Pokyn tajemníka č. 3/2014

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Tento pokyn stanovuje základní zásady pro provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů, včetně pohyblivých přívodů během jejich používání.


I. Aktuální právní předpisy

Právní a ostatní předpisy uvádí zákoník práce 262/2006 Sb., v § 349 jako předpisy na ochranu života a zdraví a také předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy. V odstavci 2 zmíněného paragrafu jsou uvedeny pokyny k zajištění BOZP jako konkrétní pokyny pro vedoucí zaměstnance.

Pro zaměstnance je stanovena povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy k práci jimi vykonávané pokud s nimi byli řádně seznámeni (§ 301). Zmíněná povinnost platí i pro osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Pokyn tajemníka – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání vychází z předpisů:

378/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – § 2, odst. g
73/2010 Sb. vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.
ČSN EN 50 110–1 ed.2.
TNI 34 3100, technické normalizační informace (obsluha a práce na elektrických zařízení – komentář k ČSN EN 50 110–1 ed2),
ČSN 33 1600 ed.2 revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání,
ČSN EN ISO 14121–1 Bezpečnost strojních zařízení, Zásady pro posouzení rizika, vyhodnocení rizik na UK v Praze – MFF.


II. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

2.1 Vedoucí zaměstnanci odpovídají na svých pracovištích za používání elektrických spotřebičů a jsou povinni zajistit:
a. Evidenci návodů a pokynů výrobců elektrických spotřebičů po dobu používání. Používají-li elektrické spotřebiče i cizinci, pak také v angličtině.
b. Prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody a pokyny výrobců elektrických spotřebičů, které zaměstnanci nebo osoby s jejich vědomím používají na pracovišti, provádění revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed2 (viz 2.3) a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů před použitím (viz část IV), provádění revizí připevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1500 (viz 2.4), provádění kontrol dle NV 378/2001 Sb. § 4 odst. 2, ČSN EN 60204 – ed2 a revizí dle ČSN 33 1500 (viz 2.5) a zajištění kontrol a revizí elektrických strojů a technických zařízení – zajišťujících požární bezpečnost (viz 2.6).
c. V případě výrazně důležitého upozornění v návodu se doporučuje předmětné ustanovení uvést v místě používání elektrického spotřebiče.
d. Vedení příslušné dokumentace.

2.2 Vedení dokumentace
Vedoucí zaměstnanci vedou na pracovišti:
protokoly a dokumentaci o kontrole nebo revizi elektrického spotřebiče, pohyblivého přívodu a ručního nářadí drženého v ruce dle ČSN 33 1600 ed2,
protokoly o kontrole předá vedoucímu pracoviště osoba, která provedla příslušnou kontrolu,
protokoly o revizi předá vedoucímu pracoviště revizní technik.

2.3 Zajištění pravidelných revizí elektrických nepřipevněných spotřebičů
Vedoucí pracovišť, kteří nemají zaměstnance s kvalifikací dle čl. 2.7, oprávněného provádět revize nepřipevněných spotřebičů, objednají na správě budov provedení revizí elektrických spotřebičů podle části IV. Požadavek musí být podán písemně s udáním počtu elektrických spotřebičů a jejich umístěním. Během revize musí provozovatel umožnit vypnutí elektrického spotřebiče.

2.4 Zajištění pravidelných revizí elektrických připevněných spotřebičů
Vedoucí pracovišť zajistí provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů v souladu s čl. 2.5 a 2. 6.
Kontakt na revizního technika je možné získat u správce budovy nebo energetika MFF.
V případě dlouhodobého pronájmu elektrického spotřebiče zajišťuje revizi jejich uživatel.

2.5 Zajištění kontrol dle NV 378/ 2001Sb. § 4 odst. 2 a ČSN EN 60204 – ed2 a revizí elektrických strojů a technických zařízení (spotřebičů) připevněných podle ČSN 33 1500
Vedoucí kmenového pracoviště předá soupis a umístění elektrických spotřebičů správci budovy, který zajistí kontroly dle NV 378/ 2001Sb. § 4 odst. 2, ČSN EN 60204– ed2 v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem nebo průvodní dokumentací prováděné obsluhou strojů v součinnosti s pracovníkem s kvalifikací § 6 nebo vyšší podle vyhlášky 50/1978 Sb. 1× za rok (včetně přívodu el. energie) a revize dle ČSN 33 1500 v termínu 5 let.
Správce objektu oznámí s předstihem roční harmonogram těchto revizí.

2.6 Zajištění kontrol a revizí elektrických strojů a technických zařízení – zajišťujících požární bezpečnost dle vyhl. 246/2001Sb o požární prevenci, NV 378/ 2001Sb., § 4 odst. 2 a ČSN EN 60204 – ed2
V souladu s ustanoveními vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci:
pokud nestanoví výrobce lhůty kratší, pak se provádí kontrola a revize elektro 1× za rok. Provádí oprávněná osoba, revizní technik elektro.

2.7 Kvalifikace k provádění revizí podle ČSN 33 1600 ed2 nepřipevněných spotřebičů:
Revize může provádět zaměstnanec MFF s kvalifikací dle § 6 nebo vyšší podle vyhlášky 50/1978Sb, mimo spotřebičů skupiny D u kterých provádí revize revizní technik elektro s příslušným oprávněním.

2.8 Kvalifikace k provádění revizí podle ČSN 33 1500 připevněných spotřebičů
Revize provádí revizní technik s příslušným oprávněním.


III. Rozdělení elektrických nepřipevněných spotřebičů podle užívání

Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru.
Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, ubytovny).
Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti.


IV. Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů na MFF

Skupina elektrických spotřebičů   Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce včetně ručního nářadí Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A – poskytovaných formou pronájmu   Před předáním uživateli, dále podle skupin používání  
B – používaných ve venkovním prostoru Třídy I 1× za 3 měsíce 1× za 6 měsíců
Třídy II a III 1× za 6 měsíců
C – používaných při řemeslné činnosti uvnitř Třídy I 1× za 6 měsíců 1× za 24 měsíců
Třídy II a III 1× za 12 měsíců
D – používaných ve školách, ubytovnách Třídy I 1× za 12 měsíců 1× za 12 měsíců
Třídy II a III
E – používaných při admin. činnosti Třídy I 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců
Třídy II a III

Stálá opatření pro snížení rizika pro všechny skupiny spotřebičů:
Návod nebo pokyn výrobce uchovávat po dobu provozu elektrického spotřebiče.

Používat spotřebič v souladu s návodem a pokynem výrobce.

Před použitím se spotřebič důkladně zevně prohlédne:
a) Kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem,
b) Pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, u vstupu do spotřebiče musí být opatřen návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení,
c) Větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté,
d) Evidenční či jiné o označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět nebo být poškozeno,
e) Při připojení na jmenovité napětí musí plnit ovládací prvky svoji funkci, chod musí být bez závad,
f) Ve spotřebiči nesmí být zatečená kapalina,
g) Používat spotřebič v souladu s návodem a pokynem výrobce.

Při zjištění závady musí být spotřebič odstaven z provozu a může být používán pouze po opravě a následně provedené revizi elektro.

Skupina A: spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Revize elektrických spotřebičů zajišťuje v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel.
Umístění: jídelny, bufety, restaurace.

Skupina B: spotřebiče používané ve venkovním prostoru musí být napájeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30 mA.

Skupina C: spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Umístění: dílny, výzkumná pracoviště.

Skupina D: spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, ubytovny).

Doplňující opatření: Rychlovarné konvice dávat mimo napájecí základnu. Podle stanovení výrobce dodržovat předepsanou vzdálenost od hořlavých předmětů, udržovat volný prostor kolem spotřebiče, používat nehořlavé podložky, provádět pravidelný dozor při úklidu.
Návody k obsluze umístit v blízkosti spotřebičů a jejich text uvádět též v angličtině.

Skupina E: spotřebiče používané při administrativní a souvisejících činností.

Doplňující opatření: Rychlovarné konvice dávat mimo napájecí základnu. Podle stanovení výrobce dodržovat předepsanou vzdálenost od hořlavých předmětů, pravidelně kontrolovat volný prostor kolem spotřebiče, používat nehořlavé podložky.


PRO VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ JSOU ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PODLE ANALÝZY RIZIK ZAŘAZENY DO SKUPINY C, E.

Umístění: výzkumná pracoviště, laboratoře.
Stále napojená počítačová a kopírovací technika.
Soubory měření a regulace.
Soubory určené pro výzkum.
Tepelné spotřebiče pro výzkum.
Chladničky, mrazící boxy.
Charakter používání – stále napojené.

Doplňující opatření: Elektrické spotřebiče používat podle návodu k obsluze a dle technických parametrů zejména s ohledem na provoz v mimopracovní době.


VYROBENÉ NEBO UPRAVENÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE PRO VÝZKUMNÁ

PRACOVIŠTĚ JSOU PODLE ANALÝZY RIZIK ZAŘAZENA DO SKUPINY C, E.

Umístění: výzkumná pracoviště, laboratoře.
Stále napojená počítačová a kopírovací technika.
Soubory měření a regulace.
Soubory určené pro výzkum.
Tepelné spotřebiče pro výzkum.

Stálé opatření: Přístroje vyrobené nebo upravené uživatelem musí být před použitím schváleny revizním technikem. Přístroj může být používán pouze podle vypracovaného a schváleného návodu vedoucím kmenového pracoviště a revizním technikem.
Zvýšená pozornost musí být věnována provozu v mimopracovní době.


V. Povinnosti všech zaměstnanců při používání elektrických spotřebičů

  1. Zjistí-li uživatel nadměrný hluk, vibrace, zápach, jakékoliv poškození krytů, držadel, ovládacích prvků, větracích otvorů, přívodních šňůr, prodlužovacích přívodů nebo je-li porušena funkce ovládacích prvků, musí být spotřebič okamžitě odpojen nebo vypnut, nesmí být používán a musí být předán do opravy,
  2. po opravě může být spotřebič do užívání předán pouze po provedené revizi,
  3. je zakázáno používat vnesené (soukromé) elektrické spotřebiče (vařiče, topidla, konvice, kávovary a jiné elektrické spotřebiče).

Provoz všech elektrických vařičů a přímotopných spotřebičů musí být schválen energetikem MFF

Ke schválení vedoucí pracoviště předloží:

  1. zdůvodnění používání elektrického spotřebiče,
  2. záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed2,
  3. evidenční číslo spotřebiče,
  4. jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz elektrického spotřebiče,
  5. číslo místnosti, kde bude elektrický spotřebič používán.

Tomuto opatření nepodléhají:
Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, myčky nádobí, kávovary, mikrovlnné trouby a lednice. Jejich provoz je umožněn bez povolení energetika, ale podléhají revizím.


VI. Závaznost

Za dodržení tohoto pokynu jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci, na jejichž pracovištích se elektrické spotřebiče používají či zapůjčují a dále všichni zaměstnanci, kteří používají na pracovištích elektrické spotřebiče.


VII. Novelizace a zrušování

Změny a doplnění tohoto pokynu lze provést jen formou písemných dodatků, které se číslují pořadovými čísly. Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení tohoto pokynu pro jeho věcnou nesprávnost nebo pro jeho nesoulad s právními předpisy, odpovídá jeho navrhovatel.


VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Tento pokyn v plném rozsahu nahrazuje pokyn tajemníka č. 2/2011, který se ke dni 1. ledna 2015 ruší.

Navrhovatelé:
Pavel Thér, energetik MFF
Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika

Pokyn byl schválen dne: 10. prosince 2014
Vydán dne: 10. prosince 2014

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník MFF UK