Neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016.

Pokyn tajemníka č. 2/2014

Pravidla vstupu do budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1

Pokyn tajemníka č. 2/2014

V návaznosti na směrnici děkana č. 2/2004 upřesňuji pravidla vstupu do budovy MFF UK, Malostranské náměstí č. 25, Praha 1.

Vzhledem ke zvýšenému pohybu nežádoucích osob po budově stanovuji s platností od 7. 4. 2014 následující pravidla vstupu do objektu hlavním vchodem pro zaměstnance a studenty MFF UK, návštěvníky restaurace Profesní dům a případné návštěvy.


1. Režim vstupu do budovy

Na prosklených dveřích za vrátnicí je nově ve směru do budovy instalována čtečka čipových karet.

Přístupový systém bude nastaven tak, jak je již využíván jinde na MFF UK a bude doplněn o nový prvek, který umožní průchod bez explicitního přidělování přístupových práv.

Režim vstupu do budovy na Malé Straně se ke dni 7. 4. 2014 mění takto:

  1. V pracovní dny u od 6 do 22 hodin bude vstup hlavním vchodem omezen na držitele průkazek UK (vč. průkazů externích uživatelů služeb) a klíčenek MFF UK. Pro odchod z budovy nebude karta vyžadována.
  2. V mimopracovní dobu od 22 do 6 hodin a o víkendu bude hlavní vchod uzavřen a vstup do budovy umožněn pouze vedlejším vchodem z průjezdu na zaměstnanecké karty s přiděleným přístupem. Pro odchod z budovy vedlejším vchodem do průjezdu nebude karta vyžadována.
  3. Kdykoli může pracovník SB (vrátnice/recepce) pomocí speciální karty zámek na 3 hodiny odemknout (případně kdykoli před uplynutím této doby zamknout), tento režim je především pro konání promocí, společenských akcí, konferencí nebo např. při nutnosti krátkodobého větrání či stěhování.
  4. Pro potřeby individuálního přístupu je zaměstnanec vrátnice/recepce oprávněn pomocí tlačítka umožnit jednorázově průchod návštěvě, která se na recepci ohlásí (po předchozím ohlášení návštěvy navštívenému).

2. Režim odchodu z budovy

Zároveň s uvedením do provozu čtečky při vstupu do budovy u hlavního vchodu bude odstraněna odchozí čtečka do průjezdu a zámek upraven tak, že všichni návštěvníci budovy se i bez průkazů či klíčenek dostanou ven bez ohledu na to, zda se tak stane v „pracovní“ či „mimopracovní“ době.


3. Vstup do restaurace „Profesní dům“

Návštěvníci restaurace „Profesní dům“, kteří přijdou „z ulice“, budou využívat vstup přes průjezd. Pro snazší orientaci bude na dveře nově opatřené čtečkou instalována cedule s upřesňující informací.


4. Informování studentů a zaměstnanců

Všem studentům MFF UK bude prostřednictvím studijního oddělení rozeslán informační mail, zejména se zdůrazněním nutnosti nosit u sebe průkazy UK při plánovaném vstupu do objektu na Malé Straně.

Zaměstnanci budovy MFF UK na Malé Straně budou informováni prostřednictvím proděkana pro informatickou sekci.

Kontrolou a instruktáží pracovníků vrátnice (recepce) pověřuji paní Marii Zimovou, pracovnici oddělení správy budov.


Navrhovatelé: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., proděkan pro informatickou sekci a SB

Pokyn nabývá účinnosti 7. dubna 2014.

Schválil dne 3. dubna 2014

Ing. Antonín Líska,
tajemník fakulty