Neplatí od 1. 6. 2024

viz Opatření tajemníka č. 2/2024


Pokyn tajemníka č. 1/2019

k pronájmům refektáře, poslucháren a učeben


S cílem zjednodušit a zrychlit celý proces projednávání a schvalování žádostí o pronájem refektáře, přilehlé zasedací místnosti, poslucháren a učeben ve všech objektech Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy stanovuji tato pravidla a postupy pro podávání žádostí o rezervace:

 

1) Žádosti o pronájmy refektáře, přilehlé zasedací místnosti, vestibulu před refektářem případně pochozí terasy budou žadatelé posílat na e-mail: krskova@mbox.ms.mff.cuni.cz nebo Andrea.Krskova@mff.cuni.cz. Platí pro všechny žadatele, tj. pracoviště fakulty i externí subjekty.

2) Žádosti pracovišť a zaměstnanců fakulty o pronájmy poslucháren a učeben budou zasílány e-mailem příslušnému sekčnímu proděkanovi (bez ohledu na lokalitu požadavku).

3) Žádosti pracovišť a zaměstnanců obsahující současně pronájem refektáře a učeben, budou zasílány e-mailem příslušnému sekčnímu proděkanovi a současně na e-mail: krskova@mbox.ms.mff.cuni.cz nebo Andrea.Krskova@mff.cuni.cz.

4) Žádosti externích subjektů o pronájmy poslucháren a učeben budou adresovány tajemníkovi fakulty na e-mail: tajemnik@mff.cuni.cz.

5) Do žádosti je třeba uvést tyto údaje:

  • předmět pronájmu (refektář, posluchárna, učebna)
  • žadatel (pracoviště, zaměstnanec, externí subjekt)
  • účel pronájmu (konference, přednáška, jiný druh akce)
  • rozsah pronájmu (rozpis dnů a hodin)
  • v případě požadované slevy na nájemném uvést důvod

6) Akce celofakultního charakteru pořádané fakultou budou projednávány a schvalovány kolegiem děkana.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne: 1. března 2019
Vyhotovil: Ing. Antonín Líska

Schválil dne 25. 2. 2019


Ing. Antonín Líska
tajemník MFF UK


Příloha č. 1 – ceník pronájmů