Pokyn tajemníka č. 1/2019
k pronájmům refektáře, poslucháren a učeben

 

S cílem zjednodušit a zrychlit celý proces projednávání a schvalování žádostí o pronájem refektáře, přilehlé zasedací místnosti, poslucháren a učeben ve všech objektech Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy stanovuji tato pravidla a postupy pro podávání žádostí o rezervace:

 

1) Žádosti o pronájmy refektáře, přilehlé zasedací místnosti, vestibulu před refektářem případně pochozí terasy budou žadatelé posílat na e-mail: krskova@mbox.ms.mff.cuni.cz nebo Andrea.Krskova@mff.cuni.cz. Platí pro všechny žadatele, tj. pracoviště fakulty i externí subjekty.

2) Žádosti pracovišť a zaměstnanců fakulty o pronájmy poslucháren a učeben budou zasílány e-mailem příslušnému sekčnímu proděkanovi (bez ohledu na lokalitu požadavku).

3) Žádosti pracovišť a zaměstnanců obsahující současně pronájem refektáře a učeben, budou zasílány e-mailem příslušnému sekčnímu proděkanovi a současně na e-mail: krskova@mbox.ms.mff.cuni.cz nebo Andrea.Krskova@mff.cuni.cz.

4) Žádosti externích subjektů o pronájmy poslucháren a učeben budou adresovány tajemníkovi fakulty na e-mail: tajemnik@mff.cuni.cz.

5) Do žádosti je třeba uvést tyto údaje:

  • předmět pronájmu (refektář, posluchárna, učebna)
  • žadatel (pracoviště, zaměstnanec, externí subjekt)
  • účel pronájmu (konference, přednáška, jiný druh akce)
  • rozsah pronájmu (rozpis dnů a hodin)
  • v případě požadované slevy na nájemném uvést důvod

6) Akce celofakultního charakteru pořádané fakultou budou projednávány a schvalovány kolegiem děkana.

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dne: 1. března 2019
Vyhotovil: Ing. Antonín Líska

Schválil dne 25. 2. 2019

Ing. Antonín Líska
tajemník MFF UKPříloha č. 1 – ceník pronájmů


Malostranské nám. - Profesní dům Kapac. DPH
Malostranské náměstí REFEKTÁŘ (včetně ozvučení)  
Celodenní pronájem 160 míst 55 000,00 Kč 21%
Půldenní pronájem 160 míst 27 000,00 Kč 21%
Akce (malého časového rozsahu) 160 míst 15 000,00 Kč 21%
Doplňková služba - pronájem dataprojektoru 2 000,00 Kč 21%
Doplňková služba - pronájem varhan na 1 hodinu 5 000,00 Kč 21%
Malá aula  
Celodenní pronájem 30 míst 15 000,00 Kč 21%
Půldenní pronájem 30 míst 10 000,00 Kč 21%
   
Svatební obřad 15 000,00 Kč 21%
Svatební obřad (zaměstnanec, student MFF UK) 5 000,00 Kč 21%
Akce malého časového rozsahu  
Foyer před refektářem 5 000,00 Kč 21%
Foyer před refektářem včetně pochozí terasy 7 000,00 Kč 21%
Pochozí terasa 3 000,00 Kč 21%


Učebna Kapacita Kč/1 hod. DPH Učebna Kapacita Kč/ 1 hod. DPH
Ke Karl.3 M1 168 míst 2 500,00 Kč 21% Malostr.n. S1 40 míst 700,00 Kč 21%
M2 56 míst 1 000,00 Kč 21% S3 116 míst 2 500,00 Kč 21%
M3 36 míst 400,00 Kč 21% S4 70 míst 1 200,00 Kč 21%
M5 22 míst 300,00 Kč 21% S5 118 míst 2 500,00 Kč 21%
M6 32 míst 400,00 Kč 21% S6 24 míst 500,00 Kč 21%
Ke Karl.5 F1 160 míst 2 000,00 Kč 21% S7 24 míst 400,00 Kč 21%
F2 78 míst 1 000,00 Kč 21% S8 30 míst 1 000,00 Kč 21%
Sokol.K1 105 míst 1 500,00 Kč 21% S9 118 míst 3 000,00 Kč 21%
K2 36 míst 500,00 Kč 21% S10 24 míst 500,00 Kč 21%
K3 36 míst 500,00 Kč 21% S11 24 míst 500,00 Kč 21%
K4 38 míst 500,00 Kč 21% Troja T1 97 míst 1 200,00 Kč 21%
K5 28 míst 300,00 Kč 21% T2 97 míst 1200,00 Kč 21%
K6 36 míst 400,00 Kč 21% T5 24 míst 300,00 Kč 21%
K7 22 míst 300,00 Kč 21% T6 24 míst 300,00 Kč 21%
K8 24 míst 200,00 Kč 21% T7 34 míst 400,00 Kč 21%
K9 22 míst 300,00 Kč 21% T8 36 míst 400,00 Kč 21%
K11 42 míst 500,00 Kč 21% T9 36 míst 400,00 Kč 21%
K12 20 míst 300,00 Kč 21% T10 24 míst 300,00 Kč 21%
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208