Neplatí od 28. 7. 2014.

Pokyn tajemníka č. 1/2005

O jednotném vykazování a účtování výzkumných záměrů

Používané zkratky:

OON
Ostatní osobní náklady
Syntetický účet
SW
Software

Vysvětlivka: U nákladů, které nemají jednoznačné určení (např. konferenční poplatek), je třeba toto určení označit před zaúčtováním, např. Zveřejnění výsledků, pokud se jedná o prezentaci výsledků výzkumu apod.

1) Závazná struktura rozpočtovaných položek

Při dodržení všech platných norem pro zpracování výzkumných záměrů, vypracuje navrhovatel své finanční předpoklady na uskutečnění záměru do uvedených položek:

Druh Věcná náplň Číslo účtu v rozpočtu
Mzdové prostředky Hrubé mzdy bez odvodů 998000031
OON Dohody o provedení práce 998000032
Zákonné odvody Sociální a zdravotní pojištění 998000041
Provozní náklady Spotřeba materiálu (bez SW) 998000011
Cestovní náklady Cestovné,stravné a ubytování 998000013
Mezinárodní spolupráce Zahraniční hosté 998000014
Zveřejnění výsledků Konference,inzerce 998000015
Služby Služby a ost. režijní náklady 998000012
Investiční výdaje Výdaje na pořízení investic 998000021

2) Závazný způsob účtování

a) Mzdové prostředky
Hrubé mzdy zaměstnanců ze závislé činnosti. SÚ 521
b) OON
Dohody o provedení práce (studenti,externí spolupracovníci) Účet 521 1304
c) Zákonné odvody
Odvody z mezd (sociální a zdravotní) Účty SÚ 524
d) Provozní náklady
Spotřeba všech druhů materiálu (hmotného charakteru - bez SW). Spotřeba knih,časopisů,kancelářských a úklidových potřeb,drobného hmotného majetku a ostatního používaného materiálu. Účty SÚ 501
e) Cestovní náklady
Cestovné, stravné a ubytování bez ostatních souvisejících nákladů. Účty SÚ 512
f) Mezinárodní spolupráce
Přijímání zahraničních hostů, členské poplatky ve vědeckých společnostech. Účty SÚ 512,518,549
g) Zveřejnění výsledků
Náklady na služby, související se zveřejněním výsledků, konferenční poplatky apod. Účty SÚ 518
h) Služby
Náklady na reprezentaci,opravy,poštovné,nájemné,školení,úklid,inzerci,dopravné,telefonní služby, víza,konferenční poplatky, SW,programátorské práce a ostatní druhy služeb. Účty SÚ 511,513,518
i) Investiční výdaje
Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, který má charakter dlouhodobého majetku. Účty 91106001 a 91106002
j) Vnitřní účtování
Vnitřní přeúčtování služeb bude zahrnováno do položky Služby (doprava,tiskařské služby apod.) Vnitřní přeúčtování materiálu bude zahrnováno do položky Provozní náklady.

3) Kontrola a odpovědnost

Za dodržení správnosti věcné náplně v rozpočtech odpovídá navrhovatel, za formální správnost zaúčtovaných položek odpovídá samostatná referentka rozpočtu.

Za formální a věcnou správnost zaúčtování účetní operace odpovídá účetní.

Za kontrolu dodržování tohoto pokyn odpovídá vedoucí hospodářského oddělení.

4) Účinnost

Pokyn nabývá účinnosti dnem 1.6.2005

5) Přechodné ustanovení

U projektů, účtovaných před účinností tohoto pokyn bude účtování přizpůsobeno původní náplni rozpočtovaných položek.

O provedení oprav v odůvodněných případech rozhoduje hlavní účetní.

Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě jeho své funkce

 

RNDr. Petr Karas
tajemník MFF

Navrhovatel: vedoucí HOSP