Neplatí od 17. 6. 2011, viz Pokyn tajemníka 2/2011.

Pokyn tajemníka 1/2006

Pro provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů

V Praze dne 28.12.2005
Čj.: 46/06/JJ

Tento pokyn stanovuje základní zásady používání elektrických spotřebičů, provádění jejich revizí a kontrol včetně pohyblivých přívodů během jejich používání.

I.

Povinnosti vedoucích zaměstnanců

a) Vedoucí zaměstnanci na svých pracovištích odpovídají za používání elektrických spotřebičů (dále jen el. spot.).

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit:

 1. prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody a pokyny výrobců elektrických spotřebičů, které zaměstnanci nebo osoby s jejich vědomím používají na pracovišti.
 2. evidenci návodů a pokynů výrobců el. spot. po dobu používání elektrických spotřebičů.
 3. provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů, podle ČSN 33 1610.
 4. provádění kontrol a revizí ručního elektrického nářadí podle ČSN 33 1600.
 5. revize nepřenosných elektrických spotřebičů, podle ČSN 33 1500, na základě požadavku pracoviště zajišťuje energetik MFF.
 6. vedení příslušné dokumentace.
 7. pokyny a návody v češtině, používají-li elektrické spotřebiče i cizinci, pak také v angličtině.

V případě výrazně důležitého upozornění v návodu se doporučuje předmětné ustanovení uvést v místě používání elektrických spotřebičů.

b) Vedení dokumentace:
Vedoucí zaměstnanci vedou na pracovišti:

 • Protokol o kontrole a revizi elektrického spotřebiče nebo prodlužovacího přívodu dle ČSN 33 1610.
 • Protokol o kontrole a revizi elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600.
 • Protokoly o kontrole a revizi předá vedoucímu pracoviště osoba, která provedla příslušnou kontrolu a revizi.

c) Zajištění pravidelných kontrol a revizí el. spot.
Vedoucí pracovišť, kteří nemají vyčleněnu osobu prokazatelně poučenou nebo zaměstnance s vyšší kvalifikací, který provádí kontroly, revize a vede dokumentaci, objednají na správě budov provedení kontrol a revizí el. spot. Požadavek musí být podán písemně s udáním počtu el. zařízení.

II.

Aktuální právní předpisy v oblasti kontrol elektrických spotřebičů

Norma ČSN 331610 : březen 2005 platí pro kontroly a revize:

 • elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely,
 • elektrických svítidel,
 • elektrických zařízení informační techniky,
 • přístrojů spotřební elektroniky,
 • pohyblivých přívodů a šňůrová vedení,
 • elektrických a elektronických měřících přístrojů,
 • ostatních elektrických spotřebičů podobného charakteru.

Norma ČSN 33 1600 : 1994 platí pro kontroly a revize:

 • elektrického ručního nářadí,

Norma ČSN 33 1500 : 1990 platí pro:

 • revize elektrických zařízení,
 • revize nepřenosných elektrických spotřebičů (elektrické spotřebiče těžší než 18 kg a určené svou konstrukcí k připevnění) provádí revizní technik.

Kvalifikace k provádění kontrol a revizí podle ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600:


může provádět zaměstnanec, který je osobou poučenou a prokazuje se dokladem o poučení (dle ustanovení § 4 vyhlášky 50/1978 Sb.). Nebo zaměstnanec s vyšší kvalifikací podle vyhlášky 50/1978 Sb.

III.

Povinnosti všech zaměstnanců při používání elektrických spotřebičů :

 1. Při poškození:
  • krytů, držadel, ovládacích prvků, větracích otvorů, přívodních šňůr, prodlužovacích přívodů,
  • při chodu je porušena funkce ovládacích prvků. Zjištěn nadměrný hluk, vibrace, zápach ap.

  Zjistí-li uživatel jakékoliv závady podle bodu 1), musí být spotřebič okamžitě odpojen nebo vypnut. Spotřebič nesmí být používán a musí být předán do opravy.

 2. Po opravě může být spotřebič do užívání předán pouze po provedené revizi.
 3. Je zakázáno používat vnesené (soukromé) elektrické spotřebiče (vařiče, topidla, konvice, kávovary a jiné el. spot.).
 4. Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musí být schváleny a povoleny energetikem MFF

  Ke schválení vedoucí pracoviště předloží:

  • zdůvodnění používání el. spotřebiče,
  • záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
  • evidenční číslo spotřebiče,
  • jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
  • číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.

Tomuto opatření nepodléhají: Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W, kávovary, mikrovlnné trouby a lednice. Jejich provoz je umožněn bez povolení energetika, ale podléhají revizím a kontrolám.

IV.

Závaznost:

Za dodržení tohoto pokynu jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci na jejichž pracovištích se elektrické spotřebiče používají či zapůjčují a dále všichni zaměstnanci, kteří používají na pracovištích elektrické spotřebiče.

V.

Novelizace a zrušování

Změny a doplnění tohoto pokynu lze provést jen formou písemných dodatků, které se číslují pořadovými čísly. Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení tohoto pokynu pro jeho věcnou nesprávnost nebo pro jeho nesoulad s právními předpisy odpovídá jeho navrhovatel.

VI.

Kontrola:

Kontrolu tohoto pokynu provádí kromě všech vedoucích zaměstnanců též zaměstnanec referátu interního auditu a právních služeb (RIA) na základě jeho funkce.. Při této kontrolní činnosti jsou ostatní zaměstnanci MFF, zejména pak vedoucí pracovníci, povinni poskytnout mu součinnost.

VII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Toto opatření tajemníka nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dnem 25. května 2006.

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent BOZP Schválil : RNDr. Petr Karas, tajemník MFF

 

RNDr. Petr KARAS v.r.
tajemník fakulty