Pokyn tajemnice č. 7/1995

O vjezdu do areálu Troja

a) Vjezd do areálu Troja a parkování

Při vjezdu do areálu Troja je dopravní značení, které povoluje vjezd pouze zaměstnancům fakulty a dodavatelům.

Uvnitř areálu není parkoviště, naopak jsou zde vodorovným značením označena místa, kde z důvodů provozních i bezpečnostních je zákaz stání.

Jelikož počet aut přijíždějích do areálu neustále narůstá a vznikají obtížné sitace umocněné neukázněností řidičů jsou stanovena závazná pravidla, která tuto situace budou řešit do doby, než bude vybudováno parkoviště uvnitř areálu

  1. Vjezd do areálu je povolen pouze zaměstnancům a nájemcům (mimo zásobování), kteří mají viditelně umístěno autorizované povolení vjezdu.
  2. Povolení vjezdu do areálu Troja bude na požádání majitele vozidla vystaveno na správě budov.
  3. Parkování v areálu je umožněno na příjezdových komunikacích a odstavných plochách, vyjma míst vyznačených zákazem stání (prostor před budovou těžkých laboratoří, místa u nasávacích komor a u vrat zadních částí budovy vývojových dílen a těžkých laboratoří).
  4. Auta odstavená na zákazech stání budou zaevidována a při opakovaném porušení zákazu parkování bude proti majitelům vozidel uplatněna sankce.

b) Řešení krizových situací

V případě, že někdo ze zaměstnanců nebo studentů naší fakulty obdrží informaci o ohrožení osob či majetku předá ji ihned v tradičních budovách na vrátnici příslušného objektu a v areálu Troja na Velín tel. 2121.

Dojde-li k ohrožení objektů a lidí je třeba postupovat podle pokynů policie.

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice MFF UK

Vypracoval: M. Paducha