Neplatí od 30. 8. 2006.

Pokyn tajemnice č. 3/1997

O hospodaření s majetkem fakulty

Při projednávání mank z inventury k 30. 9. 1996 došla náhradová komise k závěru, že je nutné věnovat větší pozornost zacházení s majetkem při vyřazování, rekonstrukcích pracovišť, stěhování a odchodu pracovníků z fakulty.

Vyřazování investic a DHM z operativní evidence je možné jde-li o:

- neupotřebitelný majetek

- vedoucím organizace odsouhlasený převod jiné organizaci

- krádež

- inventarizační rozdíl - manko

Neupotřebitelný majetek je takový, který pro své úplné opotřebení nebo poškození, zřejmou zastaralost nebo nehospodárnost provozu a nebo z jiných závažných důvodů nemůže sloužit svému účelu nebo využití. Podkladem pro zahájení řízení k vyřazení majetku z účetní evidence a odpisem z operativní evidence slouží na MFF UK již léta tiskopis “Hlášení přebytečného ZP (nyní investic), DKP-E (nyní DHM)”. Navrhovatel uvede na tiskopis pracoviště, inventární číslo neupotřebitelného předmětu a důvod žádosti o vyřazení. Hlášení musí být podepsáno vedoucím pracoviště. Tento tiskopis se používá i v případě, jde-li o nabídku předmětů jiným pracovištím. Vyplněné tiskopisy se zasílají na OTE.

Připomínám, že postup při vyřazování investic s 0 zůstatkovou cenou je stejný, jako když se investice likvidovaly v pořizovací ceně.

Při odcizení majetku na pracovišti je nutné nahlásit škodu nejprve na Policii a to i v případě, že při ztrátě nebylo použito násilí. Dále pak musí pracoviště předložit písemnou zprávu se zdůvodněním, jak ke škodě došlo a kopii z nahlášení na Policii, náhradové komisi k projednání.

Vzhledem k tomu, že se stále více množí ztráty při rekonstrukcích a stěhování pracovišť je nutné věnovat větší pozornost zacházení se svěřeným majetkem. Při příští inventuře nebude proto brán zřetel na podobná zdůvodnění ztrát, která pracoviště uváděla v protokolech v roce 1996 (např. předměty byly v dezolátním stavu a při rekonstrukci vyhozeny na skládku, omylem byl předmět zlikvidován, protože měl nulovou hodnotu atd.) Odpovědný pracovník bude muset uhradit až 20 % z pořizovací ceny ztraceného předmětu.

Dále pak upozorňuji vedoucí pracovišť, že jsou odpovědni za zajištění převodu investic a drobného hmotného majetku při odchodu vlastních pracovníků z MFF UK na svém pracovišti. Vzhledem k tomu, že při odchodu již není nutné výstupní razítko, nemůže OTE za předávání odpovídat.

 

Ing. Jana Lešková

tajemnice fakulty

V Praha dne 10. února 1997