Čj. UKMFF/533658/2022


Opatření tajemníka č. 2/2022
K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2022

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2022 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Čl. 1

 1. Opatření je závazné pro všechny vedoucí pracovišť, správce a příkazce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.
 2. Termíny jsou stanoveny obecně (jako nejzazší) pro všechny zdroje MFF UK. Pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.

Čl. 2

 1. Pro předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden až listopad 2022, tj. pro:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  je stanoven termín na 9. 12. 2022, místo předání: hospodářské oddělení (HOSP).

 2. U nezbytného množství dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2022 je termín stanoven na 6. 1. 2023.
 3. U projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet nebo u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady za celé období r. 2022 do 9. 12. 2022.
 4. Datum zdanitelného plnění u pořízení investic musí být nejpozději období listopad 2022, aby byl čerpán příslušný zdroj. Došlé investiční faktury předejte do 9. 12. 2022.

Čl. 3

 1. Požadavky na zálohové platby bankovním převodem k plnění věcně souvisejícím s rokem 2022 se přijímají do 30. 11. 2022.
 2. Pro předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních) je určen termín: 9. 12. 2022, s místem předání: pokladna MFF (příp. HOSP).
 3. Zálohy na rok 2023 budou vypláceny v lednu 2023.

Čl. 4

 1. Pro žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků je určen termín 20. 1. 2023.

Čl. 5

 1. V případě, že v roce 2022 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (např. dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 10. 1. 2023 (písemně, opatřené podpisem). Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).
 2. Případné dohadné položky je nutné hlásit i u zakázek smluvního výzkumu.

Čl. 6

 1. Předložení veškerých podkladů pro mzdy (včetně návrhů na odměny) za období prosince 2022 (kromě evidence docházky – termín bude uveden na předloze mzdové účtárny) je stanoven na 16. 12. 2022, místo předání: Zaměstnanecké oddělení (PERS).

Čl. 7

 1. Termín pro sběr požadavků na nákup přes DNS v roce 2022 je stanoven na 21. 11. 2022.

Čl. 8

 1. V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucího Hospodářského oddělení nebo vedoucího Zaměstnaneckého oddělení.
 2. O opodstatněných prodlevách informujte vedoucího Hospodářského oddělení.
 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemnicí MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 11. 2022.
 4. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji interní auditorku.

Navrhovatelé:
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí Hospodářského oddělení
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí Oddělení podpory grantů a projektů
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí Zaměstnaneckého oddělení
Anna Maškarová, Správní oddělení

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 10. 2022.

Schválila dne 1. 11. 2022

Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK