Opatření k instalaci a připojování elektrických zařízení

V souladu se strategií Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze směřující k maximální úspoře všech druhů energií vydávám toto opatření:

1. Vymezení pojmů

  • Elektrické zařízení: Zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Skládá se z předmětů el. instalace a spotřebičů.
  • Elektrická instalace: Sestava vzájemně propojených elektrických předmětů sloužících k rozvodu elektřiny. Každou změnu či zásah do elektrické instalace smí provést jen osoba k tomu způsobilá s odpovídající kvalifikací za podmínek stanovených platnými předpisy s vědomím správce objektu a souhlasu energetika fakulty.
  • Elektrický spotřebič: Výrobek, který mění elektrickou energii na jiný druh energie. Zásuvkové připojení spotřebičů na napětí 1× 230 V lze provést pouze do příkonu 3 kW. Spotřebiče o příkonu vyšším musí být připojeny pevně a samostatně jištěny.

2. Vybudování nebo připojení nového zařízení nad 3 kW

Záměr vybudovat nové pracoviště nebo připojit nové elektrické zařízení zpracuje vedoucí pracoviště po důkladném zvážení a odůvodnění jeho nezbytné potřeby.

Návrh el. zařízení musí udávat jeho účel, nejvyšší předpokládanou spotřebu a požadavky na prostředí v jakém bude užíváno. Realizace musí být uskutečněna podle projektové dokumentace vypracované pro dané zařízení a konkrétní umístění.

Zpracovaný záměr postoupí energetikovi MFF, který po doplnění svého stanoviska postoupí záměr příslušnému sekčnímu proděkanovi.

V případě souhlasného stanoviska energetika a sekčního proděkana lze výdaje hradit přímo ze všech zdrojů pracoviště.

Pokud uvedená akce nebude součástí plánu investic a oprav oddělení správy budov na příslušný kalendářní rok a bude doporučena energetikem i sekčním proděkanem, bude předložena ke schválení (zamítnutí) kolegiu děkana.

Platnost směrnice od 6. června 2012
Navrhovatel: Pavel Thér, energetik MFF
Směrnice byla schválena dne 30. 5. 2012 a vydána dne 6. 6. 2012 

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty