K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2013

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2013 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

Termíny jsou stanoveny obecně pro všechny zdroje MFF, pokud jsou ve smlouvách nebo zadávacích dokumentacích sjednány podmínky odlišné, je nutné postupovat v souladu s konkrétním ujednáním.


1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2013:

  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

Termín: 6. 12. 2013       Místo předání: Hospodářské oddělení

Termín: 10. 1. 2014 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2013.

POZOR: u projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet (např. Operační programy, projekty TIP apod.) nebo, u kterých je v kalendářním roce nutné v souladu se zadávací dokumentací prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu (např. TAČR), předejte podklady do 18. 12. 2013.


2. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

Termín: 13. 12. 2013       Místo předání: Pokladna MFF (příp. HOSP)


3. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

Termín: 17. 1. 2014

V případě, že v roce 2013 byl realizován a zaúčtován výnos (příjem finančních prostředků) k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 13. 1. 2014.

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).


4. Předložení podkladů pro mzdy za období 12/2013 takto:

  • dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, návrhy na změny pracovních smluv.

Termín: 29. 11. 2013       Místo předání: Personální oddělení

  • návrhy na mimořádné odměny

Termín: 16. 12. 2013       Místo předání: Personální odděleníUpozornění: termíny nejsou závazné pro stavební akce programového financování MŠMT (upravuje pokyn RUK).

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského a personálního oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského a personálního oddělení.V Praze dne 17. 10. 2013

Navrhovatelé: Ing. Lanková Dana, Mgr. Jančák Tomáš

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty