K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2012

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2012 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

 1. Předložení veškerých dokladů, jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2012:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  Termín: 7. 12. 2012, místo předání: Hospodářské oddělení
  Termín: 11. 1. 2013 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2012.

POZOR: u projektů, ke kterým byl zřízen bankovní účet (např. Operační programy) nebo, u kterých je v kalendářním roce nutné prokázat nejen náklad, ale i realizovanou platbu, předejte podklady do 20. 12. 2012.

 1. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních).

  Termín: 14. 12. 2012, místo předání: Pokladna MFF (příp.HOSP)

 2. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků.

  Termín: 18. 1. 2013

V případě, že v roce 2012 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 11. 1. 2013. Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

Upozornění: termíny nejsou závazné pro stavební akce programového financování MŠMT.

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V Praze dne 20. 11. 2012

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana, vedoucí hospodářského oddělení

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty