K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2011

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2011 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

 1. Předložení veškerých dokladů (kromě zdroje GAUK), jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2011:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  Termín: 9. 12. 2011, místo předání: Hospodářské oddělení
  Termín: 13. 1. 2012 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2011.

 2. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování grantů GAUK

  Termín: 5. 12. 2011, místo předání: Hospodářské oddělení

 3. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

  Vyúčtování režie u zahraničních projektů

  Termín: 16. 12. 2011, místo předání: Pokladna MFF (příp.HOSP)

 4. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

  Termín: 13. 1. 2012

POZOR!!! U čerpání účelových prostředků je nutné, aby bylo uvedeno nejen zdanitelné plnění roku 2011, ale aby proběhla i úhrada faktur (jiných daňových dokladů) v bance (příp. pokladně) v roce 2011. Končící zdroje (výzkumné záměry, granty) musí vykazovat nulové případně nevýznamné záporné zůstatky.

V případě, že v roce 2011 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 13. 1. 2012.

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

Upozornění: termíny nejsou závazné pro akce programového financování MŠMT.

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

Příkaz pozbude platnosti odevzdáním roční závěrky na RUK v únoru 2012.

V Praze dne 11. 11. 2011

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana, vedoucí hospodářského oddělení

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty