K zajištění zpracování roční účetní závěrky 2010

Pro zajištění řádné účetní závěrky k datu 31. 12. 2010 stanovuji následující termíny k předání podkladů.

Příkaz je závazný pro všechny vedoucí pracovišť, správce jednotlivých rozpočtů, projektů, grantů a ostatních účelových zdrojů.

 1. Předložení veškerých dokladů (kromě zdroje GAUK), jejichž obsah věcně souvisí s obdobím leden – listopad 2010:
  • došlé faktury
  • cestovní příkazy
  • doklady o nákupech v hotovosti apod.

  Termín: 10. 12. 2010, místo předání: Hospodářské oddělení
  Termín: 14. 1. 2011 u dokladů, jejichž obsah souvisí s obdobím prosinec 2010.

 2. Předložení veškerých dokladů k vyúčtování grantů GAUK

  Termín: 3. 12. 2010, místo předání: Hospodářské oddělení

 3. Předložení vyúčtování stálých záloh a všech ostatních zálohových plateb (hotovostních i bezhotovostních)

  Termín: 17. 12. 2010, místo předání: Pokladna MFF (příp.HOSP)

 4. Žádosti o převody nespotřebovaných účelových prostředků do fondu účelově určených prostředků, případně do fondu provozních prostředků

  Termín: 14. 1. 2011

V případě, že v roce 2010 byl realizován a zaúčtován výnos k dané akci a dosud nebyl přijat doklad o nákladech (dodavatelská faktura), je nutné nahlásit hospodářskému oddělení výši předpokládaného nákladu jako dohadnou položku k zaúčtování nejpozději do 7. 1. 2011.

Jedná se zejména o dohadné položky z provozování doplňkové a ekonomické činnosti (např. náklady na sborníky ke konferencím apod.).

Upozornění: termíny nejsou závazné pro akce ISPROFIN.

V případě nejasností, nekompletních podkladů, časových nesouladů apod. kontaktujte vedoucí hospodářského oddělení.

O opodstatněných prodlevách informujte vedoucí hospodářského oddělení.

Kontrolou dodržování tohoto příkazu pověřuji vedoucí hospodářského oddělení.

V Praze dne 1. 11. 2010

Navrhovatel: Ing. Lanková Dana

Schválil:

Ing. Antonín Líska, v.r.
tajemník fakulty