Neplatí od 1. 1. 2018, viz Zásady č. 1/2017.

Zásady č. 1/2015

Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK

I. Předmět úpravy

Zásady jsou opatřením děkana a upravují v souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu UK) postupy při tvorbě a používání prostředků vedených na účtech dílčích fondů UK, vykazovaných MFF. Postupy účtování upravují Informace ekonomického odboru UK č. 17/2006.

II. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Sociální fond je tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňově účinných střediskových nákladů fakulty ve výši 1 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma OON), dále je tvořen ve výši 0,2 % z téže mzdové základny na vrub daňově neúčinných nákladů fakulty.

1. Čerpání fondu na penzijní připojištění a životní pojištění

Prostředky fondu jsou využívány k hrazení penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo soukromého životního pojištění v maximální měsíční výši 1.000 Kč pro zaměstnance fakulty, kterým již uplynula zkušební doba, mají plný pracovní úvazek a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Prostředky jsou poskytovány i zaměstnancům MFF, souhrn jejichž odpracovaných let na plný úvazek činí nepřetržitě více než 2 roky (lze zahrnout i pracovní smlouvy na dobu určitou). Při souběhu životního pojištění a penzijního připojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1.000 Kč. Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, ve kterém byly do mzdové účtárny předloženy doklady prokazující vznik smlouvy (případně vznik dodatků ke smlouvě).

2. Čerpání fondu na finanční výpomoci

Zaměstnanci MFF může být na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, poskytnuta nenávratná finanční výpomoc do výše 500.000 Kč. Zaměstnanci MFF může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci poskytnut příspěvek (nenávratná finanční výpomoc) do výše 60.000 Kč. Žádost o poskytnutí nenávratné výpomoci podává zaměstnanec děkanovi, který po doložení všech podkladů rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne doplnění podkladů.

3. Čerpání fondu na příspěvky na úroky z úvěru na bytové potřeby

Zaměstnanec MFF, kterému již uplynula zkušební doba, má plný pracovní úvazek a pracovní smlouvu na dobu neurčitou (nebo zaměstnanec MFF, souhrn jehož odpracovaných let na plný úvazek činí nepřetržitě více než 2 roky; lze zahrnout i pracovní smlouvy na dobu určitou) a který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let, má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby (vlastní trvalé bydlení), nejvýše však 12.000 Kč v běžném kalendářním roce. Příspěvek bude vyplácen jednorázově na základě žádosti doplněné o doklad prokazující úhradu úroků z úvěru ve výši nejméně 1.000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/manželka. Uplatnění odpočtu zaměstnanec prokazuje kopií daňového přiznání. Žádost o poskytnutí příspěvku podá zaměstnanec na personální oddělení do 31. 8. roku následujícího po roce, ve kterém uhradil úroky z úvěru. Žádost bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, případně od doplnění požadovaných podkladů.

4. Čerpání fondu na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání

Peněžní příspěvek lze poskytnout zaměstnanci fakulty, kterému již uplynula zkušební doba, má pracovní úvazek alespoň 0,5 a pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Příspěvky lze poskytovat i zaměstnancům MFF, souhrn jejichž odpracovaných let na úvazek alespoň 0,5 činí nepřetržitě více než 2 roky. Příspěvek lze poskytnout na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské školce podle § 123 Zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Příspěvek lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let (včetně měsíců, ve kterých je tento limit splněn, případně překročen). Celková výše příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí překročit 12 000 Kč ročně a současně 50 % prokázané úplaty, kterou zaměstnanec uhradil. Příspěvek bude poskytován ze sociálního fondu, který je tvořen z daňově účinné části fondu a je zdanitelným příjmem zaměstnance, zahrnuje se do hrubého příjmu a podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti.

Nutné náležitosti pro poskytnutí příspěvku:

  1. Doklady předškolního zařízení, kterými bylo školné vyúčtováno.
  2. Prohlášení předškolního zařízení o jeho zřízení podle Zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (formulář se dokládá jednou pro všechna období).
  3. Doklady o provedených platbách na vrub zaměstnance, případně druhého rodiče.
  4. Prohlášení zaměstnance, že nepožádal o příspěvek u jiné fakulty nebo součásti UK.

Žádost o poskytnutí příspěvku zaměstnanec podá do zaměstnaneckého oddělení (včetně všech náležitostí) k datu 30. 6. a 31. 12. příslušného období.


III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků

Zdrojem pro tvorbu fondu účelově určených prostředků jsou tuzemské a zahraniční dary neinvestičního charakteru a účelově určené veřejné prostředky, které z objektivních důvodů nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly MFF poskytnuty. Fond je tvořen až do výše 5 % celkového objemu jednotlivého dotačního titulu při splnění podmínky, že dotační titul v následujícím roce pokračuje (např. grantu nebo projektu, který není v příslušném rozpočtovém roce ukončen). Prostředky vedené ve fondu účelově určených prostředků lze v následujícím období použít pouze k účelu, ke kterému byly fakultě poskytnuty.

IV. Tvorba a čerpání stipendijního fondu

Zdrojem stipendijního fondu jsou uhrazené poplatky v souladu s čl. 33, odst. 1, písm. b), statutu UK. Prostředky stipendijního fondu lze použít k výplatě stipendií podle stipendijního řádu UK.

V. Tvorba a čerpání fondu provozních prostředků

Zdrojem fondu je příděl z výsledku hospodaření a zůstatek nevyčerpaného příspěvku, nejvýše však v takové výši, aby byl zachován kladný výsledek hospodaření fakulty. Prostředky fondu provozních prostředků lze použít na financování činností, ke kterým byla zřízena UK.

VI. Kontrola

Kontrolou dodržování těchto zásad pověřuji vedoucího personálního oddělení a vedoucí hospodářského oddělení.

VII. Stanovisko odborového orgánu

S těmito zásadami vyslovil příslušný odborový orgán uvedený v kolektivní smlouvě platné na univerzitě souhlas dne 1. prosince 2009 u příležitosti jednání vedení fakulty a odborové organizace.

VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení

Zásady nabývají účinnosti dne 1. září 2015 a ruší a nahrazují Zásady č. 1/2009.

Příspěvek podle bodu II. odst. 4 lze poskytnout na prokázané úplaty vzniklé od 1. 1. 2015.

Tvorba fondů je v účetním období účtována výhradně na stranu DAL a čerpání na stranu MD, zůstatky fondů ke konci roku budou převedeny jako použitelné zdroje pro následující období.

Navrhovatelé: Mgr. Tomáš Jančák, Ing. Dana Lanková.
Zásady byly schváleny dne 10. 6. 2015,
vydány dne 15. 6. 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK