Neplatí od 25. 2. 2008, viz Zásady č. 1/2008.

Zásady č. 1/2007

Pro tvorbu a čerpání fondů MFF

Obsah :
I. Předmět úpravy
II. Tvorba a čerpání sociálního fondu
III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků
IV. Tvorba a čerpání stipendijního fondu
V. Kontrola
VI. Závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

Zásady upravují v souladu s Pravidly hospodaření Univerzity Karlovy v Praze postupy při tvorbě a používání prostředků vedených na účtech fondů MFF.

II. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Sociální fond je tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub střediskových nákladů fakulty ve výši 2 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma OON).

 1. Čerpání fondu na penzijní připojištění a životní pojištění

  Prostředky fondu jsou využívány k hrazení penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo soukromého životního pojištění v maximální měsíční výši 1.000 Kč pro zaměstnance fakulty, jejichž nepřetržitý pracovní poměr na MFF (úvazek 1,0) trvá minimálně tři roky.

  Při souběhu životního a penzijního pojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1.000 Kč.

  Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, ve kterém byly do mzdové účtárny předloženy doklady prokazující vznik smlouvy (případně vznik dodatků ke smlouvě).

 2. Čerpání fondu na finanční výpomoci

  Zaměstnanci MFF může být na bytové účely (včetně vybavení bytu nebo rodinného domu) v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnuta nenávratná finanční výpomoc do výše 500.000 Kč.

  Zaměstnanci MFF může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci poskytnut příspěvek (nenávratná finanční výpomoc) do výše 60.000 Kč.

  Žádost o poskytnutí nenávratné výpomoci podává zaměstnanec děkanovi, který po doložení všech podkladů rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti nebo ode dne doplnění podkladů.

 3. Čerpání fondu na příspěvky na úroky z úvěru na bytové potřeby

  Zaměstnanec MFF, jehož pracovní poměr (úvazek 1,0) trvá alespoň tři roky a který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let, má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků z úvěru na bytové potřeby (vlastní trvalé bydlení), nejvýše však 10.000 Kč v běžném kalendářním roce.

  Příspěvek bude vyplácen jednorázově na základě žádosti doplněné o doklad prokazující úhradu úroků z úvěru ve výši nejméně 1.000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel/manželka.

  Žádost o poskytnutí příspěvku podá zaměstnanec na personální oddělení do 31. 8. roku následujícího po roce, ve kterém uhradil úroky z úvěru. Žádost bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, případně od doplnění požadovaných podkladů.

III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků

Zdrojem pro tvorbu fondu účelově určených prostředků jsou tuzemské a zahraniční dary neinvestičního charakteru a účelově určené veřejné prostředky, které z objektivních důvodů nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly MFF poskytnuty.

Fond je tvořen až do výše 5 % celkového objemu jednotlivého dotačního titulu při splnění podmínky, že dotační titul v následujícím roce pokračuje (např. grantu nebo projektu, který není v příslušném rozpočtovém roce ukončen).

Prostředky vedené ve fondu účelově určených prostředků lze v následujícím období použít pouze k účelu, ke kterému byly fakultě poskytnuty.

IV. Tvorba a čerpání stipendijního fondu

Zdrojem stipendijního fondu jsou uhrazené poplatky v souladu s čl. 33, odst.1, písm. b), statutu UK.

Prostředky stipendijního fondu lze použít k výplatě stipendií podle stipendijního řádu UK.

V. Kontrola

Kontrolou dodržování těchto zásad pověřuji vedoucího personálního oddělení a vedoucí hospodářského oddělení.

VI. Závěrečná ustanovení

Zásady nabývají účinnosti dne 1. 7. 2007.

Tyto zásady nahrazují Zásady č. 2/2006.

Tvorba fondů je v účetním období účtována výhradně na stranu DAL a čerpání na stranu MD, zůstatky fondů ke konci roku budou převedeny jako použitelné zdroje pro následující období.

Navrhovatelé: Mgr. Tomáš Jančák, Ing. Dana Lanková

Zásady byly schváleny dne: 13. 6. 2007

vydány dne: 15. 6. 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty