Neplatí od 31. 12. 2006.

Zásady č. 1/2006

Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2006

Obsah:

I. Předmět úpravy
II. Tvorba a čerpání sociálního fondu
III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků
IV. Kontrola
V. Přechodná a závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

Zásady jsou vydány k zajištění aplikace novely Zákona o vysokých školách, která nově upravuje hospodaření s prostředky sociálního fondu a fondu účelově určených prostředků.

II. Tvorba a čerpání sociálního fondu

Sociální fond je tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub střediskových nákladů fakulty ve výši 1,3 % z celkového objemu nákladových mezd.

Prostředky fondu jsou využívány k hrazení penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo soukromého životního pojištění v maximální výši 1000,- Kč pro zaměstnance fakulty, jejichž nepřetržitý hlavní pracovní poměr (úvazek 1,0) trvá minimálně tři roky. Při souběhu životního a penzijního pojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1000,- Kč.

III. Tvorba a čerpání fondu účelově určených prostředků

Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou tuzemské a zahraniční dary neinvestičního charakteru a účelově určené veřejné prostředky, které z objektivních důvodů nemohly být použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly univerzitě poskytnuty.

Fond je tvořen až do výše 5 % celkového objemu jednotlivého dotačního titulu při splnění podmínky, že dotační titul v následujícím kalendářním roce pokračuje (např. grantu, který není v příslušném rozpočtovém roce ukončen).

Prostředky vedené ve fondu účelově určených prostředků lze použít pouze k účelu, ke kterému byly univerzitě poskytnuty.

IV. Kontrola

Kontrolou dodržování těchto zásad pověřuji vedoucího personálního oddělení a vedoucí hospodářského oddělení.

V. Přechodná a závěrečná opatření

Zásady nabývají účinnosti dne 1. 7. 2006 a jejich platnost končí 31. 12. 2006. Tvorba sociálního fondu za období leden červen 2006 bude zaúčtována jednorázově do účetního období červenec 2006.

Opodstatněné nároky na penzijní připojištění a životní pojištění budou za zaměstnance poprvé uhrazeny za měsíc, následující po měsíci, kdy byly do mzdové účtárny předloženy doklady, prokazující vznik smlouvy (případně dodatků ke smlouvě).

Zůstatky fondů ke konci roku 2006 budou převedeny jako použitelné zdroje pro následující období.

Navrhovatelé: Mgr. T. Jančák, Ing. D. Lanková
Zásady byly schváleny dne 14. 6. 2006,
vydány dne 15. 6. 2006

Schválil: