Neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 2/2021.

Směrnice děkana č. 2/2014
Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

 1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia na fakultě obhájenou v daném akademickém roce.
 2. Soutěž je vyhlašována v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. V každé z těchto kategorií je vypisována soutěž o zpravidla jednu nejlepší bakalářskou a jednu nejlepší diplomovou práci. Ceny v některých kategoriích nemusejí být uděleny.
 3. Ceny jsou udělovány za nejlepší diplomové a bakalářské práce, které dosahují mimořádné úrovně v odborném či pedagogickém směru. Zpravidla jsou oceňovány práce, které byly publikovány, přijaty do tisku nebo mají srovnatelnou úroveň.
 4. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan.
 5. Návrhy na udělení cen podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky na fakultě proděkanovi pro studijní záležitosti. Návrhy na udělení ceny musejí obsahovat:
  1. jméno a příjmení navrhovaného a název práce,
  2. kategorii, do níž je návrh nominován,
  3. informaci o případné publikaci výsledků.
 6. Návrhy na udělení cen v jednotlivých kategoriích posuzuje komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti a která navrhuje děkanovi práce k ocenění. Dalšími členy komise jsou garanti studijních programů, případně další osoby jmenované děkanem. Komise si může vyžádat další odborné posudky navrhovaných prací. Komise se usnáší o návrhu na udělení cen v jednotlivých kategoriích nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomen předseda a alespoň dva členové komise.
 7. Uzávěrka soutěže je každoročně k 30. září.
 8. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.
 

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 7/2006.

 

Navrhovatel:
Doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena dne 14. 5. 2014,
vstupuje v platnost dnem vydání 16. 5. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK