Směrnice děkana č. 0/2014
Statut Ceny za reprezentaci a propagaci

I.

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen MFF UK) vyhlašuje každoroční ocenění s názvem „Cena za reprezentaci a propagaci MFF UK“ (dále jen „cena“). Cena se uděluje za významný pozitivní počin, který má dopad na vytváření širokého obrazu vnímání MFF UK v médiích (tisk, rozhlas, televize, informační servery), sociálních sítích, internetu atp. bez omezení lokality.

II.

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na aktuální příslušnost k akademické obci fakulty.

III.

a) Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat děkanovi vedoucí jednotlivých pracovišť a oddělení, dále pak členové vedení fakulty či členové akademického senátu fakulty. Hlavním kritériem hodnocení je míra naplnění podmínek pro udělení ceny podle čl. I. Uzávěrka návrhů na udělení ceny za rok předcházející je k 15. únoru roku následujícího.
b) Návrhy na udělení ceny posuzuje komise, které předsedá proděkan pro PRopagaci a její další členové jsou členové Propagační komise. O udělení ceny rozhoduje děkan MFF UK na návrh komise.
c) V případě sponzoringu/partnerství ceny podle čl. IV.c) může být též jmenován mimořádným (za dané období) členem komise zástupce sponzora/partnera.

IV.

a) Cenu předává děkan MFF UK nebo jím pověřený proděkan zpravidla na plese fakulty.
b) Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan.
c) Finančně cenu zajišťuje fakulta ze svých prostředků, případně z prostředků sponzorských/partnera fakulty.

V.

Přípravu a organizační zabezpečení vyhlášení ceny zajišťují příslušná oddělení děkanátu.

VI.

a) Cena nemusí být v daném roce udělena.
b) Na udělení ceny není právní nárok.

VII.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro Propagaci
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 11. 12. 2013.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK