Neplatí od 16. 9. 2019, viz Směrnice děkana č. 12/2019.

Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany

Na základě zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. v platném znění (dále jen zákon o PO) a prováděcí vyhlášky MV č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO (dále jen vyhláška),

vydává

děkan Matematicko-fyzikální fakulty tuto směrnici ke stanovení organizace zabezpečení požární ochrany v objektech a na pracovištích Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální fakulty.

 

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení.
 2. Ustanovení osob, které plní úkoly na úseku požární ochrany.
 3. Dokumentace požární ochrany.
 4. Odpovědnost a povinnosti zaměstnanců a studentů.
 5. Školení o požární ochraně, zaměstnanců, studentů, odborná příprava preventivní požární hlídky pracoviště, požární asistenční hlídky, preventistů požární ochrany.
 6. Zajištění požární ochrany v mimopracovní době.
 7. Tematické plány školení zaměstnanců a studentů o požární ochraně a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 8. Zajištění požární ochrany při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru (vztahuje se i na dodavatele činností se zvýšeným požárním nebezpečí).
 9. Postihy.
 10. Nájem a pronájem.
 11. Spálení hořlavých odpadů.
 12. Součinnost s orgánem státního požárního dozoru.
 13. Zrušující ustanovení.
 14. Přílohy 1 až 17.
 15. Přehled použitých zkratek.
 

1. Úvodní ustanovení

1. 1. Platnost směrnice

Směrnice nabývá platnosti dnem vydání a vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru a na osoby, které jsou ve vedlejším pracovním poměru nebo pracují pro MFF na základě jiné dohody. Rovněž se vztahuje na studenty. Na cizí zaměstnance, kteří provádějí na pracovištích UK v Praze – MFF činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s těmito činnostmi přicházejí do styku na základě smlouvy, objednávky ap., se směrnice vztahuje v článcích: 3. 1.; 4.; 5.; 6. 1.; 7. 1. V ostatních článcích přiměřeně.

Směrnice se nevztahuje na dodavatele zboží, odběratele a jiné návštěvy. Za to, že tyto osoby dodrží obecně platné předpisy pro zabezpečení požární ochrany, odpovídají přiměřeně vedoucí zaměstnanci, na jejichž pracovištích tyto osoby přebývají.

1. 2. Odpovědnost za požární ochranu

Za požární ochranu na pracovištích odpovídají jejich příslušní vedoucí zaměstnanci v rámci svých pravomocí jako nedílnou a rovnocennou součást své řídící práce.

 

2. Ustanovení osob, které plní úkoly na úseku požární ochrany

2. 1. Osoba odborně způsobilá a její úkoly

Ustavení osoby odborně způsobilé je zajištěno smlouvou s platným osvědčením o odborné způsobilosti.

Osoba odborně způsobilá plní tyto úkoly:

 • školí o požární ochraně vedoucí zaměstnance, viz článek 5.1. 1.,
 • provádí odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, viz článek 5.1. 5., popřípadě asistenčních požárních hlídek, viz bod. 5.1. 7.,
 • provádí odbornou přípravu preventistů PO, viz bod 5.1. 6.,
 • zpracovává předepsanou dokumentaci PO a její udržování v rozsahu vyhlášky MV 246/2011 Sb.,
 • vypracovává a v aktuálním stavu udržuje předepsanou dokumentaci PO,
 • prování kontrolní činnost, a to v rozsahu minimálně jedenkrát ročně,
 • poskytuje poradenskou činnost,
 • účastní se kontrol státního požárního dozoru,
 • plní další povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Oprávnění osoby odborně způsobilé:

 • vstupovat na všechna pracoviště fakulty a vyžadovat informace důležité pro zjištění stavu a zajištění požární ochrany,
 • vyžadovat odstranění zjištěných závad,
 • informovat statutární orgán o důležitých okolnostech,
 • navrhovat opatření pro zlepšení zajištění PO.

Požadavky na kvalifikaci:

Odborně způsobilá osoba se musí prokázat platným osvědčením vydaným Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR. Odpovědnost se řídí podmínkami v Obchodním zákonu.

2. 2. Preventista PO a jeho úkoly

Preventista požární ochrany se ustaví v objektech podle platného posouzení požárního nebezpečí. Na základě zákona o PO, děkan fakulty ustavuje preventistu PO jmenovacím dekretem, kde jsou uvedeny úkoly a četnost preventivních požárních kontrol (viz Příloha č. 9).

Preventista PO plní tyto úkoly:

 • provádí kontrolní činnost na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím minimálně jedenkrát za 6 měsíců nebo podle potřeby,
 • na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí minimálně jedenkrát za 12 měsíců nebo podle potřeby,
 • vede požární knihu a provádí do ní veškeré zápisy. Týká-li se zápis příslušného vedoucího, projedná s ním způsob a termín odstranění závady,
 • může provádět školení o požární ochraně běžných zaměstnanců,
 • poskytuje poradenskou činnost.

Oprávnění preventistů PO:

 • vstupovat na všechna pracoviště (preventivního úseku) a vyžadovat u vedoucího pracoviště informace důležité pro zjištění stavu a zajištění požární ochrany,
 • vyžadovat odstranění zjištěných závad,
 • informovat statutární orgán o důležitých okolnostech,
 • vyžádat si spolupráci odborně způsobilé osoby,
 • navrhovat opatření pro zlepšení zajištění PO,
 • informuje referenta PO o zjištěných závadách.

Požadavky na kvalifikaci:

Preventista PO před zahájením činnosti a dále minimálně jedenkrát ročně musí absolvovat odbornou přípravu, kterou provádí OZO.

2. 3. Zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO

Na UK v Praze, MFF je ustaven zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP), který zajišťuje plnění úkolů PO. Tento zaměstnanec zprostředkovává styk s osobou odborně způsobilou, s požárním referentem RUK a se zaměstnanci MFF.

Požadavky na kvalifikaci:

Školení běžných zaměstnanců 1× za 2 roky, odborná příprava preventistů 1× za rok, nebo školení vedoucích zaměstnanců 1× za 3 roky.

2. 4. Zaměstnanec odpovědný za požárně bezpečnostní zařízení

Vedoucí zaměstnanec správy budov a správci jednotlivých objektů odpovídají za zajištění provozu požárně bezpečnostních zařízení v rámci jejich pracovní smlouvy.

Požadavky na kvalifikaci:

Postačuje školení z PO pro vedoucí zaměstnance a správce budov 1× za 3 roky.

2. 5. Požární preventivní hlídky

Na pracovištích, kde je vykonávána činnost se zvýšeným požárním nebezpečím případně s vysokým požárním nebezpečím a jsou přítomni alespoň tři zaměstnanci, se ustaví preventivní požární hlídka. Na základě ustanovení zákona o PO, děkan fakulty ustavuje zaměstnance do PPH na návrh vedoucích zaměstnanců. Jmenování zaměstnanců do preventivní požární hlídky musí být provedeno jmenovacím dekretem, kde jsou uvedeny úkoly PPH (viz Příloha č. 8). Složení PPH je uvedeno v příloze požárního řádu pro daný objekt nebo příslušné pracoviště.

Požadavky na kvalifikaci:

Zaměstnanci zařazení do PPH se účastní odborné přípravy minimálně 1× ročně. Odbornou přípravu provádí OZO.

2. 6. Zabezpečení PO při provádění prací, při nichž může dojít k požáru nebo výbuchu

V případě požárně nebezpečné činnosti, na jakémkoliv pracovišti v objektu MFF, se musí postupovat podle směrnice, (viz Příloha č. 10), kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech, které by mohly způsobit požár nebo výbuch. Záznamový list k provedení činnosti a stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření (viz Příloha č. 11).

Za požárně nebezpečnou činnost se považuje jakákoliv činnost, která by mohla způsobit požár či výbuch. Jedná se zejména o svářecí a řezací práce za použití plamene nebo elektrického oblouku, řezání rozbrušovacími adaptéry, lepení izolací plamenem, aj. Za posouzení požárního nebezpečí činnosti a vystavení příkazu odpovídá vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště, kterého se předmětná činnost týká ve spolupráci s pracovníkem údržby a popřípadě odborné firmy, která činnost provede. V případě potřeby i s odborně způsobilou osobou. V případě, že tyto činnosti budou prováděny dodavatelským způsobem, je třeba zajištění výše uvedených povinností, vyřešit smluvně. Součástí smlouvy musí být i způsob školení o PO.

Požadavky na kvalifikaci:

Zaměstnanec zabezpečující dozor a dohled musí absolvovat před akcí nebo při stálém jmenování minimálně 1× za rok školení o PO týkající se požárně nebezpečné činnosti. Obsah školení s rozvrhem jsou uvedeny v bodě 5.1. 7.

2. 7. Zřízení míst pro ohlášení požárů

Ohlašovny požárů se zřizují, je-li tak stanoveno v podmínkách PO pro daný objekt. Požadavek na kvalifikaci pracovníků ohlašoven požárů zajišťující požární ochranu v mimopracovní době je uveden v bodě 5.1. 4.

 

3. Dokumentace požární ochrany

3. 1. Základní požadavky

Veškerou dokumentaci vypracuje osoba odborně způsobilá. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni odborně spolupracovat podle potřeb na vypracování dokumentace. Veškerou dokumentaci PO schvaluje děkan fakulty. Schválenou dokumentaci pro své pracoviště, jsou vedoucí zaměstnanci povinni převzít a případně ji viditelně umístit pro všechny zaměstnance pracoviště nebo zaměstnance s ní v nutném rozsahu prokazatelně seznámit. Seznámení se vztahuje i v přiměřeném rozsahu na cizí osoby, které se s vědomím vedoucího zaměstnance zdržují na pracovištích, kam není běžný přístup veřejnosti, nebo na jejich pracovištích provádějí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru.

V případě poškození, ztráty nebo při změnách, které se týkají obsahu dokumentace, jsou vedoucí zaměstnanci povinni neodkladně sdělit tyto skutečnosti osobě odborně způsobilé, zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referentovi PO a BOZP) nebo prevetistovi PO.

3. 2. Druhy dokumentace požární ochrany

Skutečný rozsah zpracovávané dokumentace pro konkrétní objekt je stanoven v podmínkách PO anebo v posouzení požárního nebezpečí.

3.2. 1. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím

Dokumentace je prohlášením o začlenění jednotlivých činností do kategorie podle požární nebezpečnosti na základě stanovených kriterií podle zákona o PO. Zpracuje se na všechny prováděné činnosti.

3.2. 2. Dokumentace o stanovení podmínek PO (posouzení požárního nebezpečí)

Dokumentace o stanovení podmínek PO obsahuje základní vyhodnocení požárního nebezpečí a následné stanovení rámcových požadavků na zajištění požární ochrany. Zpracuje se na všechny prováděné činnosti vyjma těch, na něž se vypracuje posouzení požárního nebezpečí.

3.2. 3. Dokumentace posouzení požárního nebezpečí

V případě činnosti s vysokým požárním nebezpečím se vypracuje posouzení požárního nebezpečí. Toto posouzení požárního nebezpečí nahrazuje dokumentaci o stanovení podmínek PO. Odborně způsobilá osoba odpovídá za formální i odborný obsah těchto dokumentací. Tato dokumentace před zahájením účinnosti podléhá souhlasu HZS.

3.2. 4. Požární řády

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Požární řád musí být uložen tak, aby k němu měl přístup každý zaměstnanec daného pracoviště. Vypracuje se, je-li tak stanoveno v podmínkách PO nebo v PPN.

3.2. 5. Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje činnost zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Požární poplachová směrnice musí být vyvěšena tak, aby k ní měl přístup každý zaměstnanec daného pracoviště. Vypracuje se, je-li tak stanoveno v podmínkách PO nebo v PPN.

3.2. 6. Požární evakuační plán

Slouží k řešení podmínek pro zajištění evakuace, osob, věcí. Požární evakuační plán tvoří textová část a grafické znázornění dispozic podlaží. Textová část se ukládá na místo, odkud bude evakuace řízena. Grafické části se umisťují na vstupy do podlaží. Vypracuje se, je-li tak stanoveno v podmínkách PO nebo v PPN.

3.2. 7. Dokumentace o školení zaměstnanců, studentů a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vést záznamy o školení svých zaměstnanců, studentů doktorandů, studentů prezenčního studia zařazených na pracoviště (viz čl. 5.). Dokumentaci o školení studentů prezenčního studia vede studijní odd. (viz čl. 5.). Dokumentaci o školení vedoucích zaměstnanců a o odborné přípravě požárních hlídek a preventistů požární ochrany vyhotoví osoba odborně způsobilá. Tato dokumentace se ukládá u referenta požární ochrany.

3.2. 8. Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.

Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení.

Kontrolní zápisy musí být dány k podpisu vedoucím zaměstnancům, jichž se zápis týká. Vyplývá-li ze zjištěných skutečností nutnost seznámit děkana fakulty s obsahem zápisu, musí mu být zápis dán k podpisu neprodleně.

Požární knihu vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP) a jmenovaní preventisté PO pro jednotlivé objekty.

3.2. 9. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Za doklady se považují:

 1. zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna činnosti provádět,
 2. záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
 3. návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 4. doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací ap.),
 5. doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,
 6. požárně technické charakteristiky látek, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry. Požárně technické charakteristiky se zapracují do požárního řádu,
 7. směrnice pro provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (viz Příloha č. 10),
 8. pokyny pro nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.

Vztahuje se i na dodavatele činností.

Doklady vedou vedoucí zaměstnanci popřípadě určení zaměstnanci odpovědní za provoz předmětných zařízení a provozů.

3.2. 10. Dokumentace o činnosti preventivní požární hlídky a požární asistenční hlídky

Dokumentaci preventivní požární hlídky pracoviště tvoří:
a) příloha požárního řádu,
b) záznam o odborné přípravě,
c) jmenovací dekret PH,
d) písemný zápis o zjištěných závadách, je-li jej nutné pro zajištění odstranění závadného stavu vyhotovit.

Dokumentace o činnosti požární asistenční hlídky
Dokumentaci požární asistenční hlídky tvoří:
a) písemný příkaz k provedení požárně nebezpečné činnosti,
b) záznam o odborné přípravě,
c) jmenovací dekret PH
d) písemný zápis o zjištěných závadách, je-li jej nutné pro zajištění odstranění závadného stavu vyhotovit.

3.2. 11. Směrnice pro požárně nebezpečné činnosti

Směrnice upravuje podmínky za, kterých lze v objektech provádět práce, které by mohly způsobit požár nebo výbuch (viz Příloha č. 10).

3.2. 12. Evidenční a kontrolní list technických prostředků PO * Evidenční a kontrolní list technických prostředků PO (viz Příloha č. 15) se vede na ty prostředky PO, u nichž není vystavován samostatný protokol o revizi nebo kontrole revizním technikem nebo určenou osobou, nebo se nevede provozní kniha apod. Zápisy do Evidenčního a kontrolního listu je třeba provádět minimálně 1× ročně pokud výrobce nebo obecně platný předpis nestanoví lhůtu kratší.

3.2. 13. Další dokumentace požární ochrany:

Další dokumentace požární ochrany je dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, směrnice pro činnost bezpečnostní agentury apod.

3. 3. Související ustanovení

Dokumentace PO se musí prověřit vždy po požáru a dojde-li ke změnám, které mohou mít na obsah dokumentace PO vliv a minimálně jedenkrát ročně. Prověřování účinnosti vydané dokumentace PO vyhlášením cvičného požárního poplachu se provádí 1 x ročně ve všech objektech MFF UK vyhlášením cvičného požárního poplachu. Cvičný požární poplach musí být prokazatelně oznámen příslušnému operačnímu středisku HZS alespoň 7 kalendářních dnů před jeho konáním.

 

4. Odpovědnost a povinnosti zaměstnanců, studentů a osob, které se s vědomím fakulty zdržují na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím

4. 1. Povinnosti všech zaměstnanců, studentů a osob, které se s vědomím fakulty zdržují na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím

 • Počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, v případě zjištění požáru jej uhasit, a není-li to v jeho silách, přivolat pomoc způsobem uvedeným v požárních poplachových směrnicích a ohlásit každý i uhašený požár svému nadřízenému.
 • Na vyhrazených zařízení mohou samostatně pracovat jen osoby proškolené z PO, zacvičené a požadují-li to předpisy tak s požadovanou další kvalifikací, zdravotně způsobilé a starší 18 let, osoby mezi 15 a 18 lety mohou pracovat na nebezpečném zařízení jen pod dohledem, připravují-li se na zaměstnání.
 • Dodržovat zákaz kouření tam, kde je vyznačen zákaz kouření bezpečnostní tabulkou nebo symbolem. Je-li vyznačen zákaz kouření na vstupech do objektu, platí zákaz kouření ve všech jeho prostorech, v nichž není kouření výslovně povoleno tabulkou.
 • Dodržovat tuto směrnici a další dokumenty PO.
 • Účastnit se předepsaného školení o PO, podle článku 5 této směrnice.
 • Udržovat na svém pracovišti pořádek, odstraňovat nebo nahlásit zjištěné závady svému nadřízenému.
 • Nemanipulovat s hořlavými kapalinami a jinak je používat, pokud jejich používání nevyplývá z pracovní náplně a na základě znalosti příslušné ČSN, při rozlití hořlavých kapalin provést ihned jejich likvidaci bezpečným způsobem.
 • Nemanipulovat s tlakovými láhvemi a jinak je používat, pokud jejich používání nevyplývá z pracovní náplně a na základě znalosti příslušné ČSN, při požáru provést ihned jejich evakuaci, je-li to bezpečným způsobem možné, není-li to možné ohlásit výskyt tlakových lahví veliteli zásahové jednotky HZS.
 • Neprovádět bez řádné kvalifikace a určení práce, které by mohly vést ke vzniku požáru (sváření, zásahy do instalací plynu a elektřiny, apod.).
 • Dodržovat technologické předpisy, návody výrobců zařízení a spotřebičů a bezpečnostní pokyny.
 • Poskytnout dle svých možností a sil pomoc na žádost velitele zásahu při likvidaci požáru či jiných pohrom.
 • Účastnit se odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Plnit další povinnosti na úseku PO, které jim nařídí nadřízení vedoucí.
 • Udržovat volné únikové cesty a východy.
 • V případě požáru spolupracovat na evakuaci a příslušníkům zásahové jednotky okamžitě oznámit veškeré informace nutné k rychlému a bezpečnému zásahu (například stav evakuace, místo ohrožených osob, uložení tlakových lahví, hořlavých kapalin, či jiných nebezpečných látek, věcí aj.).
 • V případě požáru či jiné nehody se řídit pokyny z ohlašovny požáru.
 • Studenti prezenčního studia vyplní písemný záznam podle článku 5.1. 3.

Požadavky na kvalifikaci:

Všichni zaměstnanci, studenti zařazení na pracoviště a osoby, které se s vědomím fakulty zdržují na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím, se musí zúčastnit školení zaměstnanců o požární ochraně. Poprvé před prvním zahájením pracovního poměru a dále jedenkrát za dvacet čtyři měsíců. Obsah školení je uveden v článku 5. této směrnice.

4. 2. Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za požární ochranu na svých pracovištích a za plnění úkolů požární ochrany vyplývající z obecně platných předpisů, této směrnice a další dokumentace požární ochrany a podle pracovní náplně a níže uvedených bodů:

 • Účastní se školení vedoucích zaměstnanců o PO.
 • Provádí školení svých podřízených zaměstnanců.
 • Provádí školení studentů doktorandů, studentů diplomantů a studentů zařazených na jejich pracoviště na základě smlouvy apod.
 • Kontrolují plnění úkolů PO svými podřízenými.
 • Odpovídají za osoby, které se na jejich pracovištích zdržují s jejich vědomím a přiměřeně i za návštěvníky.
 • Zabezpečují nejméně 1× za měsíc kontrolu technických prostředků PO, zda vybavení na pracovištích odpovídá projektu popřípadě potřebám, zda nevykazují zjevné závady, zda jsou přístupné, použitelné apod. (pokyny pro kontrolu hasicích přístrojů jsou uvedeny v Příloze č. 12).
 • Dbají, kontrolují a vyžadují, aby všechny únikové cesty z pracovišť či objektu byly po celou dobu, kdy jsou na pracovištích či v objektu osoby, volné a okamžitě použitelné.
 • Kontrolují dodržování zákazu kouření a dalších opatření k požární bezpečnosti na svých pracovištích svými podřízenými a přiměřeně i ostatními osobami, které se s jejich vědomím zdržují na jejich pracovištích.
 • Spolupracují s odborně způsobilou osobou, zaměstnancem pověřeným zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP) preventistou PO.
 • Na svém pracovišti se účastní preventivní kontroly, zápis v požární knize jsou povinni podepsat, nesouhlasí-li s ním, uvedou k zápisu své stanovisko.
 • Účastní se kontrol dodržování předpisů PO na svém pracovišti.
 • Ohlašují každý vzniklý i uhašený požár bez zbytečného odkladu územně příslušnému Hasičskému záchrannému Sboru – na operační středisko (nejedná se o přivolání pomoci na tel. č. 150), dále vedení fakulty a zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP); obsah hlášení je uveden v Příloze č. 13.
 • Odpovídají za to, aby na pracovištích po skončení pracovní doby nehrozilo nebezpečí požáru.
 • Odpovídají za to, že jejich podřízení budou seznámeni s body této směrnice, které se na ně vztahují, přiměřeným způsobem tak učiní i v případech uvedených v úvodním odstavci této směrnice.
 • Zajišťují odstraňování závad v PO na svých pracovištích, pokud je oznámení o odstranění závad požadováno (např. st. požárním dozorem), jsou povinni odstranění závady v určené době oznámit děkanovi fakulty. Není-li možné závadu v termínu odstranit, musí s předstihem o této skutečnosti informovat referenta PO v nutných případech děkana fakulty.
 • Dbají na náležité vybavení pracoviště hasicími přístroji, technickými prostředky a udržují je přístupné.
 • Nahlásí písemně zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP) nebo odborně způsobilé osobě, změny počtu tlakových lahví na pracovišti s plyny hořlavými nebo hoření podporujícími.
 • Je-li jejich činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a musí-li se na pracovišti ustavit PPH, navrhnou zaměstnance k jmenování do preventivní požární hlídky zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP). Dále spolupracují s osobou odborně způsobilou.
 • Ustavují zaměstnance do požární asistenční hlídky a vypisují písemný příkaz k provedení požárně nebezpečných prací (v případě potřeby si zajistí spolupráci odborně způsobilé osoby).
 • Zajišťují 8 hodinový následný dozor po skončení požárně nebezpečných prací na svém pracovišti.
 • Odpovídají za průchodnost evakuačních cest ze svých pracovišť a v případě požáru zajistí evakuaci všech osob ze svých pracovišť.
 • Řídí evakuaci a hasební zásah do příjezdu jednotky PO.
 • Odpovídají za řádné vyvěšení předepsané dokumentace na svých pracovištích.
 • Zajistí označení svých pracovišť bezpečnostními a výstražnými tabulkami, únikových cest a uzávěrů energií.
 • Udržují označené a přístupné uzávěry energií.
 • Seznámí své podřízené s příslušnými technickými normami, technologickými předpisy, návody výrobců zařízení a spotřebičů a dalšími bezpečnostními pokyny. Seznámení s návody si vedoucí nechá potvrdit na formulář, který je uveden v Příloze č. 1.
 • Při konání cvičného požárního poplachu spolupracují s osobami, které cvičný požární poplach organizují.

Požadavky na kvalifikaci:

Všichni vedoucí zaměstnanci se musí poprvé před prvním zahájením pracovního poměru zúčastnit školení zaměstnanců o požární ochraně. Dále před zahájením výkonu vedoucího zaměstnance absolvovat školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance. Opakované školení pro vedoucí zaměstnance musí vedoucí zaměstnanci absolvovat opakovaně 1× za 36 měsíců. Školení je ukončeno přezkoušením. Pokud vedoucí zaměstnanec toto přezkoušení neabsolvoval úspěšně, musí přezkoušení opakovat do 3 měsíců. Bez úspěšného ukončení školení pro vedoucí zaměstnance, nelze vykonávat funkci vedoucího zaměstnance. Obsah školení je uveden v čl. 5. této směrnice.

 

5. Školení o požární ochraně, zaměstnanců, studentů, odborná příprava preventivní požární hlídky pracoviště, požární asistenční hlídky, preventistů požární ochrany

Školení se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru, studenty doktorandy, diplomanty a studenty prezenčního studia. O školení se provede záznam. Dále se školení v nutném rozsahu vztahuje na osoby, které provádějí činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s touto činností přicházejí do styku. Za jejich proškolení odpovídá ten, kdo je objednal. Pokud k jejich proškolení je zapotřebí spolupráce dalších vedoucích zaměstnanců, jsou tito vedoucí povinni provést proškolení v rámci svých pracovišť.

Rovněž je třeba proškolit osoby, které se s vědomím vedoucího zaměstnance MFF UK zdržují na pracovištích, která nejsou běžně přístupná pro veřejnost, anebo v objektech provádějí činnosti na základě obchodní smlouvy nebo objednávky. Za jejich proškolení odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec MFF UK, na jehož pracovišti se s jeho vědomím osoby zdržují.

Osoby, které na pracoviště vstupují v rámci organizované prohlídky (exkurze), se školí přiměřeně. O rozsahu rozhodne osoba, která za jejich bezpečnost odpovídá. Obdobně se postupuje v případě jednotlivých návštěv a ubytovaných osob na pokojích v objektu Sokolovská 83.

Školení o požární ochraně se provádí podle čl. 5.

Tematické plány, rozvrhy o školení a odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních asistenčních požárních hlídek a preventistů jsou uvedeny v čl. 7. Záznamy o školení z PO jsou uvedeny v Příloze č. 1 až 7.

5. 1. Školení o požární ochraně

5.1. 1. Školení vedoucích zaměstnanců

Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá. Poprvé v době nástupu do funkce a dále jedenkrát za 36 měsíců. Na závěr školení ověří odborně způsobilá osoba znalosti vedoucích zaměstnanců kontrolním testem. O školení se musí vyhotovit záznam (viz Příloha č. 1). Originál záznamu vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

5.1. 2. Školení zaměstnanců, doktorandů a studentů prezenčního studia zařazených na pracoviště

Provádí vedoucí zaměstnanec na svém pracovišti. Poprvé vždy před zahájením pracovní činnosti a dále při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud se tím mění obsah skutečností, se kterými má být zaměstnanec nebo student seznámen. Rovněž je třeba takto proškolit zaměstnance, studenty, kteří se například vrátili z mateřské dovolené či jiné delší nepřítomnosti či porušily předpisy.

Na závěr školení musí vedoucí zaměstnanec ověřit znalosti zaměstnanců ústními kontrolními dotazy.

Školení se opakuje vždy jednou za 24 měsíců. O školení se vyhotoví záznam (viz Příloha č. 2). Originál si ponechá vedoucí pracoviště a kopii odevzdá zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

5.1. 3. Školení studentů prezenčního studia

Školení studentů prezenčního studia z PO je upraveno písemným záznamem při zápisu do I. ročníku a opakovaně do dalších ročníků. Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro studenty je zveřejněn zde. Záznam se ukládá do osobního spisu studenta/studentky na studijním oddělení. Platnost písemného záznamu je jeden školní rok.

V případě, že student textu zčásti nebo zcela neporozumí, je třeba požádat na studijním oddělení o zajištění školení výkladem osobou odborně způsobilou.

Bude-li student v průběhu studia zařazen na pracoviště (např. diplomová práce, doktorandské studium apod.) nebo pro činnost na odborných pracovištích, toto školení nepostačuje a musí být doplněno školením provedeným příslušným vedoucím daného pracoviště podle článku 5.1. 2.

5.1. 4. Školení zaměstnanců zajišťující požární ochranu v mimopracovní době a v době sníženého provozu

Školení zaměstnanců zajišťující požární ochranu v mimopracovní době a v době sníženého provozu provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec. Školení zaměstnanců zajišťující požární ochranu v mimopracovní době se provádí poprvé před nástupem do funkce a dále jedenkrát za 12 měsíců. Na závěr školení se ověří znalosti zaměstnanců ústními kontrolními otázkami. O školení se musí vyhotovit záznam (viz Příloha č. 4). Originál si ponechá vedoucí pracoviště a kopii odevzdá zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP). V případě, že se bude zajišťovat bezpečnostní služba na základě smlouvy, příslušný vedoucí zaměstnanec se zúčastní školení vedoucích zaměstnanců MFF.

5.1. 5. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky pracoviště

Odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požární hlídky se účastní jmenovaní zaměstnanci jedenkrát za 12 měsíců. Na konci odborné přípravy ověří školitel znalosti zaměstnanců ústními kontrolními otázkami.

Odborná příprava bude provedena hromadně odborně způsobilou osobou v určených termínech na určeném místě. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zaměstnance zařazené do požárních hlídek uvolnit k účasti. Účast na odborné přípravě je součástí předepsané kvalifikace pro výkon pracovní činnosti. O OP se musí vyhotovit záznam (viz Příloha č. 5). Originál záznamu vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

Tyto ustanovení se použijí, i v případě zajišťuje-li se PPH na pracovištích MFF, osobami jiného zaměstnavatele, který provádí činnost pro MFF.

5.1. 6. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do funkce preventisty PO

Školení zaměstnanců zařazených do funkce preventisty PO provádí osoba odborně způsobilá. Poprvé před nástupem do funkce a dále jedenkrát za 12 měsíců. Na závěr školení ověří odborně způsobilá osoba znalosti preventistů testem. O OP se musí vyhotovit záznam (viz Příloha č. 6). Originál záznamu vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

5.1. 7. Školení zaměstnanců (asistenční hlídky) zajišťující PO při provádění prací, při nichž může dojít k požáru nebo výbuchu

Školení zaměstnanců zajišťujících požární ochranu při provádění prací, při nichž může dojít k požáru nebo výbuchu provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec, preventista PO nebo OZO. Školení zaměstnanců se provádí před zahájením prací nebo v případě trvalejší práce nebo častějšího opakování jedenkrát za 12 měsíců. Na závěr školení se ověří znalosti ústními kontrolními otázkami. O školení se musí vyhotovit záznam (viz Příloha č. 7) ve dvojím vyhotovení. Originál si ponechá vedoucí pracoviště a kopii odevzdá zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

5.1.8 Školení účastníků celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení účastníků CŽV z PO je upraveno písemným záznamem při zápisu do I. ročníku a opakovaně do dalších ročníků. Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV je zveřejněn na zde. Záznam se ukládá do osobního spisu účastníka CŽV na studijním oddělení. Platnost písemného záznamu je jeden školní rok.

V případě, že účastník CŽV textu zčásti nebo zcela neporozumí, je třeba požádat na studijním oddělení o zajištění školení výkladem osobou odborně způsobilou.

Bude-li účastník CŽV v průběhu studia zařazen na pracoviště nebo pro činnost na odborných pracovištích, toto školení nepostačuje a musí být doplněno školením provedeným příslušným vedoucím daného pracoviště podle článku 5.1. 2.

 

6. Zajištění požární ochrany v mimopracovní době

6. 1. Zajištění požární ochrany v mimopracovní době úvodní ustanovení

Zajištění požární ochrany v mimopracovní době je dáno plněním úkolů uvedených v bodě 6. 2. vedoucími zaměstnanci a 6. 3. je-li zřízena ostraha.

6. 2. Úkoly vedoucích zaměstnanců pro zajištění PO v mimopracovní době:
(vztahuje se přiměřeně i na dodavatele činností se zvýšeným požárním nebezpečím).

 • dbají, aby pracoviště bylo zajištěno proti vstupu nepovolaných osob,
 • dbají na vypnutí všech zařízení a spotřebičů, které se dle návodu neponechávají v provozu,
 • dbají na odpojení od elektrické sítě u těch spotřebičů, které toto opatření mají v návodu,
 • dbají, aby na pracovištích nezůstaly žádné zjevné příčiny požáru např. lupy, hořlavý materiál blízko tepelných zdrojů a tepelné spotřebiče, které se ponechávají v provozu neponechat na plný výkon,
 • ohlásí zaměstnancům zajišťujícím požární ochranu v mimopracovní době, opuštění pracoviště.

6. 3. Úkoly zaměstnanců ostrahy pro zajištění PO v mimopracovní době

Bude-li ostraha zajištěna dodavatelským způsobem, musí být povinnosti zajištěny smluvně. Součástí smlouvy o zajištění PO v mimopracovní době se musí řešit rozsah povinností a odpovědnosti:

 • způsob provádění školení o PO a ukládání záznamů o provedeném školení,
 • kterou dokumentací PO jsou povinni se seznámit a řídit,
 • úkoly a povinnosti v oblasti PO preventivní a represivní,
 • úkoly plynoucí ze zajištění úkolů ohlašovny požárů,
 • rozsah obsluhy zařízení PO a dalších,
 • způsob vstupu do objektu při běžné kontrole a v mimořádných případech,
 • seznam osob s uvedením kontaktů v případě zjištěných závad či při mimořádných událostech,
 • a případně další úkoly.

Kvalifikační požadavky:

 • seznámení s řádem ohlašovny požárů,
 • seznámení s objekty,
 • seznámení se způsobem zajištění PO v mimopracovní době, včetně určení způsobů a rozsahu vstupu do objektu,
 • seznámení s povinnostmi v případě zjištění jakékoliv závady, která by mohla mít za následek vznik požáru, oznámení této skutečnosti příslušným vedoucím úseku,
 • seznámení s povinnostmi provést v případě potřeby nutná opatření,
 • seznámení s technickými prostředky PO a spojovými prostředky,
 • seznámení s povinnostmi PPH.
 

7. Tematické plány školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požární hlídky a preventistů požární ochrany

7. 1. Tematický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců

Časový rozvrh: 120 minut.

Provádí: odborně způsobilá osoba.

Účastní se: všichni vedoucí zaměstnanci.

Lhůta provedení: poprvé před nástupem do funkce, a opakovaně jedenkrát za 36 měsíců nebo při změnách, které mají vliv na obsah vědomostí.

Školení zajišťuje: statutární orgán nebo jím pověřený referent PO.

Dokumentace: záznam o provedeném školení vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP), vedoucí zaměstnanci obdrží osvědčení o absolvování školení.

Znalosti se ověří písemným testem.

Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • důležitá ustanovení obecně platných předpisů (zákon o požární ochraně, prováděcí předpisy k zákonu o PO, Zákoník práce,
 • vybraná ustanovení Vyhl. 246/01 Sb. a NV 101/2005 Sb. – ve vztahu k PO.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování zaměstnanců a hostů (nedbalost, apod.)
 • nebezpečí vzhledem k charakteru začlenění do kategorie požárního nebezpečí.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle Začlenění do kategorie),
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest,
 • pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.),
 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

7. 2. Tematický plán a časový rozvrh školení o PO zaměstnanců, doktorandů, diplomantů a studentů prezenčního studia zařazených na pracoviště

Časový rozvrh: 60 minut.

Provádí: vedoucí pracoviště, preventista PO, technik PO nebo odborně způsobilá osoba na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se:

 • zaměstnanci, studenti doktorandi, diplomanti, a studenti zařazení na pracoviště,
 • zaměstnanci nastupující do obdobného pracovního poměru (vedlejší pracovní poměr, dohody ap.),
 • zaměstnanci bezpečnostní agentury, pokud je uzavřena smlouva,
 • osoby, které provádějí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo se na těchto pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím zdržují,
 • ostatní osoby se proškolí přiměřeně, o rozsahu rozhodne vedoucí pracoviště.

Lhůta provedení:

 • před zahájením pracovní činnosti,
 • při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud se tím mění i obsah školení,
 • po porušení předpisů zaměstnancem nebo studentem v pracovním poměru,
 • opakovaně jedenkrát za 24 měsíců.

Provádění kontroluje: určený zaměstnanec a odborně způsobilá osoba.

Dokumentace: záznam o provedeném školení, originál vede vedoucí, kopii předá zaměstnanci pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

Obsah školení: přizpůsobit každé profesi a pracovišti.

Znalosti: se ověří ústními dotazy.

Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace

 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • začlenění činností dle požárního nebezpečí,
 • zajištění PO v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, apod.) – viz návody k použití nebo místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle Začlenění do kategorie),
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest,
 • pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.),
 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

Informace k chráněné únikové cestě

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., příloha č. 6. Požadavky požární ochrany při užívání staveb, nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, nástěnek, hydrantů a hasicích přístrojů.

7. 3. Tematický plán školení studentů prezenčního studia

Školení nahrazuje Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro studenty.

V případě, že textu zčásti nebo zcela student neporozumí, je třeba požádat na studijním oddělení o zajištění školení výkladem osobou odborně způsobilou. Provádí: zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP), technik PO nebo odborně způsobilá osoba na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: studenti prezenčního studia.

Lhůta provedení:

 • před nástupem do prvního ročníku, bude provedeno písemnou formou,
 • opakované školení studentů prezenčního studia z PO, bude provedeno písemnou formou při každém zápisu do dalšího ročníku.

Bude-li student v průběhu studia zařazen na pracoviště (např. diplomová práce, doktorandské studium apod.) nebo pro činnost na odborných pracovištích, toto školení nepostačuje a musí být doplněno školením provedeným příslušným vedoucím daného pracoviště podle článku 7. 2.

Dokumentace: Písemný záznam o PO a BOZP musí být proveden na přiloženém tiskopise – je součástí organizačního předpisu jako jedna z příloh a tohoto textu. Každý student/studentka se musí podepsat vlastní rukou a datum musí být na záznamu uvedeno přesně. Záznam bude uložen v osobním spise studenta/studentky na studijním oddělení.

Studenti se přiměřeně seznámí s tímto obsahem:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace

 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • zajištění PO v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice, důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu popř. Opatření pro mimořádné události,
 • způsob evakuace z objektu, způsob vyhlášení evakuace v jednotlivých objektech, značení směru úniku, volné únikové cesty,
 • informace o cvičném požárním poplachu.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna,).

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

7. 4. Tematický plán a časový rozvrh školení o PO zaměstnanců zajišťující PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

Časový rozvrh: 60 minut.

Provádí: vedoucí zaměstnanec, preventista PO, technik PO nebo odborně způsobilá osoba na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: osoby zajišťující požární ochranu v mimopracovní době.

Lhůta provedení:

 • před zahájením pracovní činnosti,
 • při každé změně mající vliv na zajištění PO,
 • po porušení předpisů,
 • opakovaně jedenkrát za 12 měsíců.

Provádění kontroluje: odborně způsobilá osoba, preventista PO, určený zaměstnanec.

Dokumentace: záznam o provedeném školení (originál si ponechá vedoucí, kopii předá referentovi PO a případně bezpečnostní agentuře).

Znalosti se ověří ústními dotazy. Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • řád ohlašovny požárů,
 • technické a další dokuemntace k požárně bezpečnostním zařízením,
 • povinnosti ohlašovny požárů běžné a při signálu o požáru.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru všech provozovaných činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. opatření pro mimořádné události,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle začlenění do kategorie),
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest,
 • pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • způsob a důvod vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.),
 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody,
 • seznámení s celým objektem.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

7. 5. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců zajišťující PO při požárně nebezpečných činnostech – asistenční hlídky

Časový rozvrh: 30 minut.

Provádí: vedoucí zaměstnanec, preventista PO, technik PO nebo odborně způsobilá osoba na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: osoby zajišťující požární ochranu při provádění nebezpečných prací.

Lhůta provedení:

 • před zahájením pracovní činnosti,
 • při každé změně mající vliv na zajištění PO,
 • po porušení předpisů,
 • při stálém jmenování opakovaně jedenkrát za 12 měsíců.

Provádění kontroluje: odborně způsobilá osoba, preventista PO, určený zaměstnanec.

Dokumentace: záznam o provedeném školení (originál si ponechá vedoucí, kopii předá určenému zaměstnanci).

Znalosti se ověří ústními dotazy.

Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • vnitřní předpisy a další dokumentace k prováděné činnosti a objektu nebo jeho části, kterého se činnost týká,
 • předání související dokumentace,
 • předpisy vztahující se k činnostem se zvýšeným nebo vysokým PN.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru všech provozovaných činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště,
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody,
 • seznámení s objektem.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

Praktické seznámení

 • s technickými prostředky PO umístěnými na pracovišti, s evakuačními možnostmi a zařízením k evakuaci,
 • nácvik hašení a evakuace,
 • cvičný požární poplach.

7. 6. Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Časový rozvrh: 90 minut.

Provádí: odborně způsobilá osoba nebo technik PO (v případě činností s vysokým PN OP provádí pouze odborně způsobilá osoba) na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek nebo požárních asistenčních hlídek.

Lhůta provedení: opakovaně jedenkrát za 12 měsíců.

Školení zajišťuje: zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

Dokumentace: záznam o provedené odborné přípravě vede referent PO. Znalosti se ověří ústními dotazy.

Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • technické a další dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením,
 • předpisy vztahující se k činnostem se zvýšeným nebo vysokým PN.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru všech provozovaných činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště,
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest,
 • pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • způsob a důvod vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.),
 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody,
 • seznámení s celým objektem.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

Praktické seznámení

 • s technickými prostředky PO umístěnými na pracovišti, s evakuačními možnostmi a zařízením k evakuaci,
 • nácvik hašení a evakuace,
 • cvičný požární poplach.

7. 7. Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy zaměstnanců jmenovaných preventisty požární ochrany

Časový rozvrh: 120 minut.

Provádí: odborně způsobilá osoba nebo technik PO (v případě činností s vysokým PN OP provádí pouze odborně způsobilá osoba) na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: zaměstnanci jmenovaní preventisty požární ochrany.

Lhůta provedení: opakovaně jedenkrát za 12 měsíců.

Školení zajišťuje: zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

Dokumentace: záznam o provedené odborné přípravě, test a osvědčení vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP).

Znalosti se ověří písemným testem.

Obsah školení:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o PO, prováděcí předpis k zákonu o PO Vyhláška 246/2001 Sb.
 • povinnosti a práva preventisty PO,
 • způsob provádění preventivních prohlídek včetně jejich projednávání,
 • způsob provádění školení zaměstnanců o PO,
 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • technické a další dokumentace k požárně bezpečnostní zařízením,
 • předpisy vztahující se k činnostem se zvýšeným nebo vysokým PN.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis,
 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru všech provozovaných činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události,
 • požární kniha a způsob jejího vedení, provádění zápisů,
 • požární řád pro jednotlivá pracoviště,
 • způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • způsob a důvod vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.),
 • seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody,
 • seznámení s celým objektem.

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů,
 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).

7. 8. Tematický plán školení účastníků celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení nahrazuje Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV.

V případě, že textu zčásti nebo zcela účastník CŽV neporozumí, je třeba požádat na studijním oddělení o zajištění školení výkladem osobou odborně způsobilou.

Provádí: zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP), technik PO nebo odborně způsobilá osoba na základě ustanovení §16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.

Účastní se: účastník CŽV.

Lhůta provedení:

 • před nástupem do prvního ročníku, bude provedeno písemnou formou,
 • opakované školení účastníků CŽV bude provedeno písemnou formou při každém zápisu do dalšího ročníku.

Bude-li účastník CŽV v průběhu studia zařazen na pracoviště nebo pro činnost na odborných pracovištích, toto školení nepostačuje a musí být doplněno školením provedeným příslušným vedoucím daného pracoviště podle článku 7. 2.

Dokumentace: Písemný záznam o PO a BOZP musí být proveden na přiloženém tiskopise – je součástí organizačního předpisu jako jedna z příloh a tohoto textu. Každý účastník/účastnice se musí podepsat vlastní rukou a datum musí být na záznamu uvedeno přesně.

Záznam bude uložen v osobním spise účastníka/účastnice na studijním oddělení.

Účastníci se přiměřeně seznámí s tímto obsahem:

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace

 • vnitřní předisy s plošnou účinností,
 • zajištění PO v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu.

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.),
 • nebezpečí vzhledem k charakteru činností.

Informace o dokumentech na úseku PO

 • požární poplachové směrnice, důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu popř. Opatření pro mimořádné události,
 • způsob evakuace z objektu, způsob vyhlášení evakuace v jednotlivých objektech, značení směru úniku, volné únikové cesty,
 • informace o cvičném požárním poplachu.

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna).

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem,
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob.

Informace o zásadách hašení a evakuace

 • informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízení určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci,
 • zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace,
 • další povinnosti (ohlášení požáru apod.).
 

8. Zajištění požární ochrany při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru
(vztahuje se přiměřeně i na dodavatele činností se zvýšeným požárním nebezpečím)

Za zajištění požární ochrany při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru, prováděných cizími zaměstnanci, odpovídá ten, kdo práce provádí, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak. Zaměstnanec, který výše uvedené práce objednal, odpovídá za to, že tito cizí zaměstnanci budou proškoleni. Záznam o tomto školení si vedoucí uschová. Obdobně se postupuje v případě nutnosti provedení odborné přípravy PPH.

Druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky), určí ten, kdo práce provádí.

 

9. Postihy

Zaměstnanec, který se dopustí porušení povinností v plnění ustanovení této směrnice, může být potrestán podle Zákoníku práce. O porušení povinností svým podřízeným musí přímý nadřízený zaměstnanec informovat odborně způsobilou osobu a zaměstnance pověřeného zajištěním plnění úkolů PO (referent PO a BOZP). Zároveň musí být opětovně proškolen. Proškolení provede přímý nadřízený zaměstnanec.

 

10. Nájem a pronájem

V případě, že si fakulta pronajme prostory u jiné právnické nebo fyzické osoby, jsou zaměstnanci MFF UK povinni respektovat v oprávněném rozsahu požadavky pronajímatele na požární ochranu. Ve smlouvě lze dohodnout, že některé úkoly bude pro nájemce plnit pronajímatel.

Zaměstnanec MFF UK, který uzavírá nájemní smlouvy, je povinen v každé nájemní smlouvě řešit zajištění a odpovědnost za požární ochranu. (viz Příloha č. 14).

V nájemních smlouvách musí být stanoveny základní požadavky na zajištění požární ochrany v objektu a to v tomto minimálním rozsahu:

 • odpovědnost za požární ochranu na pronajatých pracovištích,
 • právo pronajímatele na provádění kontrol dodržování obecně platných předpisů PO a stanovených zásad vnitřní dokumentací PO v objektu,
 • udržování volných únikových cest – zákaz jejich uzamykání, blokování apod.,
 • nezakrývání nebo neodstraňování hasicích přístrojů, hydrantů, bezpečnostního značení a vyvěšené dokumentace PO,
 • seznámení s vyvěšenou nebo prokazatelně předanou dokumentací PO vztahující se k objektu a její dodržování,
 • užívání prostor v souladu s nájemní smlouvou,
 • oznamování požárů nebo jiných událostí, mající vliv na bezpečnost osob a objektu, na ohlašovnu požárů – recepci objektu,
 • oznamování všech závad a událostí pronajímateli,
 • dodržování obecně platných předpisů PO vztahující se k provozované činnosti nájemce (například zvlášť těch nájemců, kteří provozují sklady s pn = 120 kg.m-2 (např. archivy a knihovny), provádění školení zaměstnanců včetně vložení informací o zajištění PO v objektu a jeho specifik, zpracování dokumentace vztahující se k jejich činnosti, revize a kontroly vlastních vyhrazených zařízení, včetně poskytnutí kopií nebo umožnění kontroly správnosti vypracované dokumentace,
 • účast v PPH,
 • účast na školení,
 • účast na cvičném požárním poplachu.

Tyto uvedené zásady musí být zpracovány do nájemních smluv, nebo uzavřeny jako dodatek ke stávajícím nájemním smlouvám.

V případě potřeby konzultujte s odborně způsobilou osobou.

 

11. Spálení hořlavých odpadů

Potřebuje-li fakulta z vážných důvodů provést spálení hořlavých odpadů na volném prostranství, je povinen odpovědný vedoucí zaměstnanec:

 • stanovit podmínky a ty s předstihem včetně ohlášení zaslat operačnímu středisku HZS,
 • zajistit potřebné technické prostředky pro hašení a dozor.

Za zajištění požární ochrany odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec, který o spalování rozhodl.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny další obecně platné předpisy, zejména o životním prostředí a hygienické předpisy a předpisy pro ochranu vod ap.

 

12. Součinnost s orgánem státního požárního dozoru

Vedoucí zaměstnanec na výzvu poskytne orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru. Zároveň požádá orgán o Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku.

 

13. Zrušující ustanovení

Tato směrnice nahrazuje Příkaz děkana č. 1/2002 a je účinná dnem vydání.

 

Navrhovatel: Leoš Hájek, referent PO a BOZP
Dokumentaci zpracoval: Ivo Linx, odborně způsobilá osoba č. osv. Š-153/96, a Leoš Hájek, referent PO a BOZP

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 15. května 2013,
vydána dne 20.května 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK
14. Seznam příloh

Příloha č. 1: Záznam o provedeném nástupním/opakovaném školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.
Příloha č. 2: Záznam o provedeném nástupním/opakovaném školení zaměstnanců, doktorandů a studentů zařazených na pracoviště o požární ochraně.
Příloha č. 3: Písemné záznamy o školení z požární ochrany a bezpečnosti práce pro studenty prezenčního studiaúčastníky celoživotního vzdělávání (CŽV).
Příloha č. 4: Záznam o provedeném nástupním/opakovaném školení zaměstnanců o požární ochraně, kteří zajišťují požární ochranu v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
Příloha č. 5: Záznam o účasti na odborné přípravě členů preventivní požární hlídky pracoviště.
Příloha č. 6: Záznam o účasti na odborné přípravě preventistů požární ochrany.
Příloha č. 7: Záznam o provedeném nástupním/opakovaném školení zaměstnanců o požární ochraně, kteří zajišťují požární ochranu při provádění požárně nebezpečných prací.
Příloha č. 8: Jmenovací dekret zaměstnance zařazeného do preventivní požární hlídky.
Příloha č. 9: Jmenovací dekret preventisty požární ochrany.
Příloha č. 10: Směrnice, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách a dalších činnostech, které by mohly způsobit požár nebo výbuch.
Příloha č. 11: Záznamový list (ke sváření, rozbrušování), k provedení činností a stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření.
Příloha č. 12: Pokyny pro provádění prohlídek přenosných a pojízdných hasicích přístrojů.
Příloha č. 13: Hlášení a evidence požárů.
Příloha č. 14: Dodatek k nájemní smlouvě mezi UK v Praze MFF a nájemcem o zajištění požární ochrany.
Příloha č. 15: Evidenční a kontrolní list technického prostředku PO a pokyny ke kontrole.
Příloha č. 16: Formulář: Osvědčení o zaškolení zaměstnance s návodem technického prostředku, elektrické spotřebiče apod.
Příloha č. 17: Opatření správy budov k chráněné únikové cestě, úpravě interiéru, nástěnkám, přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.
 

15. Přehled použitých zkratek

HZS Hasičský záchranný Sbor
PO požární ochrana
PHP přenosné hasicí přístroje
OZO odborně způsobilá osoba v oblasti PO
TPO technik požární ochrany
PPH preventivní požární hlídka
PAH požární asistenční hlídka
DZP dokumentace zdolávání požárů
OP operativní plán
OK operativní karta
PEP požární evakuační plán
ČSN Česká technická norma (zkratka vytvořená podle dřívějšího názvu Česká státní norma)