Neplatí od 1. 6. 2001, viz Směrnice děkana č. 2/2001.

Směrnice pro ediční činnost MFF UK

Ediční činnost MFF UK

V Praze dne 16. října 1996
Čj. 183/TP/MFF

I. Charakteristika ediční činnosti MFF UK

Ediční činnost fakulty lze v zásadě rozdělit do dvou tematických skupin:

 1. Studijní a odborná literatura pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty, která může být vydávána v tiskové formě či na elektronických nosičích. O  edici literatury tohoto typu pečuje ediční komise MFF UK, která rovněž plní roli ediční rady vydavatelství MFF UK MATFYZPRESS.

  Publikace, spadající do působnosti ediční komise MFF UK, lze rozdělit do následujících okruhů:

  1.1. Učební texty potřebné pro výuku studentů.

  1.2. Monografie pracovníků fakulty vědeckého a odborného zaměření, významné pro zabezpečení pedagogického procesu.

  1.3. Publikace pracovníků fakulty věnované některým moderním směrům pěstovaným na MFF UK a zpracované takovým způsobem, aby byly zajímavé pro širší veřejnost, a tím napomohly popularizaci jak zpracovaného oboru, tak i odborného zaměření fakulty. Publikace tohoto typu by mohly napomoci propagaci fakulty, a tím i získání dalších zájemců o různé druhy studia na MFF UK.

 2. Literatura a informační materiály, sloužící k propagaci fakulty, které mohou být vydávány v tiskové formě nebo šířeny elektronicky prostřednictvím „WWW“ MFF UK. O edici tohoto typu literatury a informačních materiálů pečuje oddělení pro propagaci a vnější vztahy MFF UK.

  Publikace spadající do působnosti oddělení pro propagaci a vnější vztahy lze rozdělit do následujících okruhů:

  2.1. Tiskoviny a publikace propagující fakultu a zabezpečující pravidelné propagační akce - např. Den otevřených dveří, korespondenční semináře aj.

  2.2. Programy studijních aktivit MFF (seznam přednášek pro magisterské a bakalářské studium, program doktorského studia, seznam předmětů).

  2.3. Základní údaje o fakultě přístupné na „WWW“ MFF UK.

II. Edice studijní a odborné literatury

 1. Iniciování tvorby učebních textů

  1.1. Iniciování tvorby učebních textů potřebných pro výuku je věcí příslušného učitele, pracoviště zajišťujícího výuku, koordinátora studijního směru, oborové sekce a studentů, kteří mohou nárokovat vydání potřebného titulu u kterékoliv ze jmenovaných složek.

  1.2. Přímou zodpovědnost za zajištění studijní literatury mají garantující pracoviště.

 2. Základní povinnosti ediční komise MFF UK

  2.1. Ediční komise zejména:

  2.1.1. Posuzuje zařazení návrhů učebních textů (viz I.1.1.) doporučených sekcí (viz II.3.1.) do edičního plánu, navrhuje velikost nákladu a předkládá své návrhy děkanovi fakulty k definitivnímu rozhodnutí.

  2.1.2. Posuzuje možnost zařazení navrhovaného titulu do plánu monografií vědeckého a odborného charakteru (viz I.1.2.) či do plánu publikací popularizačního zaměření (viz I.1.3.) a předkládá své stanovisko spolu s návrhem nákladu k definitivnímu rozhodnutí děkanovi fakulty.

  2.1.3. U titulů schválených k zařazení do edičního plánu zajišťuje recenzní řízení a na jeho základě doporučí realizaci titulu.

  2.2. Předseda ediční komise fakulty:

  2.2.1. Svolává podle potřeby (nejméně dvakrát do roka) schůzi ediční komise za účelem posouzení návrhů publikací a přípravy návrhů edičních plánů a recenzních řízení.

  2.2.2. Předkládá návrhy edičních plánů schválených komisí k definitivnímu schválení děkanovi fakulty.

  2.2.3. Předává schválené ediční plány jak do vydavatelství KAROLINUM, tak do vydavatelství MFF UK.

  2.2.4. Ve spolupráci se správcem skladu publikací poskytuje dvakrát do roka informace o stavu zásob učebních textů pracovištím, koordinátorům studijních směrů, oborovým sekcím a kolegiu děkana.

  2.2.5. Ke 30. září každého roku předkládá vedení fakulty zprávu o plnění edičního plánu.

 3. Způsob předkládání návrhů k projednání ediční komisí

  3.1. Návrhy učebních textů (I.1.1.) by měly být zasílány od příslušného učitele (autora), přes pracoviště či koordinátora ke schválení příslušné sekci. Odsouhlasením návrhu potvrzuje sekce potřebnost textu a jeho použitelnost pro výuku na určité období. Pak je návrh předán ediční komisi fakulty k projednání. Každý návrh musí obsahovat údaje uvedené v bodech 1. až 5. přílohy ke statutu vydavatelství.

  3.2. Návrhy vědeckých a odborných monografií (viz I.1.2.) a publikací popularizačního charakteru (viz I.1.3.) zasílá autor spolu s vyjádřením pracoviště přímo ediční komisi fakulty. Návrh musí obsahovat údaje uvedené v bodech 1. až 5. přílohy ke statutu vydavatelství.

 4. Návrh způsobu realizace titulů schválených k vydání

  4.1. Navržení způsobu realizace přijatých titulů je v pravomoci ediční komise. Ta navrhne děkanovi realizovat titul:

  4.1.1. Zařazením do plánu vydavatelství UK KAROLINUM, a to do plánu skript nebo do plánu vědeckých či odborných monografií. V případě schválení navrženého titulu do plánu vydavatelství Karolinum ediční komisí UK vstupuje autor s tímto nakladatelstvím do právního vztahu. Ediční komise MFF UK zajišťuje na základě žádosti vydavatelství Karolinum a po dohodě s ním pouze recenzní řízení.

  4.1.2. Zařazením do plánu neperiodických publikací vydavatelství MFF UK MATFYZPRESS. Práva a povinnosti MFF UK i autora jsou zajištěny nakladatelskou smlouvou mezi oběma subjekty ve smyslu zákona č. 247/1990 Sb. Přípravu smlouvy, která se uzavírá před zahájením realizace titulu, zajišťuje vedoucí vydavatelství stejně tak jako všechny administrativní záležitosti spjaté s vydáváním titulů.

  4.1.3. Realizací formou záznamu v elektronické podobě na MFF UK. Práva a povinnosti fakulty i autora lze zajistit smlouvou o vytvoření díla podle zákona č. 247/1990 Sb. a následnou smlouvou o šíření díla půjčováním nebo pronájmem podle § 26 písm. a) zákona č. 86/1996 Sb. uzavřenými mezi MFF UK a autorem. Právo čtenáře na zhotovení rozmnoženiny pro vlastní potřebu bez povinnosti poskytnout odměnu autorovi vyplývá z ustanovení § 15 odst. (2) zákona č. 247/1990 Sb. a autor je proti neoprávněnému užití díla chráněn ustanovením § 30 zákona č. 247/1990 Sb.

  4.2. Hlavní zásadou ediční rady MFF UK při volbě způsobu realizace textu je ekonomická výhodnost a snaha vyhnout se jakémukoliv zdvojování edičních aktivit. Proto jsou standardně přijaty tyto zásady:

  4.2.1. Do plánu vydavatelství KAROLINUM se zařazují:

  4.2.1.1. Skripta speciálnějšího zaměření s dobou použití max. 3 roky s menšími náklady.

  4.2.1.2. Vědecké a odborné monografie.

  4.2.2. Do plánu vydavatelství MFF UK MATFYZPRESS se zařazují:

  4.2.2.1. Texty charakteru učebnic pro širší použití, u nichž lze předpokládat delší dobu použitelnosti, a proto lze navrhnout větší náklady.

  4.2.2.2. Odborné texty s propagačním záměrem (viz I.1.3.).

  4.2.2.3. Texty v elektronické podobě.

  4.3. Ekonomická hlediska studijní a odborné literatury

  4.3.1. Ediční činnost realizovaná přes vydavatelství UK KAROLINUM

  Vydávání skript má vydavatelství KAROLINUM částečně dotované. Může tedy realizovat i nižší náklady za přijatelné ceny.

  Výtisky jsou majetkem vydavatelství KAROLINUM, které realizuje jejich prodej za rabaty dohodnuté s prodejci.

  4.3.2. Ediční činnost realizovaná přes vydavatelství MFF UK MATFYZPRESS Vydavatelská činnost je financována z rozpočtu MFF UK. Publikace jsou majetkem MFF UK. Prodej se realizuje za rabat dohodnutý s prodejci (v současné době 25 % u firmy Erudio a pí Jurkové).

  V současné době se cena publikace počítá pouze z výrobních a honorářových nákladů, rabatů prodejců a DPH. Při takto stanovené ceně lze realizovat pouze tituly, u nichž je zdůvodněný vyšší náklad - při nižších nákladech narůstá neúměrně cena. Je třeba uvážit, zda některé tituly (např. popularizačního charakteru) by popř. nebylo vhodné dotovat s účastí sponzorů a dohodnout pravidla. Tituly s nákladem menším než 100 výtisků není možné realizovat tiskem. Budou realizovány v elektronické podobě. Zde je třeba stanovit především:

  1. výrobce elektronické podoby textu a finanční podmínky;
  2. administrativní zajištění titulu - honorářové, smluvní;
  3. konkrétní půjčovatele, popř. pronajímatele textu na MFF UK.
  Tyto a popř. další podmínky budou stanoveny zvláštní směrnicí.

 5. Termíny předkládání návrhů k projednání ediční komisí

  Ediční komise uzavírá v běžném roce n přijímání návrhů na zařazení textů do plánu dnem 31. října. 5.1. Texty přijaté do plánu vydavatelství KAROLINUM pak musejí být odevzdány během roku n + 1 a budou realizovány nejpozději v roce n + 2. 5.2. Texty přijaté do plánu vydavatelství MFF UK na rok n + 1 budou realizovány dle možnosti v tomtéž roce.

III. Edice literatury a informačních materiálů pro propagaci fakulty

 1. Iniciování titulů pro propagaci fakulty

  1.1. Vydávání tiskovin a publikací propagující fakultu (viz I.2.1.) v zásadě iniciuje propagační komise fakulty. Každý člen akademické obce MFF UK může podávat náměty na vydání propagační literatury oddělení pro propagaci a vnější vztahy.

  1.2. Editorem programů studijních aktivit (viz I.2.2.) je pedagogický proděkan. Podklady pro tisk předává v dohodnutých termínech oddělení pro propagaci a vnější vztahy.

  1.3. Struktura informačních služeb na „WWW“ MFF UK je určena základním dokumentem projednaným vedením MFF UK dne 11. října 1995. Tento program je přístupný na oddělení pro propagaci a vnější vztahy; členové akademické obce mohou tomuto oddělení podávat náměty na doplnění a změny.

 2. Základní povinnosti oddělení pro propagaci a vnější vztahy v ediční činnosti

  2.1. Náklady na edici propagačních materiálů jsou hrazeny z rozpočtové položky uzlu D - propagace.

  2.2. Pracovník oddělení pro propagaci a vnější vztahy, odpovědný za ediční činnost, předkládá ve vhodných termínech návrhy na edici propagačních titulů ke schválení děkanovi fakulty. Realizaci schválených titulů zabezpečuje v reprostředisku MFF UK.

  2.3. Pracovník oddělení pro propagaci a vnější vztahy, odpovědný za ediční činnost, je povinen zajistit doplňování a inovování informací na centrálním serveru „WWW“ Karlov v souladu se schváleným programem. Za náplň informací na oborových „WWW“ serverech jsou odpovědni správci jednotlivých domén počítačových sítí.

                     prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc.
                         děkan MFF UK