Neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 14/2018.

Směrnice děkana č. 9/2017

Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje maximální studijní průměry pro přiznání vyššího stipendia a nižšího stipendia pro každou ze skupin studentů podle čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Čl. 2
Stanovení maximálních studijních průměrů pro přiznání prospěchového stipendia

1. Maximální studijní průměr pro přiznání vyššího stipendia je 1,2 ve skupině I a 1,1 ve skupinách II nebo III.
2. Maximální studijní průměr pro přiznání nižšího stipendia je 1,5 ve skupině I, 1,3 ve skupině II a 1,2 ve skupině III.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti.
Směrnie byla schválena vedením fakulty dne 6. září 2017,
projednána Akademickým senátem MFF per rollam dne 29. září 2017,
vydána dne 29. září 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty