Neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 11/2017.

Směrnice děkana č. 9/2015

Výplata stipendií

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje způsob výplaty a výši stipendií přiznávaných Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze podle Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK a podle Stipendijního řádu UK.

Čl. 2
Způsob výplaty 

 1. Stipendia jsou studentům MFF UK vyplácena bezhotovostně na jejich bankovní účty.
 2. Studentům prvního ročníku bakalářských studijních programů je stipendium za vynikající studijní výsledky vypláceno jednorázově, ostatním studentům je stipendium za vynikající studijní výsledky vypláceno jako pravidelná opakující se částka.
 3. Doktorandská stipendia jsou vyplácena jako pravidelná, měsíčně se opakující se částka.
 4. Rozhodné datum pro výplatu stipendií je v případě doktorských studijních programů stanoveno na pátý den v měsíci a v případě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na devátý den v měsíci. Pokud rozhodný den připadne na den pracovního klidu, je rozhodným dnem poslední pracovní den, který mu předchází.
 5. Proděkan pro studijní záležitosti schvaluje svým podpisem výplatu stipendií nejpozději pět pracovních dnů před rozhodným dnem.
 6. Nejpozději v rozhodný den fakulta odešle hromadný příkaz k výplatě stipendií.Čl. 3
Výše stipendia

 1. Počínaje letním semestrem akademického roku 2014/2015 je výše stipendia za vynikající studijní výsledky stanovena takto: pro studenty prvního ročníku bakalářských studijních programů je vyšší stipendium 9000,– Kč na semestr, nižší stipendium 5500,– Kč na semestr, pro ostatní studenty je vyšší stipendium 18000,– Kč ročně, nižší stipendium 11000,– Kč ročně.
 2. Stipendium v doktorském studiu je stanoveno takto:
  • i) První ročník prezenčního studia 6300,– Kč měsíčně.
  • ii)Druhý až čtvrtý ročník 7650,– Kč měsíčně.
  • iii) Příplatek za vykonání státní doktorské zkoušky je 2000,– Kč měsíčně.
  • iv) Příplatek za vykonání zkoušky z anglického jazyka je 1000,– Kč měsíčně.
  • v) Příplatek za oborově významnou publikační aktivitu je 1000,– Kč měsíčně. O přiznání tohoto příplatku rozhoduje děkan na základě doporučení příslušné RDSO, jednající zpravidla z popudu školitele.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 6/2014. Navrhovatel: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia. Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 15. dubna 2015, projednána Akademickým senátem MFF dne 20. května 2015, vydána dne 22. května 2015.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK