Neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 15/2018.

  Směrnice děkana č. 9/2010

Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze

V souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze ve znění platném ke dni 28. dubna 2006 a Rigorózním řádem Matematicko-fyzikální fakulty UK ve znění platném ke dni 12. října 2007 stanovuji v tomto opatření podrobnosti konání státních rigorózních zkoušek týkající se povinných příloh k písemné přihlášce ke státní rigorózní zkoušce, poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky, náhrady nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a  s přípravou na státní rigorózní zkoušku.

Čl. 1

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

 1. Uchazeč přiloží ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k  diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo doklady podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
 2. Uchazeč přiloží doklad o zaplacení poplatku dle čl. 2 tohoto opatření.
 3. Uchazeč přiloží rigorózní práci v listinné podobě ve třech exemplářích (viz Směrnice děkana č. 8/2010 „Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a  zveřejňování závěrečných prací“).
 4. Nevylučuje-li to její povaha, rigorózní práci uchazeč odevzdá také v  elektronické podobě prostřednictvím Studijního informačního systému (dále jen „SIS“). V elektronické podobě odevzdá prostřednictvím SIS také abstrakty v jazyce českém (resp. slovenském) a anglickém.
 5. Uchazeč odevzdá vytištěné abstrakty rovněž jako samostatnou přílohu v listinné podobě. Abstrakt v českém (resp. slovenském) jazyce musí být shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.
 6. Pokud se uchazeč přihlašuje ke státní rigorózní zkoušce, ale nepodává zároveň s přihláškou rigorózní práci ani nežádá o uznání diplomové či disertační práce jako práce rigorózní, musí:
  1. předložit název a základní osnovu zamýšlené rigorózní práce,
  2. předložit specifikaci požadavků na používání zařízení, informačních technologií a poskytování konzultací.
 7. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků ve lhůtě 21 dnů ode dne podání přihlášky. Nejsou-li tyto nedostatky v uvedené lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
 8. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s  příslušným vysvětlením.

Čl. 2

Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky

 1. Poplatek spojený s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky stanovuji na 3000,- Kč.
 2. Poplatek je uchazeč o rigorózní řízení povinen zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet fakulty číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6, nebo složenkou typu A, majitel účtu Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, číslo 21210277/0100, variabilní symbol 6. Jako specifický symbol je nutné uvést desetimístné rodné číslo uchazeče bez lomítka.
 3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a je nevratný.
 4. Pokud ke dni podání přihlášky nebude uvedený poplatek zaplacen, vyzve fakulta uchazeče k uhrazení poplatku ve lhůtě 7 dnů. Pokud nebude poplatek zaplacen ani během této doby, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Čl. 3

Náhrada nákladů v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku

 1. Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví děkan individuálně.
 2. Pokud nastane případ podle čl. 1 odst. 7 nebo 8 anebo podle čl. 2 odst. 4, a byla-li náhrada výše uvedených nákladů zaplacena, fakulta uchazeči částku odpovídající zaplacené náhradě vrátí po odečtení administrativních nákladů, které paušálně stanovuji ve výši 1000,- Kč.
 3. Náklady spojené s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví podle čl. 6 odst. 3 Rigorózního řádu UK opatřením rektor.

Čl. 4

Kontrola

Změny a doplnění této směrnice předkládá děkanovi ke schválení jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 1. Touto směrnicí se k datu nabytí její účinnosti zrušuje Směrnice děkana č. 3/2007 „Opatření děkana MFF UK o konání státních rigorózních zkoušek na MFF UK v Praze“.
 2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 29. 9. 2010.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 22. 9. 2010,
vydána dne 27. 9. 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK v Praze