Neplatí od 27. 3. 2014, viz Směrnice děkana č. 1/2014.

Směrnice děkana č. 7/2012

o doplňkových (režijních) nákladech

Touto směrnicí se stanovují pro všechny zaměstnance fakulty závazná pravidla pro plánování a odvod doplňkových (režijních) nákladů (dále jen režie) z účelových zdrojů.

Tato směrnice neupravuje odvody režie ze zdrojů, u kterých poskytovatel v zadávací dokumentaci stanoví jiný způsob výpočtu, prokazování a účtování společných nákladů (projekty EU, operační programy apod.).

  1. Zaměstnanci fakulty (bez ohledu na to, zda jsou navrhovateli, a tedy budoucími řešiteli, nebo spolunavrhovateli, a tedy budoucími spoluřešiteli) plánují v návrhu projektu režii v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel (grantová agentura, ministerstvo apod.) připouští.
  2. Řešitelé a spoluřešitelé projektů, u nichž je plánována režie (1), jsou povinni dát pokyn hospodářskému oddělení k jejímu převodu ve prospěch příslušného střediska režie nejdéle do jednoho měsíce po uzavření smlouvy o přidělení finančních prostředků na řešení projektu s poskytovatelem. Pokyn jsou povinni podat na formuláři dostupném na http://www.mff.cuni.cz/…o/formulare/
  3. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tato směrnice ruší Směrnici děkana č. 1/2006.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Navrhovatelé: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení
Směrnice byla schválena dne: 28. 11. 2012,
Vydána dne: 12. 12. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty


(1) Příslušným střediskem režie se v případě projektů řešených na informatické sekci rozumí 200–01/ODVODY, na matematické sekci 300–01/ODVODY a na fyzikální sekci provozní účet pracoviště, na kterém je projekt řešen.