Neplatí od 12. 3. 2010, viz Směrnice děkana č. 1/2010.

Směrnice děkana č. 7/2009

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010

Na základě § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2009/2010 tuto výši poplatků spojených se studiem:

  1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění). Za každých dalších započatých šest měsíců studia:
Studijní program Částka
Fyzika 3.500,– Kč měsíčně
Informatika 2.200,– Kč měsíčně
Matematika 2.900,– Kč měsíčně
Učitelství 1.700,– Kč měsíčně
  1. Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění): za každý další započatý rok studia 2900,– Kč/rok.
  2. Poplatek za studijní program v anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění): za každý započatý rok studia 6000,– EUR. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je na úrovni MFF nebo UK uzavřena dohoda nebo smlouva, ve které je za studijní program v anglickém jazyce stanovena jiná výše poplatku. Tyto dohody a smlouvy jsou k nahlédnutí na oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK.
  3. Poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu (§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):
    • 500,– Kč (elektronická přihláška),
    • 550,– Kč (písemná přihláška na tiskopisu SEVT).

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, zaplatí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 21210277/0100, název a sídlo banky: KB – Praha východ, adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1.

Specifický a variabilní symbol podle bodů 1. a 2. – poplatky za delší nebo další studium – je určen v rozhodnutí rektorátu UK o vyměření poplatku.

V ostatních případech se uvedou následující údaje:

Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
Variabilní symbol: bod 3. – poplatky za studijní program v cizím jazyce: 5
  bod 4. – poplatky za přijímací řízení: 1.

Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 4/2009.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne: 9. září 2009
projednána AS MFF UK dne: 7. října 2009.
Vydána dne 12. října 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan