Neplatí od 16. 5. 2014, viz Směrnice děkana č. 2/2014.

Směrnice děkana č. 7/2006

Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci

V Praze dne 24. listopadu .2006

I.

 1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci pro absolventy bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na fakultě obhájenou v daném akademickém roce.
 2. Soutěž je vyhlašována v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. V každé z těchto kategorií je vypisována soutěž o zpravidla jednu nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci. Ceny v některých kategoriích nemusí být uděleny.
 3. Ceny jsou udělovány za nejlepší diplomové nebo bakalářské práce, které dosahují mimořádné úrovně v odborném či pedagogickém směru. Zpravidla jsou oceňovány práce, které byly publikovány, přijaty do tisku nebo mají srovnatelnou úroveň.
 4. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan.
 5. Návrhy na udělení cen podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky na fakultě proděkanovi pro studijní záležitosti. Návrhy na udělení ceny musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení navrhovaného,
  2. datum narození navrhovaného,
  3. trvalé bydliště navrhovaného,
  4. kategorii, do níž je návrh nominován,
  5. jeden exemplář bakalářské nebo diplomové práce s abstraktem,
  6. kopii zápisu o obhajobě práce při státní závěrečné zkoušce včetně výsledku obhajoby,
  7. kopie posudků práce vypracovaných v souvislosti s její obhajobou při státní závěrečné zkoušce,
  8. informaci o případné publikaci výsledků.
 6. Návrhy na udělení cen v jednotlivých kategoriích posuzuje komise, které předsedá proděkan pro studijní záležitosti a která navrhuje děkanovi práce k ocenění. Dalšími členy komise jsou garanti studijních programů, případně další osoby jmenované děkanem. Komise si může vyžádat další odborné posudky navrhovaných prací. Komise se usnáší o návrhu na udělení cen v jednotlivých kategoriích nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomen předseda a alespoň dva členové komise.
 7. Uzávěrka soutěže je každoročně k 30. září.
 8. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.

II. Kontrola

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto vnitřního předpisu provádí také pracovník referátu interního auditu, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

Navrhovatel:
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan