Směrnice děkana č. 6/2015

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Touto směrnicí se v souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 41/2014 konkretizuje postup při poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Čl. 1

 1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) podává:
  1. v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, děkanát, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
  2. prostřednictvím elektronické adresy podatelny – identifikátor datové schránky: piyj9b4 s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Matematicko-fyzikální fakulty,
  3. prostřednictvím sítě Internet, a to výhradně na adresu sdek@dekanat.mff.cuni.cz,
  4. ústně, a to ústním podáním učiněným na sekretariátu tajemníka fakulty.
 2. Další podání podle zákona, zejména doplnění žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. a) zákona, upřesnění žádosti o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona, odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle § 16 zákona a stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, lze podávat výhradně způsobem uvedeným v odstavci 1. písm. a) až c) tohoto článku.
 3. Fakulta poskytuje v souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 41/2014, podle § 24 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona pouze informace vztahující se k její působnosti a působnosti jejích orgánů.
 4. Bude-li fakultě podána žádost o poskytnutí informace týkající se jiné fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo Univerzity Karlovy v Praze jako celku, postoupí fakulta takovou žádost bezodkladně této jiné fakultě nebo rektorátu univerzity.

Čl. 2

 1. Podání učiněné dle zákona musí mít náležitosti uvedené v příslušných ustanoveních zákona; v případě žádosti o poskytnutí informace musí mít náležitosti stanovené v § 14 odst. 2 až 4 zákona.
 2. V záhlaví žádosti (u elektronické pošty v „Subject“) musí být vždy uvedeno, že jde o žádost o poskytnutí informace podle zákona.

Čl. 3

 1. K vyřizování žádostí o poskytnutí informace, včetně potřebných úkonů v souvislosti s požadavky na úhradu nákladů, s uplatněním licenční nebo podlicenční smlouvy při poskytování informací je příslušný tajemník fakulty.
 2. Činnosti spojené s vyřizováním žádostí o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v zákoně a v této směrnici uvedeným sekretariát tajemníka. Sekretariát tajemníka rovněž zabezpečuje vedení spisových materiálů a evidenci záznamů o doručených žádostech a jejich vyřízení.
 3. Je-li pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace třeba součinnosti některého oddělení děkanátu, popř. jiného pracoviště fakulty, poskytne toto oddělení popř. pracoviště na vyžádání sekretariátu tajemníka informace potřebné k vyřízení žádosti bezodkladně.

Čl. 4

1. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“) dle § 15 zákona vydává ve lhůtě pro vyřízení žádosti děkan fakulty. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Čl. 5

 1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace odhadu nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy, podle sazebníku, který je uveden v příloze Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 41/2014.
 2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100,– Kč, náhrada nákladů se nevyžaduje. V případě, že bude fakulta za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady fakultou vyčíslena.
 3. Po zpracování vyžádané informace fakulta žadatele písemně vyzve k zaplacení skutečné výše úhrady nákladů a zaslání dokladu o jejím zaplacení. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, fakulta v souladu se zákonem žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle předchozí věty neběží.
 4. Je-li odhad nákladů vyšší než 3000 Kč, vyžaduje se zaplacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 30 – 50 % odhadu nákladů. Zaplacením této úhrady je podmíněno zahájení zpracovávání požadované informace.
 5. Kalkulaci odhadu nákladů a skutečnou výši úhrady nákladů schvaluje vedoucí hospodářského oddělení fakulty nebo tajemník fakulty v případě, že jde o částky nad 3000 Kč.
 6. Platby k úhradě nákladů provádějí žadatelé převodem na účet fakulty č. 38330021/0100, variabilní symbol 902. Tento příjem bude účtován jako příjem v hlavní činnosti.
 7. Lhůty pro poskytnutí informace se poté, kdy je žadateli zasláno oznámení podle odstavce 2., 3. nebo 4., až do doby, než je doručena jeho odpověď, staví.

Čl. 6

 1. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace vydaném podle Čl. 4 lze ve lhůtě a způsobem stanoveným v § 16 zákona podat odvolání.
 2. Odvolání se podává děkanovi fakulty, který napadené rozhodnutí vydal, a to výhradně písemně.
 3. Za podmínek stanovených v § 16a zákona lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace. Stížnost se podává písemně děkanovi.
 4. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, jakož i stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace předkládá dle Čl. 3. odst. 1. Opatření rektora č. 41/2014 děkan ve lhůtě stanovené zákonem spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí rektorovi.

Čl. 7

 1. Tato směrnice se jako opatření děkana vydává k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňuje se na úřední desce fakulty. Za dodržování této směrnice je odpovědný tajemník fakulty.
 2. Tato směrnice ruší v plném rozsahu směrnici děkana č. 3/2001. Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: Ing. Antonín Líska, tajemník fakulty.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 1. dubna 2015,
vydána dne 3. dubna 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK