Neplatí od 8. 6. 2011.

Směrnice děkana č. 6/2010

Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Tato směrnice je opatřením děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2010 o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Matematicko-fyzikální fakultě (dále MFF).

 1. V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (viz čl. 6, odst. 17), může děkan na základě písemné žádosti studenta uznat splnění kontroly studia předmětu v případě, že student během posledních deseti let splnil studijní povinnost na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí. Na uznání splnění kontroly studia předmětu není právní nárok.
 2. Žádný předmět ani předmět s ním ekvivalentní nebude uznán více než jednou. Výjimkou může být pouze případ, kdy se v navazujícím magisterském studiu žádá o uznání povinného nebo povinně volitelného předmětu, který byl splněn a již jednou uznán v bakalářském studijním programu.
 3. Uznávání splnění předmětů, které student bakalářského studia absolvoval v dřívějším studiu na MFF.
  1. Jde-li o druhé studium téhož studijního programu, ve kterém první studium bylo neúspěšné, může se uznat splnění kontroly studia těch předmětů, které byly splněny v předchozím studiu nebo v dřívějším mimořádném studiu, nebyly hodnoceny známkou dobře a jsou povinné nebo povinně volitelné podle současných studijních plánů. Za uznané předměty děkan přidělí takový počet kreditů, který odpovídá současným studijním plánům.
  2. Jde-li o třetí nebo další studium v tom studijním programu, v němž předchozí studia byla neúspěšná, splnění kontroly žádného předmětu absolvovaného v předchozím studiu nebo v předchozím mimořádném studiu se neuzná.
 4. Uznávání splnění předmětů, které student navazujícího magisterského studia absolvoval v dřívějším studiu.
  1. Jde-li o uznávání předmětů a kreditů z předchozího úspěšného bakalářského nebo magisterského studia, postupuje se podle čl. 7 Směrnice děkana MFF, která je opatřením děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  2. Jde-li o uznávání splnění předmětů, které student absolvoval v dřívějším neúspěšném navazujícím magisterském studiu, postupuje se podle zásad uvedených v odstavcích 3a) a 3b).
 5. Souběžné studium na MFF.
  Jde-li o souběžné studium různých studijních programů, mohou se uznat předměty splněné na jednom studijním programu jako splněné pro jiný studijní program.
 6. Přestup na jiný obor.
  Při přestupu studenta na jiný obor téhož studijního programu se mu uznají všechny dosud splněné předměty včetně kreditů, které získal.
 7. Uznání předmětů a přidělení kreditů v jiných situacích posoudí děkan individuálně.
 8. Písemná žádost o uznání již jednou splněných předmětů se podává studijnímu oddělení. Přílohou žádosti musí být sylaby předmětů a doklad o vykonaných zkouškách, které chce žadatel uznat. Tímto dokladem je přehled výsledků zkoušek potvrzený akademickým funkcionářem nebo dodatek k diplomu. Jde-li o zkoušky vykonané na MFF, potvrzení přehledu výsledků zkoušek ani dodání sylabů se nevyžaduje. V přehledu výsledků zkoušek žadatel vyznačí, které předměty chce uznat.
 9. Žádost o uznání již jednou splněných předmětů musí být podána v období od 1. října do 31. října příslušného akademického roku a je nutno v ní uvést tyto údaje. V levém sloupci absolvované předměty (kód, název a týdenní rozsah předmětu, datum a výsledek zkoušky), v pravém sloupci předměty, jejichž splnění student žádá uznat (kód, název předmětu a týdenní rozsah). Předměty je nutné rozdělit do skupin podle toho, zda se jedná o předměty povinné, povinně volitelné, nebo volitelné vzhledem k aktuálnímu studijnímu plánu. Ustanovení o termínu podání žádosti se netýká souběžného studia.

Čl. 2

Kontrola

Změny a doplnění této směrnice provádí její navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2010.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 9. června 2010,
vydána dne 11. června 2010.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK v Praze