Neplatí od 1. 7. 2011, viz Směrnice děkana č. 4/2011.

Směrnice děkana č. 6/2009

Elektronický zápis předmětů

Směrnice děkana č. 6/2009

Opatření děkana - elektronický zápis předmětů

Studenti bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia budou na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy od akademického roku 2009/2010 provádět zápis předmětů výhradně prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (SIS). Toto opatření se netýká zápisu předmětů do zimního semestru u studentů nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia.

Termín pro předběžný elektronický zápis předmětů bude stanoven harmonogramem akademického roku, který je zveřejněn na adrese: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm

Předběžný zápis bude uskutečňován prostřednictvím internetu, příslušná www aplikace je po přihlášení na adrese: http://www.mff.cuni.cz/sis/ přístupná studentům pod názvem Zápis předmětů a rozvrhu.

V aplikaci Zápis předmětů a rozvrhu je k dispozici nápověda, ve které je uvedeno, jak si zapisovat či škrtat zvolené předměty a jak provádět kontrolu zápisu. Při zápisu je nutné respektovat korekvizity a prerekvizity (informace o nich může student získat např. kliknutím na vhodný odkaz vedoucí do modulu Předměty přímo ze stránek zápisu, případně v publikaci „Seznam předmětů“). Zápis do rozvrhu (na konkrétní paralelku) je pouze volitelný.

Student bude považován za elektronicky předběžně zapsaného pouze v případě, že bude mít elektronicky zapsané zvolené předměty a poté jím provedená elektronická kontrola nebude signalizovat žádné chyby. Pokud předměty budou zapsány s chybami, studijní oddělení tyto předměty ze zápisu vyškrtne. Výjimku budou tvořit předměty zapsané s chybami vztahujícími se ke korekvizitám a prerekvizitám, které student navazujícího studia absolvoval v bakalářském studiu na MFF.

Student se nemusí dostavit na studijní oddělení k provedení kontroly a potvrzení zápisu do indexu. Tato povinnost je zrušena. Studijní oddělení bude tyto kontroly provádět pouze elektronicky.

Po uplynutí termínu pro elektronický předběžný zápis předmětů studijní oddělení provede kontrolu předběžného zápisu a zápis označí jako závazný. Termín pro ukončení závazného zápisu bude určen harmonogramem akademického roku. Až po potvrzení zápisu předmětů studijním oddělením si studenti sami provedou zápis předmětů do indexu ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v SIS.

Pokud bude při kontrole splnění studijních povinností (tzv. registrace, která probíhá na studijním oddělení od června do září průběžně podle harmonogramu akademického roku) zjištěno, že v indexu je uveden předmět, který není součástí závazného elektronického zápisu, bude tento předmět z indexu vyškrtnut. Pokud některý z elektronicky závazně zapsaných předmětů nebude v indexu uveden, musí se doplnit.

Elektronický zápis bude možné na studijním oddělení opravit příp. doplnit pouze v mimořádných případech (např. ze závažných zdravotních důvodů), které povolí děkan fakulty.

V Praze dne 12. června 2009

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

Tato směrnice byla schválena 10. června 2009, nabývá platnosti den vydání a účinnosti od 1. července 2009.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan