Neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 12/2015.

Směrnice děkana č. 6/2007

Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty

Na základě Edičního řádu Matematicko-fyzikální fakulty, schváleného Akademickým senátem Matematicko-fyzikální fakulty dne 18. října 2000 a Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 20. října 2000, vydávám doplňující směrnici upřesňující charakter ediční činnosti MFF a kompetence orgánů, které se na této činnosti podílejí.

1. Charakteristika ediční činnosti MFF

 1. Studijní a odborná literatura pro pedagogickou a vědeckou činnost fakulty, která může být vydávána v tiskové formě, vystavována na síti nebo zveřejňována na vhodných nosičích.

  Návrhy na vydávání literatury tohoto druhu připravuje ediční komise MFF. Jsou to zejména:

  1. Učební texty a vysokoškolské učebnice; texty v tiskové formě jsou vydávány na základě smlouvy a jsou opatřeny copyrightem a tiráží a je jim přidělováno ISBN. Texty v elektronické podobě jsou vydávány na základě smlouvy a jsou též opatřeny copyrightem a tiráží, není jim však přidělováno ISBN.
  2. Publikace věnované moderním směrům pěstovaným na fakultě, které jsou zpracovány tak, aby napomohly propagaci fakulty, a tím získaly další zájemce o studium matematiky, fyziky a informatiky.
  3. Vědecké publikace a sborníky z konferencí, sloužící k prezentaci výsledků výzkumu a odborné a vědecké práce fakultní i mimofakultní vědecké komunity, případně i periodické publikace.
  4. Literatura určená pro školy nižších stupňů, zaměřená na zlepšování odborné úrovně pedagogů v oborech pěstovaných na fakultě, i pro potřeby žáků středních škol.

  Publikace uvedené v bodech 1.a, 1.b a 1.d jsou recenzovány.

 2. Literatura a informační materiály sloužící k propagaci fakulty, které mohou být vydávány tiskové formě, vystavovány na síti nebo zveřejňovány na vhodných nosičích.

  Návrhy na vydání publikací tohoto typu předkládá děkanovi proděkan, do jehož agendy spadá ediční činnost (dále jen proděkan). Neperiodické publikace určené k prodeji jsou opatřeny copyrightem a tiráží a je jim přidělováno ISBN; jejich realizací je obvykle pověřeno vydavatelství Matfyzpress. Neprodejné propagační a informační tiskoviny, které jsou určeny předem stanovenému okruhu příjemců a uživatelů, nemají ISBN a jsou vybaveny copyrightem, ve kterém se uvádí: © Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, rok vydání, a který obsahuje větu: Tato publikace je určena pro potřebu fakulty. U tiskovin, které nevydává vydavatelství Matfyzpress, se povinně poskytuje jeden výtisk knihovně MFF za účelem archivace. Mezi publikace zmíněné v tomto bodě patří zejména:

  1. Literatura a informační materiály o chodu a činnosti fakulty, které jsou zařazeny do prodeje; tyto tiskoviny se vztahují k hlavní činnosti fakulty a propagují rozvoj oborů a jejich výuku; v populární rovině prezentují nové vědecké a odborné výsledky.
  2. Učební pomůcky typu pomocných textů, souborů vzorových příkladů apod., vydávaných zejména pro středoškoláky.
  3. Příležitostné publikace.
  4. Publikace související s doplňkovou činností.

2. Ediční komise a její činnost

Ediční komise fakulty je poradním orgánem děkana. Jejími členy jsou předseda, editoři (2 až 3 z každé sekce), vedoucí vydavatelství Matfyzpress a zástupce studentů. Předseda ediční komise může být jedním z editorů.

2.1 Povinnosti předsedy ediční komise
 1. Připravuje návrh edičního plánu, který k 31. 10. předkládá děkanovi fakulty k definitivnímu schválení; dodatky do edičního plánu pak předkládá k 15. 5.
 2. Předává schválené ediční plány a schválené dodatky edičního plánu do nakladatelství Karolinum a do vydavatelství Matfyzpress.
 3. Předkládá proděkanovi zodpovědnému za ediční činnost návrhy na dotisk publikací.
 4. Zúčastňuje se jednání s orgány nakladatelství Karolinum, hájí tam zájmy MFF, zabezpečuje informovanost autorů o přípravě publikací pro toto nakladatelství a sleduje aktuální stav zásob publikací vydaných v Karolinu autory MFF.
 5. Poskytuje k 15. 3. a 10. 9. informace o stavu zásob učebních textů pracovištím, garantům jednotlivých programů, sekčním proděkanům a děkanovi; k 31. 10. předkládá zprávu vedení fakulty o plnění edičního plánu.
 6. Navrhuje umístění vhodných titulů do edičního plánu nakladatelství Karolinum.
 7. Přijímá rukopisy publikací, které byly schváleny do edičního plánu, a předává je příslušným editorům.
 8. Připravuje smlouvy s recenzenty.
2.2 Povinnosti editora
 1. Zodpovídá za výběr recenzentů jemu předaných publikací.
 2. Má na starosti průběh recenzního řízení.
 3. Rozhoduje o přijetí či zamítnutí textu k publikaci.
2.3 Povinnosti vedoucího vydavatelství Matfyzpress
 1. Čtvrtletně informuje předsedu ediční komise o stavu zásob publikací vydavatelství Matfyzpress.
 2. Informuje předsedu ediční komise a autora o vydání nového titulu z edičního plánu.
 3. Zajišťuje propagaci vydavatelství Matfyzpress.
2.4 Povinnosti zástupce studentů
 1. Předkládá návrhy studentů týkající se ediční činnosti.

3. Návrhy na zařazení titulu do edičního plánu

Iniciování přípravy učebního textu pro výuku je věcí učitelů, kteří tuto výuku zajišťují, garantujících pracovišť, garantů jednotlivých studijních programů, sekcí a studentů, kteří mohou nárokovat vydání potřebného titulu prostřednictvím sekčních proděkanů. Podrobný harmonogram přípravy edičního plánu je uveden v Příloze 1.

Návrh na vydání učebního textu, vědecké monografie či publikace popularizačního charakteru podává autor příslušnému sekčnímu proděkanovi. Formulář návrhu je uveden v Příloze 2 [RTF | DOC]. Svým souhlasem s návrhem a jeho postoupením předsedovi ediční komise potvrzuje sekční proděkan po projednání v kolegiu sekce potřebnost textu a jeho použitelnost pro výuku na určité období.

Návrhy z pracovišť, která nespadají pod sekce, jsou zasílány spolu s vyjádřením vedoucího pracoviště a vyjádřením proděkana, do jehož působnosti pracoviště spadá, přímo předsedovi ediční komise. Návrhy na příležitostné publikace mohou být zaslány přímo děkanovi. Návrh musí obsahovat všechny údaje uvedené v Příloze 2 [RTF | DOC].

4. Realizace titulů schválených k vydání

Navržení způsobu realizace přijatých titulů je v pravomoci předsedy ediční komise. Hlavní její zásadou při volbě způsobu realizace textu je ekonomická výhodnost a snaha vyhnout se zdvojování edičních aktivit. Dále jsou dodržovány následující zásady.

 1. Je-li to možné a ekonomicky výhodné, je titul navrhován k zařazení do edičního plánu vydavatelství Matfyzpress. Práva a povinnosti MFF i autora jsou zajištěny smlouvou mezi oběma subjekty, jejíž vzor je uveden v Příloze 3 [PDF | RTF | DOC].
 2. Při realizaci vydání textu formou záznamu v elektronické podobě se práva a povinnosti fakulty i autora zajišťují smlouvou o vytvoření díla podle zákona č. 247/1990 Sb. a následnou smlouvou o šíření díla půjčováním nebo pronájmem podle § 26 písm. a) zákona č. 86/1996 Sb. uzavřenými mezi MFF a autorem.
 3. Pokyny pro autory k přípravě textů pro realizaci v tiskové formě jsou obsaženy v Příloze 4.
 4. Realizace publikací vydavatelství Matfyzpress, kalkulace ceny nákladu, stanovení autorského honoráře a stanovení odměny recenzenta se provádí způsobem popsaným v Příloze 5. Vzor smlouvy s recenzentem je obsažen v Příloze 6 [PDF | RTF | DOC].
 5. Zařazením titulu do plánu nakladatelství Karolinum, a to jak do plánu skript, tak do plánu vědeckých či odborných monografií, vstupuje autor s tímto nakladatelstvím do právního vztahu. Ediční komise MFF zajišťuje na základě článku 5 bodu 3 Edičního řádu Univerzity Karlovy pouze recenzní řízení; uzavření smlouvy a náležitosti předání rukopisu k realizaci se řídí předpisy nakladatelství Karolinum.

5. Účinnost a kontrola

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 5/2004. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. června 2007. Změny a doplnění této směrnice provádí její navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu.

Navrhovatel: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

Směrnice byla schválena dne: 25.4. 2007

Směrnice byla vydána dne: 29.5. 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty

Seznam příloh

Příloha 1 Harmonogram přípravy edičního plánu
Příloha 2 Vzor návrhu na zařazení publikace do edičního plánu MFF  [RTF | DOC]
Příloha 3 Vzor nakladatelské smlouvy  [PDF | RTF | DOC]
Příloha 4 Pokyny pro autory
Příloha 5 Realizace publikací vydavatelství Matfyzpress
Příloha 6 Vzor smlouvy o vyhotovení recenzního posudku  [PDF | RTF | DOC]