Směrnice děkana č. 5/2017

Používání poštovních adres v doméně mff.cuni.cz

Tato směrnice upravuje pravidla pro vytváření poštovních adres v doméně mff.cuni.cz. Adresy jsou ve skutečnosti odkazy (aliasy) směřující na konkrétní poštovní adresu nebo seznam adres (cíl). Cíle aliasů se přednostně generují automaticky na základě dat dostupných v informačních systémech (v současnosti zjm. Amoeba). Pravidla pro vytváření adres v jednotlivých poddoménách domény mff.cuni.cz tato směrnice neupravuje.

Adresy zaváděné v doméně mff.cuni.cz:

 1. Oficiální kontaktní adresy fakulty, např. dekan, www, netadm, pr apod.

  Tyto adresy se zavádějí na základě požadavku vedení fakulty. Pokud takový alias reprezentuje existující uzel v organizační struktuře fakulty s odpovídajícím záznamem v systému Amoeba, jako cíl aliasu se bere emailový kontakt uvedený v Amoebě.

 2. Oficiální kontaktní adresy pracovišť

  Aliasy v tomto případě tvoří oficiální česká a anglická zkratka pracoviště, jejich cíl je uveden v systému Amoeba. Může jím být seznam odpovídajících adres osob (vedoucí, zástupce, sekretářka apod.), anebo jakákoliv jiná adresa určená vedením pracoviště.

 3. Oficiální kontaktní adresy dalších organizačních jednotek

  Alias v tomto případě tvoří obvyklá zkratka jednotky (zkas, stud apod.), zavádí se na základě požadavku vedení fakulty a jeho cíl je uveden v systému Amoeba u odpovídajícího záznamu organizační jednotky

 4. Interní hromadné značky, např. pracoviste, utvary, sekce-m, tajemnici-f, sekce-i

  Tyto adresy se zavádějí na základě požadavku vedení fakulty a jejich cílem je pevně definovaný seznam adres generovaných ze systému Amoeba. Tyto adresy nejsou přístupné pro odesilatele s adresou mimo doménu mff.cuni.cz a její poddomény.

 5. Další aliasy

  Další aliasy jako celofakultní projekty, semináře, konference apod. zavádí správa sítě na základě žádosti zaslané na adresu netadm@mff.cuni.cz, v případě sporů rozhoduje vedení fakulty. Alias se obvykle zavádí na omezenou dobu a jeho cíl je uveden v žádosti.

 6. Osobní aliasy

  Osobní aliasy zaměstnanců jsou ve tvaru krestni_jmeno.prijmeni a jsou unikátní. Jejich cíl si každý zaměstnanec může určovat v systému Amoeba. Může si rovněž zvolit, že o osobní alias nemá zájem. Při zakládání aliasu si může zaměstnanec zvolit alternativní text místo křestního jména (jinou formu jména, kombinaci jmen, doplnění přívlastku, čísla apod.).Navrhovatel: RNDr. Libor Forst
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 24. května 2017,
vydána dne 1. června 2017, účinnosti nabývá dnem vydání.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK