Směrnice děkana č. 5/2016

Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Preambule:

Jednotná grafická a vizuální prezentace (dále jen „JGVP“) fakulty má za úkol vytvářet normy pro různé druhy tvůrčích prací, které souvisejí s prezentací všech aktivit Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“), podporuje tak účinnou komunikaci mezi fakultou a okolím. Komplexně řešená JGVP tuto komunikaci zpřehledňuje a zefektivňuje, definuje také vhodné formy grafické a vizuální prezentace pro různé komunikační situace, kontexty a příležitosti, přičemž zároveň určuje rámec koexistence všech dotčených grafických a vizuálních prvků.

Základními prvky JGVP fakulty (dále jen „symboly fakulty“) jsou: a) logo, které odkazuje na historickou tradici nejen fakulty, ale i univerzity; b) doplňkové propagační fakultní logo a c) slovo „Matfyz“, které je registrovanou ochrannou známkou. Kromě těchto základních prvků jsou zmiňovány také odvozené a variantní podoby pro specifické účely.

Čl. 1 Obecná ustanovení

1. Touto směrnicí se stanoví závazný standard užití loga fakulty.
2. Touto směrnicí se dále stanoví zásady pro užití doplňkového propagačního loga fakulty (dále souhrnně jen „Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz“) a užití slova „Matfyz“.

Čl. 2 Fakultní logo (znak a logotyp)

1. Fakultní logo se skládá z fakultního znaku, jakožto ochranné známky, společně s dvouřádkovým logotypem:
„MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
Univerzita Karlova“,
resp.
„FACULTY OF MATHEMATICS AND PHYSICS
Charles University“,
a to ve variantě barevné i černobílé.
2. Společně s logem fakulty je rovněž dovoleno užít znak UK. Toto užití není možné aplikovat při prezentaci, kde je nutné použití i další součásti UK, např. při společných projektech několika fakult a univerzity.
3. Při užití loga fakulty je třeba respektovat pravidla uvedená v příslušném a aktuálně platném Opatření rektoraPravidlech jednotného vizuálního stylu UK.
4. Užití loga univerzity společně se znakem UK není touto směrnicí dotčeno.
5. Pracoviště fakulty mohou užívat logo fakulty k označování písemností či prezentací souvisejících s jejich činností.
6. Při formálních náležitostech závěrečných studentských prací a s tím souvisejícím užitím fakultního loga je nutno respektovat příslušnou a aktuálně platnou Směrnici děkana Formální náležitosti závěrečné práce.
7. Pro akce celofakultního významu smí být výhradně užívány materiály v souladu s JGVP.

Čl. 3 Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz

1. Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz vychází z potřeby popularizovat univerzitu, resp. fakultu, a komunikovat s širokou veřejností, potenciálními studenty, i z potřeby vytvořit nezaměnitelný a především praktický vizuální systém. Základním prvkem systému je doplňkové propagační logo fakulty, jehož styl určuje podobu všech propagačních materiálů. Vychází z obdélníku a jeho rozkladu na 6 elementů (6 písmen slova „Matfyz“, které je zároveň součástí doplňkového propagačního loga fakulty).
2. Základním písmem Vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz je písmo Accura. Na místo základního písma lze použít doplňkové písmo Tahoma či písmo Kalimati.
3. Při užití doplňkového propagačního loga a písma je třeba respektovat pravidla uvedená ve Vizuálním systému propagačních materiálů Matfyz, který je přílohou této směrnice.
4. Koexistenci doplňkového propagačního loga a loga fakulty je vhodné použít pouze ve výjimečných případech. Způsob současného užití musí být vždy v souladu s Vizuálním systémem propagačních materiálů Matfyz a zároveň s příslušným a aktuálně platným Opatřením rektoraPravidly jednotného vizuálního stylu UK.
5. Při neformální a propagační komunikaci pracovišť fakulty je doporučeno sladění materiálů v duchu Vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz.
6. Dynamické pojetí Vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz umožňuje vznik různých variant dalších prvků. Odvozenými prvky Vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz jsou: logo Edice popularizace (nakladatelství MatfyzPress), logo Katedry tělesné výchovy MFF UK a logo spolku absolventů Matfyz Alumni. Další odvozené varianty jsou přípustné. Náměty na odvozené grafické a vizuální prvky posuzuje příslušný vedoucí oddělení propagace a zpracovává odborný grafik. Schválení finální podoby odvozeného grafického či vizuálního prvku podléhá proděkanovi pro PRopagaci.

Čl. 4 Ochranná známka Matfyz

1. Pracoviště fakulty mohou při neformální a propagační komunikaci používat slovo „Matfyz“, které je registrovanou ochrannou známkou fakulty dle registrace ÚPV-ČR (číslo zápisu 341072).

Čl. 5 Podmínky a kritéria použití

1. Souhlas k užití fakultního loga, doplňkového propagačního loga, resp. prvků z Vizuálního systému propagačních materiálů Matfyz a slova „Matfyz“, pracovníkům, studentům a pracovištím fakulty k účelům neuvedeným v čl. 2, 3 a 4, stejně jako k užití těchto symbolů fakulty třetími osobami a institucemi, uděluje na základě písemné žádosti děkan fakulty, příp. proděkan pro PRopagaci.
2. Vedoucí pracovníci fakulty jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky k ochraně zmíněných symbolů fakulty.
3. Symboly fakulty v předepsané grafické podobě jsou k dispozici na:
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/symboly
4. Fakultní logo v definované podobě slouží primárně k oficiální a formální reprezentaci fakulty (diplomy, úřední korespondence, pamětní tisky, oficiální webové stránky mff.cuni.cz atp.) jakožto důstojné a tradiční instituce. Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz, včetně případných odvozených variant, slouží primárně ke komunikaci neformální, propagační, osobní a časové (neformální korespondence, portál matfyz.cz, propagační materiály, náborové akce pro studenty, korespondenční semináře, rekreační a kulturní činnost jednotlivých součástí fakulty apod.).
5. Rozhodujícím kritériem pro výběr příslušných prvků JGVP (viz Čl. 5, odst. 4) či případné koexistence všech prvků (viz Čl. 3, odst. 4) je účel prezentace a komunikace fakulty v konkrétním případě.

Závěrečné ustanovení:

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Tato směrnice nahrazuje a ruší Směrnici děkana č. 5/2001Směrnici děkana č. 1/2003. Změny a doplnění provádí navrhovatel, který je též zodpovědný za její aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy, opatřením rektora a je také zodpovědný za její kontrolu.


Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Směrnice byla schválena dne: 20. května 2016.
Vydána dne: 1. června 2016.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty
Příloha: Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz.