Neplatí od 14. 6. 2017

Směrnice děkana č. 5/2014

Využití papírové podoby výkazu o studiu

Na základě čl. 15 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze upravuji podrobnosti využití papírové podoby výkazu o studiu. V případě studentů bakalářských a magisterských studijních programů bude papírová podoba výkazu o studiu využívána souběžně s jeho elektronickou podobou takto:

  1. Studenti, kteří se stali studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen fakulta) nejpozději v akademickém roce 2013/2014, mohou výkaz o studiu v papírové podobě, který jim fakulta vydala, používat i nadále.
  2. Studentům, kteří se stali studenty fakulty později, nejsou výkazy o studiu v papírové podobě vydávány a výkaz o studiu je veden výhradně v elektronické podobě.
  3. Studenti uvedení v odst. 1. mají právo, aby jim do výkazu o studiu v papírové podobě příslušný učitel zapsal výsledek kontroly studia daného předmětu, a to v den zveřejnění výsledku této kontroly v SIS nebo v jiný den stanovený tímto učitelem.
  4. Fakulta nekontroluje správnost údajů uvedených v papírovém výkazu o studiu ani za jejich správnost a soulad s údaji uvedenými v elektronickém výkazu o studiu neodpovídá. Závazné jsou vždy údaje uvedené v elektronickém výkazu o studiu.
  5. Fakulta nevydává duplikáty výkazu o studiu v papírové podobě.
  6. Změny, doplnění a kontrolu této směrnice provádí navrhovatel.

Navrhovatel: doc. Mgr. Petr. Kolman, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 10. 9. 2014,
projednána AS MFF UK dne 1. 10. 2014,
vydána dne 2. 10. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK