Neplatí od 1. 6. 2015, viz Směrnice děkana č. 11/2015.

Směrnice děkana č. 5/2007

Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší učebnici a nejlepší monografii

 1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší učebnici a nejlepší monografii.
 2. Ceny jsou udělovány v kategoriích nejlepší učebnice a nejlepší monografie. Oceněny mohou být publikace, které dosahují mimořádné pedagogické či vědecké úrovně, jejichž autory nebo spoluautory jsou pracovníci fakulty a které byly publikovány v daném kalendářním roce. Ceny nemusejí být uděleny.
 3. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan.
 4. Návrhy na udělení cen podávají vedoucí pracovišť fakulty sekčním proděkanům. Návrhy na udělení ceny musejí obsahovat:
  1. jméno, příjmení, tituly a pracoviště autorů publikace,
  2. název publikace,
  3. kategorii, do níž je návrh nominován,
  4. zdůvodnění návrhu,
  5. jeden exemplář publikace.
 5. Návrhy na udělení cen posuzuje kolegium děkana, které děkanovi doporučuje udělení cen v uvedených kategoriích.
 6. Uzávěrka soutěže za předcházející kalendářní rok je každoročně k 31. březnu. V roce 2007 je uzávěrka soutěže výjimečně k datu 30. června 2007.
 7. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan

Směrnice byla schválena dne: 11. dubna 2007

Vydána dne: 13. dubna 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty