Neplatí od 26. 9. 2012.

Směrnice děkana č. 5/2006

Výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou

Obsah:

I. Předmět úpravy
II. Provedení a kontrola
III. Závěrečná ustanovení

I. Předmět úpravy

Směrnice se vydává k zajištění aplikace § 17, odst. 10, zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, který stanovuje výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou.

Náhrada za dovolenou se vypočítává pouze z těch složek platu, které jsou stanoveny platovým výměrem a odměn ze mzdových prostředků, přidělených rozpočtem fakulty na typy akce 01 a 03.

Do průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou se nezapočítávají mimořádné odměny z grantů a projektů bez ohledu na jejich zdroj financování.

Ostatní položky, které se započítávají do průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a zákonu o mzdě.

II. Provedení a kontrola

Provedením a kontrolou dodržování této směrnice pověřuji vedoucího personálního oddělení.

III. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. července 2006. Změny a doplnění této směrnice se provádí výlučně formou číslovaných dodatků. Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení tohoto vnitřního předpisu pro jeho věcnou nesprávnost nebo pro jeho nesoulad s platnými právními předpisy odpovídá jeho navrhovatel.

Navrhovatel: Mgr. T. Jančák
Směrnice schválena dne: 23. června 2006
vydána dne: 23. června 2006

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty