Neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016.

Směrnice děkana č. 5/2001

Používání znaku Matematicko-fyzikální fakulty

V Praze dne 14. prosince 2001

Čj. 229/TP/MFF

1. Znak fakulty

1.1. Znakem Matematicko-fyzikální fakulty (dále jen znak fakulty) je vyobrazení otisku líce pamětní medaile MFF od Z. Kolářského z roku 1985.

1.2. Znaku fakulty se používá zejména k označení písemností a tiskovin.

1.3. Znak fakulty je chráněn jako ochranná známka.

1.4. Znak fakulty v předepsané grafické podobě je k dispozici na:

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/symboly

Na této adrese jsou uvedeny informace o jeho uložení ve vektorové elektronické formě.

2. Používání znaku fakulty

2.1. Pracoviště fakulty mohou užívat znak fakulty k označování:

  • písemností souvisejících s jejich činností
  • pamětních písemností a předmětů používaných k reprezentačním a propagačním účelům fakulty
  • výrobků a služeb, které fakulta vytváří a poskytuje v rámci doplňkové činnosti.

2.2. Pracovníci a studenti fakulty mohou užívat znak fakulty k označování písemností vzniklých v rámci jejich odborné činnosti či studia na fakultě.

2.3. Souhlas k užití znaku fakulty pracovníkům, studentům a pracovištím fakulty k účelům neuvedeným v odst. 2.1. a 2.2., stejně jako k užití znaku fakulty jinými osobami, uděluje na základě písemné žádosti děkan fakulty.

2.4. Znak fakulty může být užíván pouze v předepsané grafické podobě (viz odst. 1.4.), vyobrazení musí mít průměr alespoň 3,5 cm.

2.5. Vedoucí pracovníci fakulty jsou povinni vytvářet na svých pracovištích podmínky k ochraně znaku.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2001.

3.

Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK

Navrhovatel: Děkan MFF