Neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 3/2019.

Směrnice děkana č. 4/2015

Uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu vydaném Univerzitou Karlovou v Praze

Na základě čl. 2 Opatření rektora č. 31/2008 se na diplomu uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia nebo její poslední části. Podle odstavce 6 písmene a. lze na základě písemné žádosti uvést též rodné příjmení absolventa.

V souvislosti s výše uvedeným stanovuji následující.

  1. Studenti, kteří budou požadovat uvedení svého rodného příjmení na diplomu, musí podat písemnou žádost příslušné referentce studijního oddělení fakulty.
  2. Písemnou žádost odevzdají nejpozději do dne, kdy vykonali poslední část státní zkoušky.
  3. Žádost doloží příslušným dokladem, např. rodným listem, oddacím listem, soudním rozhodnutím, občanským průkazem nebo jiným dokladem. Pokud je příslušný doklad uložen ve studijním spisu studenta, k žádosti se již nepřikládá.

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 1. dubna 2015,
účinnosti nabývá dnem vydání: 2. dubna 2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK