Neplatí od 3. 4. 2014, viz Směrnice děkana č. 5/2015.

Směrnice děkana č. 4/2014

Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního výzkumu (SMV)

Smlouvy o smluvním výzkumu1, případně objednávky na smluvní výzkum, se předávají do kanceláře tajemníka fakulty k evidenci a přiřazení jedinečného čísla, které se bude dále používat pro vykazování na MFF i vně fakulty.

Povinnou přílohou uvedených dokumentů je vyplněný formulář obsahující tyto údaje: název předmětu smluvního výzkumu, kód odpovídajícího oboru výzkumu podle CEP, název a IČ (VAT) společnosti, s níž byla uzavřena smlouva, stupeň důvěrnosti, datum trvání smluvního vztahu (od-do), popis předmětu smluvního výzkumu, z něhož bude patrné, co bylo předmětem řešení, čeho bude dosaženo a co je pro daný smluvní výzkum charakteristické, klíčová slova anglicky, započitatelný objem finančních prostředků na realizaci smluvního výzkumu.

Každé smlouvě bude přiřazena v iFIS zvláštní AKCE, na jejíž vrub budou účtovány i náklady. Nespotřebovaný kladný zůstatek k 31. 12. příslušného roku na této AKCI nelze převádět do příštího období. Kladný zůstatek bude zahrnut do zisku MFF příslušného období a AKCE bude ukončena.

Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc, proděkan pro vědu a zahraniční styky
Směrnice byla schválena dne 4. 6. 2014,
vydána dne 12. 6. 2014, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

1 Smluvním výzkumem se rozumí výzkumná činnost prováděná výzkumnou organizací, která je spojena s poskytováním služeb s vysokou přidanou hodnotou, tj. obecně služeb objednaných a uhrazených druhou stranou, kde náklady a přiměřený zisk výzkumné organizace jsou rovněž uhrazeny druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně souvisejících konzultačních služeb (např. zpracování vzorků, zakázkové měření, testování apod.). Pokud jde o výnosy z pronájmu specializovaného zařízení, pak je lze započítat pouze v případě, že je pronájem spojen také s prokazatelným poskytnutím výzkumných a vývojových služeb a jedná se o pronájem motivovaný snahou o efektivní využití pořízeného zařízení v podobě doplňkové hospodářské činnosti. Objednatelem smluvního výzkumu je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního sektoru. Pro účely hodnocení výzkumných organizací budou u jednotlivých projektů smluvního výzkumu započteny skutečně vyplacené prostředky očištěné od investic, služeb, doplňkových nákladů a financí vyplacených za subdodávky. Uplatněny budou moci být pouze takové projekty smluvního výzkumu, u nichž vyplacené prostředky dosáhly v daném roce min. částku 50 tisíc Kč nebo jejich ekvivalent v zahraniční měně podle kurzu dne platby na účet VO.