Neplatí od 14. 11. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2012.

Směrnice děkana č. 4/2012

Opatření o čerpání dovolené

V souladu s novelou zákona č. 365/2011 Sb. (Zákoník práce) účinnou od 1. 1. 2012 ukládám všem zaměstnancům MFF tyto povinnosti:

I. Povinnosti vedoucích pracovníků

Ve smyslu ust. § 218 odst. 1 zákoníku práce určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Upozornit zaměstnance, že dovolená nevyčerpaná k datu 31. 12. propadá, zaměstnavatel nesmí poskytnout náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Před schválením neplaceného volna prověřit, zda zaměstnanec vyčerpal nárok na dovolenou příslušného roku. Nemůže-li být dovolená vyčerpána pro překážky na straně zaměstnance (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) nebo pro prokázané naléhavé důvody na straně zaměstnavatele, zajistí vedoucí pracovník výjimečně, ve smyslu ust. § 218 odst. 2 zákoníku práce, čerpání dovolené zaměstnance nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

II. Dovolená během semestru

Během přednáškového období mohou vedoucí sekčních pracovišť schválit dovolenou v trvání maximálně jednoho týdne. Delší dovolenou může v odůvodněných případech povolit sekční proděkan, pokud bude zajištěna výuka a plnění ostatních pracovních povinností.

III. Povinnosti zaměstnanců

Jestliže nestanovil vedoucí pracovník plán dovolených do 30. 6., má právo ve smyslu ust. § 218 odst. 3 zákoníku práce určit nástup dovolené zaměstnanec s ohledem na výuku, plnění závazných termínů a ostatních pracovních povinností. Zaměstnanec je povinen nástup dovolené oznámit písemnou formou (dovolenka) s dostatečným předstihem a vyžádat písemný souhlas (podpis vedoucího pracovníka na dovolence).

IV. Přechodná ustanovení, účinnost a kontrola

Nárok na dovolenou vzniklý v roce 2011 musí být vyčerpán do konce roku 2012.
Směrnice nabývá účinnosti 1. 7. 2012 a kontrolou jejího dodržovaní je pověřen vedoucí personálního oddělení.
Tato směrnice nahrazuje Příkaz děkana č. 10/1995 a ruší Příkaz tajemníka č. 2/1998 

Navrhovatel: Mgr. Tomáš Jančák, Ing. Dana Lanková
Směrnice byla schválena dne 28. 6. 2012,
vydána dne 29. 6. 2012.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty