Neplatí od 19. 6. 2013.

Směrnice děkana č. 4/2011

Opatření děkana - elektronický zápis předmětů

Studenti bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze provádějí zápis předmětů výhradně prostřednictvím Studijního informačního systému Univerzity Karlovy (SIS).

Termín pro předběžný elektronický zápis předmětů je stanoven harmonogramem akademického roku, který je zveřejněn na adrese: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/ud.htm

Předběžný zápis je uskutečňován prostřednictvím internetu, příslušná www aplikace je po přihlášení na adrese: http://www.mff.cuni.cz/sis/ přístupná studentům pod názvem Zápis předmětů a rozvrhu.

V aplikaci Zápis předmětů a rozvrhu je k dispozici nápověda, ve které je uvedeno, jak si zapisovat či škrtat zvolené předměty a jak provádět kontrolu zápisu. Při zápisu je nutné respektovat korekvizity a prerekvizity (informace o nich může student získat např. kliknutím na vhodný odkaz vedoucí do modulu Vyučované předměty (vyhledávání) přímo ze stránek zápisu, případně v publikaci „Seznam předmětů“). Zápis do rozvrhu (na konkrétní paralelku) je pouze volitelný.

Student je považován za elektronicky předběžně zapsaného pouze v případě, že má elektronicky zapsané zvolené předměty a poté jím provedená elektronická kontrola nesignalizuje žádné chyby. Pokud jsou předměty zapsány s chybami, studijní oddělení tyto předměty ze zápisu vyškrtne. Výjimku tvoří předměty zapsané s chybami vztahujícími se ke korekvizitám a prerekvizitám, které student navazujícího studia absolvoval v bakalářském studiu na MFF.

Student se nemusí dostavit na studijní oddělení k provedení kontroly a potvrzení zápisu do výkazu o studiu. Tato povinnost je zrušena. Studijní oddělení tyto kontroly provádí pouze elektronicky.

Po uplynutí termínu pro elektronický předběžný zápis předmětů studijní oddělení provede kontrolu předběžného zápisu a zápis označí jako závazný. Termín pro ukončení závazného zápisu je určen harmonogramem akademického roku. Až po potvrzení zápisu předmětů studijním oddělením si studenti sami provedou zápis předmětů do výkazu o studiu ve stejném pořadí jako jsou uvedeny v SIS. Evidence vykonaných studijních povinností jak ve výkazu o studiu, tak v SIS slouží k prokázání splnění těchto povinností.

Zápis o splnění studijní povinnosti (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) provádí vyučující současně do SIS a do výkazu o studiu. Pokud bude při kontrole splnění studijních povinností, která probíhá na studijním oddělení od června do září průběžně podle harmonogramu akademického roku, zjištěno, že ve výkazu o studiu je uveden předmět, který není součástí závazného elektronického zápisu, bude tento předmět z výkazu o studiu vyškrtnut. Na příslušnou povinnost pak bude nahlíženo, jako by ji student nesplnil. Pokud některý z elektronicky závazně zapsaných předmětů nebude ve výkazu o studiu uveden, musí ho student do výkazu o studiu doplnit.

Elektronický zápis předmětů je možné na studijním oddělení opravit příp. doplnit pouze v mimořádných případech, které posoudí děkan fakulty na základě písemné žádosti studenta.

Ke dni vydání této směrnice se ruší Směrnice děkana č. 6/2009.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena dne 30. června 2011,
vydána dne 1. července 2011, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan