Neplatí od 13. 10. 2009, viz Směrnice děkana č. 1/2010.

Směrnice děkana č. 4/2009

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010

Na základě § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a po projednání v akademickém senátu MFF stanovuji pro akademický rok 2009/2010 tuto výši poplatků spojených se studiem:

 1. Poplatek za delší studium (§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění). Za každých dalších započatých šest měsíců studia:
  Studijní program Částka
  Fyzika 3.500,- Kč měsíčně
  Informatika 2.200,- Kč měsíčně
  Matematika 2.900,- Kč měsíčně
  Učitelství 1.700,- Kč měsíčně
 2. Poplatek za další studijní program (§ 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění): za každý další započatý rok studia 2900,- Kč/rok.
 3. Poplatek za studijní program v anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění; příloha č. 6 Statutu UK v platném znění): za každý započatý rok studia 6000,- EUR.
 4. Poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011 v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu (§ 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění):
  • 500,- Kč (elektronická přihláška),
  • 550,- Kč (písemná přihláška na tiskopisu SEVT).

Studenti, kterých se tyto poplatky týkají, zaplatí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 21210277/0100, název a sídlo banky: KB Praha – východ, adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1.

Specifický a variabilní symbol podle bodů 1. a 2. – poplatky za delší nebo další studium – je určen v rozhodnutí rektorátu UK o vyměření poplatku.

V ostatních případech se uvedou následující údaje:

Specifický symbol:rodné číslo bez lomítka
Variabilní symbol:bod 3. – poplatky za studijní program v cizím jazyce: 5
bod 4. – poplatky za přijímací řízení: 1.

Navrhovatel: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne: 4. února 2009,
projednána AS MFF UK dne: 25. února 2009.

Vydána dne 25. února 2009

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan