Neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 4/2018.

Směrnice děkana č. 4/2008

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Síť Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) je soubor technických prostředků (tj. kabeláž, síťové prvky a centrální servery), umožňujících zaměstnancům a studentům MFF UK přístup do sítě Internet, případně jiných veřejných počítačových sítí. Tyto zásady vymezují základní práva a povinnosti provozovatelů prostředků výpočetní techniky zapojených do sítě MFF UK, správců sítě a jejich uživatelů.
 2. Uživatelem pro potřeby těchto pravidel je zaměstnanec, student, doktorand MFF UK, případně jiná osoba schválená správou sítě, užívající výpočetní techniku na MFF UK připojenou do libovolné veřejné počítačové sítě (např. Internet). Uživatelem je rovněž účastník některé autentizační sítě podporované MFF UK (např. eduroam) přihlášený v souladu s pravidly této sítě.
 3. Správou sítí v jednotlivých lokalitách (tj. Karlov, Karlín, Malá Strana, Troja a Kolej 17. listopadu) jsou pověřeni pracovníci resp. pracoviště na základě rozhodnutí děkana MFF UK. Správa domény může vydávat podle potřeby provozní řád jako doplněk těchto zásad.
 4. Pro každé zařízení připojené do sítě MFF UK určuje jeho provozovatel (zpravidla pracoviště) osobu zodpovědnou za provoz tohoto zařízení - správce koncového zařízení.

2. SPRÁVA DOMÉNY

 1. Správce domény zajišťuje provoz základní infrastruktury sítě MFF UK v dané lokalitě (tj. propojení jednotlivých stanic, nikoliv funkčnost stanic jako takových) a její připojení do Pražské akademické sítě.
 2. Správce domény schvaluje připojení každého nového zařízení do sítě MFF UK, přiděluje mu IP adresu a doménové jméno. Rovněž schvaluje změnu konfigurace komunikačních prostředků zařízení připojených do sítě a provozování serverů síťových služeb.Toto povolení může být pro autorizované uživatele realizováno technickými prostředky.
 3. Správce domény zodpovídá za konfiguraci síťových prvků a provoz centrálních služeb pro danou lokalitu, jako je mail server, DNS, DHCP apod.
 4. V závažných případech má správce domény právo odpojit segment nebo koncové zařízení, které způsobuje problémy (bez ohledu na to, čí vinou se tak stalo) na nezbytně nutnou dobu tak, aby byla zachována funkčnost sítě. O příčinách a postupu při řešení závad správa sítě informuje příslušný okruh uživatelů.
 5. Žádný uživatel sítě MFF UK nemá právo bez souhlasu správy domény manipulovat s technickými prostředky (kabely, síťové prvky) v okruhu působnosti správce domény resp. na nich provádět jakékoli zásahy pomocí softwaru.
 6. Správa domény zodpovídá za instalaci kabeláže v okruhu své působnosti, ale nezodpovídá za stavební úpravy nutné k její instalaci.
 7. Kontaktní adresa správy domény (žádost o připojení koncového zařízení, hlášení závad, připomínky atp.) je: netadm@domena.mff.cuni.cz

  V každé doméně existuje hromadná značka (alias nebo diskusní list) netadm-l@domena.mff.cuni.cz pro správce koncových zařízení, jejímž prostřednictvím správa domény distribuuje své požadavky, doporučení, výluky sítě apod.

 8. Správce domény může stanovit harmonogram pravidelných výluk sítě. S tímto harmonogramem je povinen seznámit uživatele v dané lokalitě.

3. SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

 1. Správce koncového zařízení žádá o připojení do sítě správce domény, v žádosti uvádí druh připojení, MAC adresu a návrh jména. Rovněž musí žádat o povolení při jakékoliv změně konfigurace koncového zařízení dle bodu 2.b těchto zásad.
 2. Správce koncového zařízení zodpovídá za dodržování oddílu 4. této směrnice uživateli jím spravovaného zařízení. Podle potřeby vydává provozní řád koncového zařízení jako doplněk těchto zásad. Při své činnosti vychází z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Správce zodpovídá za následky jakýchkoli pokusů o narušení provozu či bezpečnosti sítě z jím spravovaného zařízení, a musí proto dodržovat bezpečnostní pravidla běžná na zařízení obdobného typu. V případě spáchání přestupku musí správce poskytnout veškeré informace a součinnost při jeho vyšetřování.
 4. Správce zařízení v okruhu působnosti správce domény má právo v případě výpadku síťových služeb kontaktovat správce domény, který neprodleně podnikne kroky vedoucí k odstranění závady. V případě, že k výpadku došlo chybnou konfigurací koncového zařízení, odstraní závadu správce stroje.
 5. Ostatní činnosti na koncovém zařízení spadají plně do kompetence jeho správce (včetně konfigurace, zálohování, zakládání účtů apod.).
 6. Při správě uživatelských účtů se musí dodržovat běžná bezpečnostní pravidla, až na odůvodněné výjimky zakládat pouze osobní účty a pravidelně odstraňovat účty uživatelů, jejichž právo používat síť MFF zaniklo.

4. PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

 1. Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita (s výjimkou přístupu k veřejným anonymním službám jako je např. FTP). Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo resp. jiné autentizační prostředky a udržovat je v tajnosti. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci stroje nebo domény. Ukončením pracovního poměru či ukončením studia uživatele na MFF UK jeho uživatelská práva zanikají.
 2. Výpočetní technika, která je majetkem fakulty, a síť MFF UK mohou být používány jen pro aktivity schválené nebo související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce apod.). Je zakázáno používat tyto prostředky pro komerční, politické, náboženské nebo nacionální účely. Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.
 3. Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu, nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele. Elektronický dopis je nutno považovat za otevřenou zásilku, proto je rovněž zakázáno používání vulgarismů. Stejná pravidla platí i pro vyplňování WWW formulářů a podobné aktivity.
 4. Na výpočetní technice zapojené do sítě MFF UK je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Při práci v síti nesmí uživatel provozovat software, jehož provozování není schváleno správou sítě. Bez povolení je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné.
 5. Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce stroje nebo sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.
 6. Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.
 7. Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci MFF UK, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.
 8. Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho provoz a data mohou být monitorována, takto získané informace mají důvěrný charakter. Správce sítě ani MFF UK nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nedodržení uvedených pravidel bude postihováno v souladu s obecně platnými předpisy.
 2. Tato směrnice doplňuje aktuálně platná pravidla s celouniverzitní působností a nabývá účinnosti dnem 1. června 2008. Zároveň se ruší Příkaz děkana č. 4/1998 ze dne 6. března 1998.


Navrhovatel: RNDr. L. Forst
Směrnice byla schválena dne 15. května 2008,
vydána dne 16. května 2008

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan