Neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice děkana č. 7/2008.

Směrnice děkana č. 4/2006

Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF

V Praze dne 1. 6. 2006

I.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. § 60 o vysokých školách rozhodl děkan fakulty poskytovat studium programů celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově za úplatu.

Děkan může tyto poplatky snížit, případně prominout v případech hodných zvláštního zřetele.

Na studenty, kteří se účastní programu celoživotního vzdělávání „Informační technologie pro zrakově postižené“ se tato směrnice nevztahuje a jejich účast na tomto programu je i nadále bezplatná.

II.

Poplatky za výuku v rámci celoživotního vzdělávání jsou stanoveny takto:

Typ kurzu Částka
Doplňující studium 2.000,- Kč za rok
Rozšiřující studium 2.000,- Kč za rok
Kurzy Univerzity třetího věku200,- Kč za 1 kurz
Mimořádné studium 1.000,- Kč za semestr

III.

Uchazeč o studium, kterého se poplatek týká, uhradí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, variabilní symbol 7, specifický symbol rodné číslo bez lomítka. (Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské n. 42, Praha l.) Poštovní poukázky je též možno obdržet u příslušné referentky na studijním oddělení.

Termín splatnosti poplatku je k datu zápisu zvoleného studia programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení musí být předložen u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF.

IV.

Touto směrnicí se ruší platnost Opatření děkana ze dne 5. 5. 2003 Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF. Změny a doplnění této směrnice mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, přičemž za aktualizaci této směrnice, případně za podání návrhu na její zrušení pro věcnou nesprávnost nebo pro nastalý nesoulad s platnými právními předpisy odpovídá jejich navrhovatel.

V.

Kontrolu plnění této směrnice bude provádět:
dr. D. Macharová, vedoucí studijního oddělení,
referentky studijního oddělení,
RIA

VI.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. 10. 2006.

Navrhovatel: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., proděkan pro studium

Schválil: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan fakulty