Neplatí od 21. 6. 2021, viz Směrnice děkana č. 6/2021.

Směrnice děkana č. 4/2005

O vydávání interních předpisů

V Praze dne 28.12.2005

I. Předmět úpravy

Směrnice je vydána k zajištění jednotnosti všech interních předpisů, vydávaných MFF. Určuje, charakterizuje a formalizuje jednotlivé druhy interních předpisů.

II. Vysvětlení pojmů

Interním předpisem MFF je každý interní předpis vydaný v souladu s touto směrnicí.

Interní předpisy vydává děkan nebo tajemník MFF.

Interní předpisy nesmějí být v rozporu s vyššími právními předpisy.

Navrhovatelem vnitřních předpisů je věcně příslušný pracovník,určený děkanem nebo tajemníkem, do jehož kompetence spadá předmět navrhované úpravy. Navrhovatel odpovídá za správnost návrhu a za jeho soulad s právními předpisy a touto směrnicí.

Pracovní zařazení navrhovatele musí být vždy uvedeno v příslušné interní směrnici za účelem určení, kdo je odpovědný za kontrolu jeho plnění, za jeho aktualizaci a za povinnost navrhnout jeho zrušení v případě vzniku rozporu s platnými právními předpisy.

III. Druhy interních předpisů

Řády:

jsou nejvyšším interním předpisem (např.Organizační řád upravuje zejména organizační strukturu, působnost útvarů, základní pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, principy a metody práce a zásady zastupování MFF při jednání s vnějšími orgány a organizacemi, Kontrolní řád upravuje provádění interního auditu, stanoví práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných a vymezuje vztahy mezi subjekty interního auditu apod.)

Směrnice děkana a tajemníka:

aplikují vyšší právní normy na podmínky MFF, stanoví závazné normy chování, kompetence při výkonu opakujících se činností.Slouží k zajištění výchovně vzdělávacích,organizačních, ekonomických apod. úkolů MFF s dlouhodobou platností.

Zásady:

jsou obdobou směrnic a vydávají se zjm. tehdy, stanoví-li to právní předpis (např. Zásady pro tvorbu a čerpání fondů)

Pokyny:

jsou většinou metodického charakteru (ekonomické, organizační apod.) a jsou vydávány s cílem zajištění jednotného postupu.

Příkazy:

stanovují adresné a termínované úkoly k zajištění významných činností zpravidla jednorázového charakteru

IV. Závaznost

Pokud není v interním předpise rozsah závaznosti stanoven, je závazný pro všechny zaměstnance MFF.

V. Novelizace a zrušování

Změny a doplnění interních předpisů se provádějí formou dodatků.Dodatky se číslují pořadovými čísly. Interní předpisy se zrušují novými interními předpisy, které v plném rozsahu nahrazují interní předpisy dříve vydané, nebo rozhodnutím děkana nebo tajemníka (pokud se předpis zrušuje bez náhrady). Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení interních předpisů pro jejich věcnou nesprávnost nebo pro jejich nesoulad s platnými právními předpisy, odpovídají jejich navrhovatelé.

VI. Kontrola

Kontrolu všech vydávaných interních předpisů provádí též interní auditor MFF/pracovník referátu interního auditu / na základě jeho funkce. Při této kontrolní činnosti jsou ostatní pracovníci, zejména pak navrhovatelé jednotlivých interních předpisů, povinni poskytnout mu vyžádanou součinnost. Pracovník referátu interního auditu MFF je též oprávněn podávat návrhy na vydání nových interních předpisů, jejich aktualizaci nebo na jejich zrušení na základě zjištění jejich věcné nesprávnosti, nebo na základě zjištění jejich rozporu s platnými právními předpisy.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Interní předpisy a jejich dodatky vydané před datem účinnosti této směrnice zůstávají i  nadále v platnosti. Navrhovatelé interních předpisů, vydaných před účinností této směrnice, provedou revizi všech platných předpisů a nejpozději k datu 30.6.2006 provedou jejich aktualizaci nebo zrušení v souladu s touto směrnicí. Kontrolu plnění této směrnice vykonává interní auditor. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2006. Schválena byla dne 28.12.2005 Touto směrnicí se ruší příkaz tajemníka č.5/1998.

 

  Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan MFF UK

 

  Navrhovatel: JUDr. Jolana Kludská
RIA