Směrnice děkana č. 4/2004

Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem lahví se stlačenými nebo zkapalněnými plyny

1. Lahve se stlačenými nebo zkapalněnými plyny

2. Tlakové lahve s kyslíkem, acetylénem, vodíkem, čpavkem a chlorem (hořlavé a oxidační plyny) se sčítají vodním objemem k porovnání s limitem 100 litrů pro určení kategorie činností dle zákona o PO POM1). Lahve s plyny oxidem uhličitým, dusíkem, argonem a heliem (nehořlavé) se nezapočítávají pro určení kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Lahve s propan-butanem se sčítají zvlášť a porovnávají se s limitem 60 kg.

1) Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. (2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti, písm. (b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně nádobách (sudech, lahvích, nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku.

3. Zásady požární bezpečnosti

Pokud jsou limity uvedené v bodě 2 překročeny, musí být činnost zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a splněny povinnosti z této kategorie vyplývající.

Při použití vyššího počtu lahví než-li 100 litrů včetně plynů nehořlavých a neoxidujících musí být zohledněny příslušné obecně platné předpisy (vyhláška 246/2001Sb., ČSN 07 8307, 05 0601, 05 0610, 38 6460 aj.).

3.1. Obecné zásady

3.1.1. S lahvemi mohou manipulovat pouze osoby, které byly seznámeny2) s příslušnými ČSN (např. 07 8304, 38 6460). Před použitím musí být láhev zkontrolována minimálně podle pokynů k obsluze. Shledá-li se závada musí se láhev vrátit dodavateli s uvedením druhu závady.

2) Seznámení s ČSN normou a obsluhou provádí vedoucí zaměstnanec při školení zaměstnanců a provede písemný zápis do formuláře „Záznamový list BOZP“ viz. Příkaz děkana č.1/2004, příloha č.1.

3.1.2. Lahve musí být vždy zajištěny proti pádu.

3.1.3. Lahve z nichž není odebírán plyn musí mít zavřený ventil, pokud není láhev připojena k odběrnému zařízení, musí mít nasazen kryt ventilu.

3.1.4. Při manipulaci s láhví nesmí být použito násilí nebo nářadí pokud to výrobce výslovně nepovoluje.

3.1.5. Tlakové lahve lze ukládat pouze v prostoru, který je pro ně technologicky či stavebně určen, lahve nesmí být zejména na:

 • únikových cestách,
 • v bytových prostorách,
 • ve světlících,
 • v garážích,
 • v kotelnách,
 • v průjezdech a průchodech,
 • jídelnách,
 • na půdách,
 • v objektech z hořlavých konstrukcí,
 • ve společných prostorách bytových a ubytovacích domů,
 • ve společenských místnostech (s výjimkou plynů CO2 pro výčepní zařízení do hmotnosti 10 kg),
 • v suterénních prostorech (lze umístit 2 provozní a 2 zásobní láhve s CO2),
 • v místech s hořlavými kapalinami, žíravými látkami a jinými nebezpečnými látkami pokud to nevyplývá z technologie,
 • v prostorách těžko přístupných,
 • v prostorách veřejně přístupných,
 • prostory musí být dostatečně dobře větrány a chráněny proti nepříznivým vlivům.

3.1.6. S lahvemi se nesmí házet, lahve, které nejsou opatřeny obručemi se nesmí kutálet, lahve těžší než-li 50 kg musí přenášet minimálně 2 osoby, při přepravě musí být lahve zajištěny.

3.1.7. Lahve nesmí být vystaveny teplotě 50°C a vyšší pokud není stanoveno jinak.

3.1.8. Lahve musí být od zdrojů otevřeného ohně vzdáleny minimálně 3 metry.

3.1.9. Prostory s lahvemi musí být u vstupu označeny tabulkami na kterých musí být uveden název plynu (podle ČSN 01 8014). V případě, že se lahve v určeném prostoru přestanou používat je povinností vedoucího tabulky ihned odstranit.

3.1.10. Lahve se nesmí přepravovat v zavazadlovém prostoru osobních vozidel a ve vozidlech kde není prostor s umístěnými lahvemi oddělen od prostoru řidiče, kromě lahví s propan-butanem do součtu hmotnosti náplně 40 kg.

3.1.11. Na lahvích nesmí uživatel provádět žádné zásahy, opravy a změny označení.

3.1.12. U lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny musí být ohnivzdorná rukavice a PHP.

3.1.13. Lahve se stlačenými plyny musí být na obalu označeny:

A/
Bezpečnostní větou a radou.
B/
Bezpeční značkou a barevným značením plynu.
C/
Složením plynu nebo plynné směsi.
D/
Označením výrobku výrobcem.
E/
Úplným názvem a popisem plynu.
F/
Upozorněním výrobce.

3.1.14. Staré, neoznačené, poškozené nebo lahve s neznámým obsahem, nechá vedoucí pracoviště zlikvidovat na náklady pracoviště, střediskem chemické bezpečnosti např. SITA – BOHEMIA viz Příkaz děkana č.1/2004.

3.2. Lahve se stlačenými plyny - zvláštní ustanovení

3.2.1. Ve výčepním zařízení s plynem CO2 lze ve společenských místnostech umístit 1 láhev do hmotnosti 10 kg).

3.2.2. V suterénních prostorech (lze umístit 2 provozní a 2 zásobní lahve s CO2).

3.2.3. Používají-li se nádoby-lahve se stlačenými plyny pro výzkumné účely a tyto nádoby zůstávají majetkem příslušných pracovišť, odpovídá za používání nádob vedoucí výzkumného úkolu. Tyto nádoby nesmějí být předávány do oběhu k obvyklému používání a za jejich značení, zkoušení, plnění, vyprazdňování a dopravu odpovídá majitel nádoby. Na výše uvedené nádoby se vztahují všechna ostatní ustanovení této normy.

3.3. Lahve se zkapalněnými plyny - propan, propan-butan

3.3.1. U připojených lahví musí být zaručeno dotažení těsnění, v případě nutnosti je třeba těsnost zkontrolovat roztokem mýdlové vody (nikdy nepoužívat oheň),

3.3.2. Použití lahví s propan-butanem nebo propanem k pohonu motorových vozíků, automobilů či k používání v maringotkách apod. se řídí zvláštními předpisy.

4.3. Zásady požární bezpečnosti pro případ požáru

4.1. V případě vznícení plynu na připojení k láhvi, uzavřete ventil, k tomuto účelu má být u láhve ohnivzdorná rukavice. Nelze-li ventil uzavřít, nehaste hořící plyn, ale braňte zapálení okolních hořlavých materiálů.

4.2. Lahve ohrožené požárem, vyneste do bezpečného místa, nelze-li to provést pokuste se zajistit jejich chlazení vodou z bezpečného místa u nehořlavých plynů otevřete ventil.

4.3. Na lahve, které se nepodařilo z místa požáru vynést upozorněte zasahující hasiče. Při nedodržení tohoto upozornění jsou ohroženy jejich životy.

5. Závěrečné ustanovení.

5.1. Tam kde je uvedeno láhev, má předpis na mysli i kartuše, sudy apod.

5.2. Tímto předpisem nejsou dotčeny obecně platné předpisy a pokyny výrobců.

6. Platnost, účinnost a kontrola směrnice

6.1. Tato směrnice je platná a účinná ode dne jejího podpisu

6.2. Změny a doplnění tohoto vnitřního předpisu provádí jeho navrhovatel, který je též zodpovědný za jeho aktualizaci z hlediska souladu s platnými právními předpisy a kontrolu. 6.3.Kontrolu tohoto předpisu provádí také interní auditor, který je též oprávněn podávat návrhy na jeho aktualizaci, zrušení a na vydání nového vnitřního předpisu na základě své funkce.

V Praze dne 22. října 2004

 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK
Pokyny vypracoval dle ČSN 07 0804
dle zákona 133/1985 Sb.
dne 4. 9. 2004
Ivo Linx - osoba odborně způsobilá
Pro podmínky MFF upravil Leoš Hájek, referent PO a BOZP

Navrhovatel: PBT, SB