Neplatí od 23. 12. 2003, viz Směrnice děkana č. 1/2003.

Směrnice děkana č. 4/2001

Grafická prezentace fakulty v jubilejním roce

V Praze dne 14. prosince 2001

Čj. 229/TP/MFF

  1. Jubilejním rokem se rozumí období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2002.
  2. Ukládám pracovištím fakulty užívat v jubilejním roce pro korespondenci určenou mimofakultním adresátům výhradně dopisní papíry s logem 50. výročí. Tento druh papírů je zajištěn jednotně, instrukce k potisku papíru údaji daného pracoviště je k dispozici na

    Konzultace týkající se potisku poskytuje vedoucí Správy počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu.

  3. Článek 2 platí přiměřeně pro členy vedení fakulty.
  4. V jubilejním roce bude podatelna MFF užívat ve frankovacím stroji výhradně razítko zhotovené pro jubilejní rok.
  5. V jubilejním roce budou pro akce celofakultního významu výhradně užívány pozvánky vytvořené pro jubilejní rok. Takové akce budou ohlašovány na panelech zhotovených pro jubilejní rok, umístěných v jednotlivých budovách fakulty.
  6. Písemnosti vydávané pro fakultní akce zařazené do kalendária oslav (např. konference a akce celofakultního významu) je žádoucí opatřit logem 50. výročí. Manuál grafické prezentace fakulty je uložen u vedoucí Oddělení pro vědu a zahraniční styky, která případně zajistí konzultace k jeho využívání. Manuál je v elektronické podobě vystaven na

  7. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2001.
 prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
děkan MFF UK