Směrnice děkana č. 3/2018

Používání jednotného formuláře pro mzdový návrh


Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Povinnosti vedoucích zaměstnanců a příkazců operací
III. Kontrola
IV. Závěrečná ustanoveníI. Předmět úpravy

V souladu s rozhodnutím kolegia děkana se zavádí z důvodu vícezdrojového financování mezd jednotný podklad pro účtování mzdových nákladů zaměstnanců fakulty. Směrnice se nevztahuje na účtování mzdových nákladů zaměstnanců, které fakulta zaměstnává na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.


II. Povinnosti vedoucích zaměstnanců a příkazců operací

Od data účinnosti této směrnice ukládám vedoucím sekčních pracovišť povinnost používat pouze jednotný formulář pro mzdový návrh na rozdělení zdrojů mezd kmenových zaměstnanců pracoviště.
Ve formuláři musí být uvedeny veškeré zdroje fakulty, ze kterých je hrazena mzda daného zaměstnance.

Vedoucím oddělení děkanátu, vedoucí/mu knihovny, vedoucí/mu katedry jazykové přípravy a vedoucí/mu katedry tělesné výchovy ukládám tuto povinnost pouze v případě, že je mzda u jednoho zaměstnance hrazena z více zdrojů.

Celkový pracovní úvazek v rámci MFF UK jednoho zaměstnance nesmí přesáhnout 100 %. Součtový list musí být opatřen podpisy příkazců operací všech zdrojů.

Všem příkazcům operací (projekty, oddělení děkanátu apod.) ukládám povinnost informovat vedoucí kmenových pracovišť zaměstnanců o podílu mzdy z těchto zdrojů i části úvazku, jakož i o všech následných změnách.

Formulář naleznete na mff.cuni.cz/vnitro/formulare.


III. Kontrola

Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji interní auditorku.


IV. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. května 2018.Navrhovatel: Mgr. T. Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
Směrnice schválena dne 25. 4. 2018,
vydána dne 27. 4. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK