Směrnice děkana č. 3/2017

Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace

1. Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší knižní publikace.


2. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:
a) vysokoškolská učebnice,
b) monografie,
c) publikace v odborné edici nakladatelství MatfyzPress,
d) publikace v popularizačně-propagační edici nakladatelství MatfyzPress.


3. Oceněny mohou být pouze publikace, které dosahují mimořádné úrovně a které byly publikovány v daném kalendářním roce, ať pouze v tištěné nebo pouze elektronické formě, případně oběma způsoby. Kritériem je přidělení ISBN, resp. ISSN. Návrh na ocenění dané publikace lze podat pouze do jedné kategorie.


4. Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan. Cena v dané kategorii může být dělená. Cena v dané kategorii nemusí být udělena.


5. Návrhy na udělení ceny podle odst. 2., písm. a), b) a c), této směrnice podávají vedoucí pracovišť fakulty sekčním proděkanům. Autoři nebo spoluautoři publikací, které jsou k ocenění navrhovány v kategoriích podle odst. 2., písm. a), b) a c), musejí být pracovníky MFF UK.


6. Návrh na udělení ceny podle odst. 2., odst. d), podává předseda Redakční rady popularizačně-propagační edice proděkanovi pro PRopagaci.


7. Návrhy na udělení ceny musejí obsahovat:
a) jméno, příjmení, tituly a pracoviště autorů publikace,
b) bibliografické údaje publikace,
c) kategorii, do níž je návrh nominován,
d) zdůvodnění návrhu,
e) jeden exemplář publikace v tištěné podobě (pokud byla publikace v této podobě vydána), resp. jeden exemplář v elektronické podobě (shodný s distribuovanou verzí publikace).


8. Návrhy na udělení cen posuzuje kolegium děkana, které děkanovi doporučuje udělení cen v uvedených kategoriích.


9. Uzávěrka soutěže za předcházející kalendářní rok je každoročně 31. března.


10. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány na zasedání Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK.Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. Zrušuje Směrnici děkana č. 11/2015.Navrhovatel: RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.
Směrnice byla schválena dne 3. 5. 2017,
vydána dne 5. 5. 2017.Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK