Neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 17/2018.

Směrnice děkana č. 3/2016

Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze

V souladu s Opatřením rektora č. 53/2015, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze, podle čl. 34 odst. 1 Statutu UK v Praze, stanovuji tímto na základě provedené cenové kalkulace výši úhrad od studentů MFF UK za jednotlivé úkony.

 

1. Opis dokladu o studiu

  1. Výkaz o studiu: 100,– Kč (50,– Kč kolek, 50,– Kč výkaz). Pokud student hodnověrně prokáže, že ztrátu výkazu o studiu nezavinil, od poplatku je osvobozen. V pochybnostech rozhodne děkan (proděkan).
  2. Vysvědčení: 200,– Kč.
 

Tímto předpisem se ruší Směrnice děkana č. 3/2010.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 3. 2. 2016,
projednána s AS MFF UK dne 2. 3. 2016,
vydána dne 3. 3. 2016.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK