Neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 21/2018.

Směrnice děkana č. 3/2015

O evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství

1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále MFF UK) vlastní jaderné materiály (dále JM), které podléhají evidenci a kontrole jaderných materiálů. Jedná se o přírodní a ochuzený uran a thorium ve formě čistých kovů a sloučenin.

 

2. Tato směrnice definuje odpovědnost za provádění zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství, v platném znění.

 

3. Za MFF UK nese tuto odpovědnost vedoucí evidence jaderných materiálů, kterého pověřil děkan fakulty.

Vedoucí evidence JM je podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 213/2010 Sb. odpovědný za:

 • souhrnné vedení evidence, provádění kontroly a fyzické inventury.

Vedoucí evidence JM dále:

 • kontroluje a zabezpečuje dodržování předpisů o evidenci a kontrole jaderného materiálu a veškerý způsob evidence,
 • zabezpečuje jaderný materiál proti zcizení,
 • fyzicky kontroluje a zaznamenává každý příjem a odeslání jaderných materiálů,
 • má na starosti dodržování zásad a forem styku se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, eventuálně s jinými organizacemi,
 • vede dokladovou inventuru jaderných materiálů na formuláři č. 4,
 • zpracovává evidenční zprávy o pohybu jaderných materiálů,
 • uchovává písemnosti Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let,
 • provádí periodickou kontrolu souladu fyzického stavu JM s provozními záznamy a vede záznamy o jejich pohybu,
 • vystavuje zprávy o změně inventury do 5 dnů od vzniku dané skutečnosti,
 • doprovází inspektory Úřadu, Komise a Agentury při inspekci,
 • vede provozní a evidenční záznamy a na vyzvání SÚJB organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů a zasílá Soupis fyzické inventury JM,
 • v případě poškození, zcizení nebo ztráty JM nahlásí tuto skutečnost SÚJB a sepíše o události protokol,
 • fyzicky kontroluje dodávky JM a jejich odesílání pouze těm případným držitelům povolení, kteří mají oprávnění k nakládání s JM podle rozhodnutí SÚJB.
 

4. S ohledem na kategorii a evidované množství JM není nutné uvažovat o zařazení jaderných materiálů do kategorií podle vyhlášky č. 144/1997 Sb., v platném znění.

 

5. Jaderný materiál lze v ČR předávat pouze osobám, které jsou držiteli povolení k nakládání s jadernými materiály podle § 9 odst. 1 písm. l) zákona č. 18/1997 Sb.

 

6. Jaderný materiál lze dovážet do ČR nebo vyvážet z ČR jen na základě povolení SÚJB dle § 9 odst.  1 písm. k) zákona č. 18/1997 Sb.

 

Praha, dne 13. 2. 2015

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK